Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Szczegółowe informacje dot. działań niektórych organizacji pracodawców w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dot. art 22 - ulgi we wpłatach na PFRON)

Artykuł nie posiada streszczenia

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy WSZYSTKICH pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce - stojąc na stanowisku, iż WSZYSTKIE działania, zmierzające do zmian w obowiązującym prawie, dotyczącego WSZYSTKICH PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE, powinny być upubliczniane i poddane konsultacjom przedstawicieli WSZYSTKICH branż i grup reprezentujących środowisko - publikuje dodatkowe informacje dotyczące działań lobbingowych niektórych Organizacji w zakresie zmiany przepisów ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dot. art 22 - ulgi we wpłatach na PFRON).

W związku z pojawiającymi się pytaniami Członków naszej Organizacji o źródło działań na rzecz ww. zmian, Zarząd Organizacji OBPON.ORG informuje, że nie uczestniczył w pracach przygotowawczych ani żadnych działaniach lobbingowych zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w przedstawionym w nowym projekcie ustawy o rehabilitacji zakresie. W przekonaniu Zarządu naszej Organizacji, proponowane zmiany mogą wpłynąć pozytywnie na działalność wybranej grupy pracodawców, niestety będą miały również skutek negatywny dla pracodawców, którzy ponieśli ewentualne koszty i zaangażowali się w zmianę struktury zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi w celu umożliwienia naliczeń we wpłatach na PFRON swoim kontrahentom zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...) z dnia 29 października 2010 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2011 roku. Wobec tego Zarząd OBPON.ORG w dniu 22.07.2011 roku zwróci się do wszystkich Członków Organizacji o wyrażenie opinii na temat proponowanych we wspomnianym projekcie zmian i przedstawi w najbliższym czasie szczegółowe stanowisko.

INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Stanowisko z dnia 7 lipca 2011 r. organizacji pracodawców w sprawie nowelizacji ustawy o rehabilitacji (KIG-R, POPON, Porozumienie Branżowe, KZRSiSN) >>>

Porozumienie Branżowe - pismo do Prezesa PFRON z dnia 29.12.2010 - wniosek o dokonanie interpretacji art.8 ustawy z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw  oraz prośba zweryfikowania prawidłowości stosowania zapisów dotychczasowej Ustawy, zarówno przez niektóre Zakłady Pracy Chronionej oraz niektórych przedsiębiorców korzystających z ulg we wpłatach na PFRON >>> 


Porozumienie Branżowe - pismo do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosława Dudy z dnia 22.06.2011 r. - stanowisko w sprawie art. 8 ustawy z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw oraz Art. 22 dot. możliwości przyznawania ulgi we wpłatach na PFRON przez niektórych pracodawców >>>


STANOWISKO POROZUMIENIA BRANŻOWEGO Związku Pracodawców wobec niektórych zapisów Ustawy z dnia 8 października 2010 o zmianie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw >>>

Apel przedsiębiorstw społecznych (Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych PION), zatrudniających osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zaliczane do tzw. grup specjalnych dotyczący wprowadzenia zmian odnoszących się do Art. 22 ustawy o rehabilitacji, która w obecnym brzmieniu działa zaledwie od 7 miesięcy >>>

PROJEKT USTAWY O REHABILITACJI (...) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dot. art 22 - ulgi we wpłatach na PFRON) >>>

 

Z poważaniem
Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu
Edyta Sieradzka - Wiceprezes Zarządu
 

 

 

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.