Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

STANOWISKO FIRMY OBPON WOBEC INFORMACJI BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dotyczącej certyfikatów poświadczających możliwość naliczania ulg we wpłatach na PFRON wystawianych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON)

Artykuł nie posiada streszczenia

   W związku z ukazaniem się w dniu 01.02.2013 r. na stronie Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych (www.niepelnosprawni.gov.pl) oraz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.org.pl) informacji dotyczącej wydawanych przez Firmę OBPON certyfikatów poświadczających prawo do udzielania ulg we wpłatach na PFRON, informujemy:

 

- informacja zawarta na stronach BON i PFRON dotycząca udzielania certyfikatów przez OBPON jest w wielu przypadkach niezgodna z prawdą i krzywdząca,

- w toku działań podjętych przez BON, Biuro nie podjęło żadnych czynności wyjaśniających wobec firmy OBPON, Biuro nie zwróciło się do nas z żadnym pismem ani też nie podjęło z nami kontaktu w jakiejkolwiek innej formie, co świadczy o pochopności działań pracowników Biura oraz o publikowaniu krzywdzących wniosków opartych wyłącznie na nie pokrywających się z prawdą i nie popartych faktami domniemaniach,

- usługa certyfikacji firm uprawnionych do naliczania ulg we wpłatach na PFRON jest odpowiedzią na składane do naszej firmy wielokrotnie zapytania ze strony firm zobowiązanych do wpłat na PFRON domagających się wiarygodności uzyskiwanych ulg we wpłatach na PFRON od pracodawców osób niepełnosprawnych, jak również od samych pracodawców chcących w ten sposób potwierdzić zgodność z prawem działań wobec swoich kontrahentów,

- czynności związane z certyfikacją mają również na celu zminimalizowanie działalności firm wystawiających informacje o ulgach w sposób niezgodny z prawem lub nie mając do tego prawa, w tym kontekście Biuro powinno być zainteresowane, aby w ww. działaniach nie dochodziło do patologii związanych z nadużywaniem prawa, co w efekcie prowadzi do uszczuplania budżetu PFRON,

- wydawane przez OBPON certyfikaty poświadczają spełnianie przez firmy wymogów zawartych w art. 22 ustawy o rehabilitacji stosownie do naszej najlepszej  wiedzy popartej wieloletnią praktyką i doświadczeniem w stosowaniu żywotnych dla pracodawców regulacji prawnych,

- od ponad 12 lat firma OBPON z pieczołowitą rzetelnością dba o interesy wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce, co poparte jest wieloma sukcesami na tym polu, a swoimi działaniami nie jesteśmy zainteresowani burzyć wypracowanego na przestrzeni lat pozytywnego wizerunku, toteż w zakres  naszych usług wchodzą wyłącznie czynności nie rodzące jakichkolwiek wątpliwości prawnych,

- w swojej informacji Biuro usiłuje przypisać wydanym przez OBPON certyfikatom walory, których nigdy sami im nie przypisywaliśmy. Wydanie certyfikatów każdorazowo poprzedzone jest rzetelną analizą potwierdzającą spełnianie przez konkretną firmę wymogów uprawniających ją do udzielania ulg we wpłatach na PFRON, zawartych  w art. 22 ustawy o rehabilitacji.

- istotnie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ani inne przepisy dotyczące wpłat na PFRON lub ich obniżania (tzw. ulg) nie przewidują wystawiania certyfikatów poświadczających możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON, jednocześnie nie zabraniają ich wystawiania, co do tego nie odnoszą się również przepisy jakiejkolwiek innej ustawy,

-  istotnie certyfikaty te nie są wymagane od wystawców informacji o wysokości ulg ani od nabywców prawa do ulg, jednocześnie przepisy prawa nie narzucają na prowadzących działalność gospodarczą wymogów posiadania różnego rodzaju innych, stosowanych powszechnie certyfikatów, np. związanych z rzetelnością firm, a uwiarygodniających ich funkcjonowanie, a wiele tym podobnych certyfikatów wystawianych jest i nabywanych i spełniają one w większości z powodzeniem swoje funkcje,

-  podmioty publiczne, a w szczególności Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ani PFRON, nie są związane z wydawaniem tych certyfikatów ani nie autoryzują działań Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, co w niniejszej informacji potwierdzamy, jak również informujemy, że przy czynnościach związanych z certyfikacją nigdy nie powoływaliśmy się na związki z jakimkolwiek urzędem ani też na jakiekolwiek podstawy prawne mogące rodzić konieczność posiadania takiego certyfikatu,

-  istotnie, posiadanie certyfikatu nie uwalnia podmiotu - który od jednostki legitymującej się certyfikatem otrzymał informacje o wysokości obniżenia wpłat na PFRON - od odpowiedzialności w związku z zaniżeniem wpłat na PFRON np. w przypadku wystawienia informacji przez podmiot faktycznie nie uprawniony albo w przypadku niepoprawnego obliczenia kwoty obniżenia wpłat (również w sytuacji, gdy nieprawidłowo  ustalona kwota obniżenia wpłat byłaby zgodna z wartością podaną w certyfikacie) – jednostka certyfikująca informuje o tym, a podmiot certyfikowany doskonale zdaje sobie z tego sprawę,

- istotnie posiadanie certyfikatu nie uwalnia jednostki certyfikowanej od roszczeń cywilnoprawnych ze strony podmiotu, któremu jednostka ta wystawiła informację nieuprawnienie lub nieprawidłowo (również w sytuacji, gdy nieprawidłowo ustalona kwota obniżenia wpłat byłaby zgodna z wartością podaną w certyfikacie) – jednostka certyfikująca informuje o tym, a podmiot certyfikowany doskonale zdaje sobie z tego  sprawę,

-  istotnie legitymowanie się tymi certyfikatami nie zwiększa uprawnień stron kooperacji mającej doprowadzić do nabycia prawa do obniżenia wpłat, jak już wyżej wspomnieliśmy ma na celu jedynie zwiększenie  wiarygodności wystawcy informacji o ulgach we wpłatach na PFRON wobec swoich kontrahentów, jak również nabycie pewności przez wystawcę, czy wysokość ulgi naliczana jest w sposób prawidłowy,

- powzięte w informacji stanowisko Biura, iż treść tych certyfikatów może wprowadzać w błąd zarówno podmiot certyfikowany, jak i podmiot dokonujący zakupu produkcji lub usług podmiotu certyfikowanego jest wielce krzywdzące i bezzasadne. Każda certyfikacja przeprowadzana jest przez wykwalifikowanego specjalistę, w siedzibie jednostki certyfikowanej oraz w oparciu o przedstawione, wiarygodne i weryfikowane przez jednostkę certyfikującą informacje. Nie ma możliwości, aby w certyfikacie znalazły się informacje niezgodne ze stanem faktycznym,

- niektóre wyniki certyfikacji, przy czynnościach związanych z określeniem prawa do naliczania oraz ustalania poprawności naliczanej wysokości ulg we wpłatach na PFRON, mają charakter prognozowy, np. jeśli jednostka certyfikowana zapewnia, że nie dojdzie do żadnych istotnych zmian w strukturze zatrudnienia w najbliższych miesiącach, a zmiany te nie będą miały wpływu na dalszą możliwość wystawiania informacji o kwocie obniżenia dla kontrahentów, mogą jednak mieć wpływ na wysokość udzielanej w przyszłości ulgi, jednak z całą pewnością certyfikat zawiera informację, że dana firma na dzień certyfikacji posiadała uprawnienia do wystawiania informacji o odpisie, jak również, że na przestrzeni ostatnich miesięcy robiła to zgodnie z obowiązującym prawem. Faktem jest zatem, że certyfikat nie daje żadnej gwarancji, że w przyszłości jednostka certyfikowana spełniać będzie określone wymogi, które spełniała w dniu otrzymania certyfikatu, jednostka certyfikowana jest o tym informowana przez naszą firmę, jak również doskonale zdaje sobie z tego sprawę. To samo dotyczy kontrahentów uwzględniających w ocenie danej firmy jej rzetelność na podstawie przedkładanego certyfikatu – nikt bowiem nie sądzi, że kontrahent wykaże się naiwnością czy też nieznajomością obowiązującego prawa. Należy jednak podnieść po raz kolejny, że certyfikat ma na celu JEDYNIE zwiększenie wiarygodności danej firmy wobec jej kontrahentów, co niniejszym status firmy OBPON zapewnia, a do zasadności jego wystawiania dodać powinno się, że firmy uprawnione do naliczania ulg we wpłatach na PFRON stoją często w obliczu bezradności, nie mogąc odeprzeć wątpliwości zgłaszanych przez kontrahentów, a dotyczących wielokrotnie nagłaśnianych w mediach działań firm legitymujących się prawem do naliczania ulg, a faktycznie do tego nieuprawnionych. Reasumując – posiadanie certyfikatu wystawionego przez znaną ogólnopolską firmę posiadającą niezbędne zaplecze eksperckie, poświadczającego możliwość wystawiania ulg we wpłatach na PFRON oraz legalność działań z tym związanych na przestrzeni ostatnich miesięcy jest z pewnością lepszym rozwiązaniem w ubieganiu się o realizację zamówień niż słowne zapewnienia. Jeśli zatem jest zapotrzebowanie na uwiarygodnianie działań związanych z wystawianiem ulg we wpłatach na PFRON poprzez certyfikację, a prawo nie wymaga ani też nie zabrania legitymowania się takimi certyfikatami to jest to wynikiem luki legislacyjnej lub nie powinno być przedmiotem wątpliwości. Podawane w informacji Biura zarzuty o publicznoprawnej bezskuteczności certyfikatów poświadczających możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON wystawianych przez OBPON jest bezzasadne i świadczyć może o niemocy rozstrzygnięcia problemu z tym związanego na drodze zmian w obowiązującym prawie, a sposób publikowania informacji bez wcześniejszej konsultacji z naszą firmą, co zamyka drogę na przekazanie jakichkolwiek wyjaśnień, prowadzi do konkluzji o świadomym działaniu Biura na rzecz deprecjacji pracy firmy OBPON na rzecz pracodawców osób niepełnosprawnych i chęci postawienia jej w negatywnym świetle.

Takie działanie odbieramy jako naruszenie dóbr osobistych firmy, a w szczególności jej renomy i dobrego imienia.

Publikacja zamieszczona na stronach internetowych BON i PFRON zawiera fałszywy obraz działalności firmy OBPON kształtujący jej negatywny wizerunek, podważający jej kompetencje profesjonalne oraz wiarygodność oferty dla klientów. Takie działanie szkodzi naszym interesom i może mieć wpływ na utratę zaufania kooperantów potrzebnego dla prawidłowego jej funkcjonowania. W związku z powyższym żądamy zaprzestania nieuczciwych praktyk, które ewidentnie są wymierzone w podmiot, który jako jeden z nielicznych, odważnie wyraża swoje opinie wobec działań na rzecz osób niepełnosprawnych organów do tego powołanych.

Podkreślenia wymaga fakt, że w obecnym systemie przedsiębiorca ma pełną swobodę w zakresie kształtowania rodzaju oferowanych usług, byleby nie wychodziły one poza granice zakreślone przez prawo. Oferta kierowana do uczestników wolnego rynku, która jest odpowiedzią na ich zapotrzebowanie, nie wymaga autoryzacji podmiotów publicznych. Wydaje się, że taka ingerencja w swobodę działalności przedsiębiorcy ma już wyłącznie aspekt historyczny.

W związku z powyższym informujemy, że firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych nie widzi podstawy prawnej do zaprzestania kontynuacji świadczenia  usługi certyfikacji firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na wieloletnią działalność na rzecz pracodawców osób niepełnosprawnych jesteśmy zawsze gotowi do merytorycznej dyskusji w kwestii interpretacji i stosowania przepisów prawa określających obowiązki i uprawnienia podmiotów, do których kierujemy naszą ofertę, co z pewnością przyniesie więcej korzyści tym ostatnim niż niczym nieuzasadniona prawnie próba podważenia naszych kompetencji.

 

 

Z poważaniem

Krzysztof Kuncelman - właściciel

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH

 


 Informacja Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 01.02.2013 >>>

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.