OPINIA PRAWNA OBPON.ORG: na temat możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne po dniu 1 stycznia 2011 roku (Kancelaria Prawna Tomasz Karaś)

   Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG przedstawia opinię prawną na temat możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne po dniu 1 stycznia 2011 roku, opracowaną przez Kancelarię Prawną Pana Tomasza Karasia, który obsługuje naszą Organizację.

   Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych, zwróciła się do kancelarii prawnych z prośbą o opinię stanu prawnego w zakresie możliwości udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przez pracodawców osób niepełnosprawnych uprawnionych do jej udzielania na podstawie przepisów art.22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407) w kontekście zmian, które wejdą w życie począwszy od 1 stycznia 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. STAN PRAC LEGISLACYJNYCH: Prezydent RPpodpisał ustawę w dniu 29.11.2010 roku. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. nr 226 poz. 1475) w dniu 30.11.2010 roku. Przepisy znowelizowanej ustawy wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2011 roku. PYTANIA: 1. Na jakich zasadach pracodawcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych będą uprawnieni do udzielania ulg we wpłatach na PFRON po wejściu w życie znowelizowanych przepisów od dnia 1 stycznia 2011 roku, przy założeniu nie spełnienia rygorystycznego kryterium dotyczącego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, warunkującego dalszą możliwość ich udzielania względem obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku przepisów?

2. Pracodawca do dnia 31.12.2010 r. spełnia kryterium dotyczące wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, warunkujące możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Po 01.01.2011 r. pracodawca nie spełnia kryterium wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, warunkującego możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON wobec znowelizowanych przepisów, jednak zachowuje w dalszym ciągu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, warunkujący możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON obowiązujący przed dniem 31.12.2010 r. Czy taki pracodawca ma możliwość dalszego (po 1 stycznia 2011 roku) naliczania ulgi we wpłatach na PFRON, gdzie wystawienie faktury (faktur) nastąpiło przed datą wejścia w życie znowelizowanych przepisów, przy czym kwota obniżenia, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (…), stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów wyliczanego w miesiącu, w którym została wystawiona faktura i dokonana sprzedaż? 3. Pracodawca do dnia 31.12.2010 r. spełnia kryterium dotyczące wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, warunkujące możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Po 01.01.2011 r. pracodawca nie spełnia kryterium wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, warunkującego możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON wobec znowelizowanych przepisów, jednak zachowuje w dalszym ciągu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, warunkujący możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON obowiązujący przed dniem 31.12.2010 r. Czy taki pracodawca ma możliwość dalszego (po 1 stycznia 2011 roku) naliczania ulgi we wpłatach na PFRON na zasadzie praw nabytych, gdzie NIE NASTĄPIŁO wystawienie faktury (faktur) przed datą wejścia w życie znowelizowanych przepisów jednakże przed datą 1 stycznia 2011r. została podpisana długoterminowa umowa, na podstawie której będą wystawiane faktury za usługi, których umowa dotyczy po 1 stycznia 2011 r.? 4. Czy przez „zakup” należy rozumieć zawarcie umowy sprzedaży (produkcji lub usług) przez strony tej umowy, przy czym o dacie „zakupu” decydować będzie dzień skutecznie zawartej umowy? Realizacja tej umowy przez strony w pewnym okresie czasu (np. roku, dwóch czy trzech lat) nie będzie tworzyła nowych stosunków zobowiązaniowych, a jedynie wykonanie zawartego zobowiązania, a zakres zawartych w niej unormowań pozwoli na zastosowanie zasady ochrony interesów w toku w odniesieniu do zakupów będącym wykonaniem długoterminowych umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2011 r., jeżeli nie były o­ne po tej dacie aneksowane co do istotnych elementów umowy? 5.Czy analogicznie traktować należy zawarcie umowy sprzedaży ratalnej, która określa jedynie sposób płatności za daną rzecz, nie zmieniając daty zawarcia samego stosunku zobowiązaniowego? 6. Czy można również zawrzeć w umowie z kontrahentem informację o zróżnicowanej wysokości cen za świadczone usługi względem wydłużonych terminów płatności - jak w wielu innych umowach, czy kryteriach przetargowych, czynnikiem warunkującym akceptację ceny jest np. termin płatności. Jeśli jest on istotny dla kontrahenta (w tym przypadku choćby dla uzyskania ulgi we wpłatach na PFRON  na kilka kolejnych miesięcy), to czy nie ma przeciwwskazań, żeby taką umowę podpisać?

w załączeniu:

SZCZEGÓŁOWA OCENA STANU PRAWNEGO W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON PRZEZ PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PO 1 STYCZNIA 2011 r. OPINIA PRAWNA KANCELARII PRAWNEJ TOMASZA KARASIA Uwaga! Organizacja OBPON.ORG zwróciła się również z tymi samymi zapytaniami do innej renomowanej kancelarii prawnej, opinia tej kancelarii zostanie opublikowana w dniach 21-23 grudnia 2010 roku. Z poważaniem Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu

Blokada dostępu

Dostęp do tego zasobu oraz innych blokowanych zasobów serwisu informacyjnego posiadają tylko zarejestrowanie użytkownicy, którzy korzystają z okresowego płatnego dostępu do obpon.pl
Nowość! Dostęp dobowy (24h) za jedyne 100zł + 23% VAT Dowiedz się więcej »

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i chciałbyś uzyskać płatny dostęp (1), (2,5), (5) lub (10) miesięczny do zablokowanych wiadomości zarejestruj się

Dla ułatwienia Państwu kontaktu z naszą firmą, uruchomiliśmy specjalną infolinię OBPON

0801 00 30 31

Płatności obsługuje:

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.