Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PISMO OBPON DO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPRAWIE PUBLIKACJI PRZEZ BIURO INFORMACJI dotyczącej certyfikatów poświadczających możliwość naliczania ulg we wpłatach na PFRON wystawianych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON)

Artykuł nie posiada streszczenia

 

OBPON/01/1/2013.02.18                                                                                                                          Przemyśl, 18.02.2013 r.

 

                                                                                                                   Pan

Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 1/3/5,

00-513 Warszawa


 

 Szanowny Panie Ministrze,

W związku z ukazaniem się w dniu 01.02.2013 r. na stronie Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych (www.niepelnosprawni.gov.pl) oraz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.org.pl) informacji dotyczącej wydawanych przez Firmę OBPON certyfikatów poświadczających prawo do udzielania ulg we wpłatach na PFRON, chcieliśmy wyrazić swoje oburzenie wobec przyjętej przez przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów „formy dialogu” nie pozwalającej na odniesienie się szkalowanej strony – w tym przypadku Firmy OBPON – do stawianych jej zarzutów. Publikacja nieprawdziwych informacji na temat oferowanej przez Firmę OBPON usługi Certyfikacji firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON, sugerująca naszym Klientom występowanie rzekomych uchybień podczas realizacji tejże usługi, prowadzi do konkluzji o świadomym działaniu Biura na rzecz deprecjacji naszej działalności na rzecz pracodawców osób niepełnosprawnych i chęci postawienia nas w negatywnym świetle. Zamieszczone na Państwa stronie informacje nie zostały poprzedzone żadną analizą kierowanej do naszych Klientów oferty oraz sposobu jej realizacji, stąd wysnute wnioski nie mają najmniejszego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Nikt nie próbował nawet kontaktować się z nami w celu weryfikacji informacji, które ostatecznie zostały zamieszczone na Państwa stronie internetowej, jako informacje sprawdzone i powzięte w toku działań przeprowadzonych przez Biuro. W państwie prawa, a w takim – jak się okazuje tylko teoretycznie - żyjemy, takie praktyki są niedopuszczalne. Szczególnej dbałości i odpowiedzialności za słowo, które może wyrządzić wiele nieodwracalnych szkód, wymaga się od podmiotów publicznych, które powinny zadać sobie trud rzetelnego ustalenia faktów, a przede wszystkim przeprowadzenia dialogu ze stroną, której działania są poddane weryfikacji. Jesteśmy przekonani, że tej „niefortunnej” sytuacji z Państwa komunikatem można byłoby uniknąć, gdyby została podjęta jakakolwiek próba wyjaśnienia okoliczności, które później – jako pewnik – zostały podane w Państwa komunikacie. Zamknięcie nam drogi do złożenia wyjaśnień i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie świadczy o celowym działaniu Biura na szkodę naszej Firmy.

 

Publikacja zamieszczona na stronach internetowych BON i PFRON zawiera fałszywy obraz działalności firmy OBPON kształtujący jej negatywny wizerunek, podważający jej kompetencje profesjonalne oraz wiarygodność oferty dla klientów. Takie działanie szkodzi naszym interesom i może mieć wpływ na utratę zaufania kooperantów potrzebnego dla prawidłowego funkcjonowania. W związku z powyższym żądamy zaprzestania nieuczciwych praktyk, które ewidentnie są wymierzone w podmiot, który jako jeden z nielicznych, odważnie wyraża swoje opinie wobec działań na rzecz osób niepełnosprawnych organów do tego powołanych.

 

Firma OBPON działa na rynku od ponad 12 lat. W tym czasie zdobyła zasłużoną renomę i zaufanie wielu pracodawców osób niepełnosprawnych, dla których jest nie tylko podmiotem świadczącym usługi, ale również, a może nawet przede wszystkim, propagatorem aktywizacji zawodowej osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli osób niepełnosprawnych, oraz podmiotem dbającym o ich interesy poprzez walkę m.in. o jasne i stabilne prawo. Swoimi działaniami nie jesteśmy więc zainteresowani burzyć wypracowanego na przestrzeni lat pozytywnego wizerunku, toteż w zakres  naszych usług wchodzą wyłącznie czynności nie rodzące jakichkolwiek wątpliwości prawnych.

Usługa Certyfikacji firm uprawnionych do naliczania ulg we wpłatach na PFRON jest odpowiedzią na wielokrotnie składane do naszej Firmy zapytania ze strony pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON proszących o wskazanie jakichkolwiek instrumentów, które pozwoliłyby im na sprawdzenie wiarygodności ich kontrahentów i uzyskiwanych ulg we wpłatach na PFRON, jak również od samych pracodawców uprawnionych do wystawiania takich ulg, którzy szukali potwierdzenia zgodności z prawem działań podejmowanych wobec swoich kontrahentów.

 

Świadczona przez nas usługa certyfikacji, jest typową usługą doradczą mającą na celu wyeliminowanie bądź zminimalizowanie nieprawidłowości w zakresie wystawiania informacji o obniżeniu wpłat na PFRON, dlatego też dziwi nas fakt, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, które powinno być żywo zainteresowane tym, by nie dochodziło do patologii związanych z nadużywaniem prawa, co w efekcie prowadzi do uszczuplania budżetu PFRON, ma jakiekolwiek obiekcje wobec naszej usługi.

 

Wydawane przez OBPON certyfikaty poświadczają spełnianie przez firmy wymogów zawartych w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 20011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.) stosownie do naszej najlepszej  wiedzy popartej wieloletnią praktyką i doświadczeniem w stosowaniu żywotnych dla pracodawców regulacji prawnych.

 

Tymczasem w swojej informacji Biuro usiłuje przypisać wydanym przez OBPON certyfikatom walory, których nigdy sami im nie przypisywaliśmy. Wydanie certyfikatów każdorazowo poprzedzone jest rzetelną analizą potwierdzającą spełnianie przez konkretną firmę wymogów uprawniających ją do udzielania ulg we wpłatach na PFRON, zawartych  w art. 22 ustawy o rehabilitacji.

 

 

Nigdy nie reklamowaliśmy swojej usługi w sposób, który mógłby sugerować jej odbiorcom, że wystawiane przez nas certyfikaty są wymagane przepisami prawa od wystawców informacji o wysokości ulg czy od nabywców prawa do ulg. Tym bardziej nie wskazywaliśmy, że Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych czy PFRON, autoryzują naszą działalność. Przy czynnościach związanych z certyfikacją nigdy nie powoływaliśmy się też na jakiekolwiek związki czy koneksje z podmiotami publicznymi.

 

Posiadanie certyfikatu nie uwalnia podmiotu - który od jednostki legitymującej się certyfikatem otrzymał informacje o wysokości obniżenia wpłat na PFRON - od odpowiedzialności w związku z zaniżeniem wpłat na PFRON, np. w przypadku wystawienia informacji przez podmiot faktycznie nie uprawniony, albo w przypadku niepoprawnego obliczenia kwoty obniżenia wpłat (również w sytuacji, gdy nieprawidłowo  ustalona kwota obniżenia wpłat byłaby zgodna z wartością podaną w certyfikacie) – o czym informujemy naszych Klientów.

Pracodawcy korzystający z naszej usługi mają również pełną świadomość tego, że posiadanie certyfikatu nie uwalnia ich od roszczeń cywilnoprawnych ze strony podmiotu, któremu wystawili informację będąc do tego nieuprawnionym bądź też zawierającą błędne dane (również w sytuacji, gdy nieprawidłowo ustalona kwota obniżenia wpłat byłaby zgodna z wartością podaną w certyfikacie).

Legitymowanie się naszymi certyfikatami nie zwiększa uprawnień stron kooperacji prowadząc do nabycia prawa do obniżenia wpłat, a jedynie ma zwiększyć wiarygodność wystawcy informacji o ulgach we wpłatach na PFRON wobec kontrahentów.

 

Z uwagi na szczególną dbałość o merytoryczną jakość świadczonych przez nas usług wysoce krzywdząca i bezzasadna dla nas jest zawarta w Państwa publikacji informacja o tym, że treść wystawianych przez nas certyfikatów może wprowadzać w błąd zarówno podmiot certyfikowany, jak i podmiot dokonujący zakupu produkcji lub usług podmiotu certyfikowanego. Każda certyfikacja przeprowadzana jest przez wykwalifikowanego specjalistę, w siedzibie jednostki certyfikowanej oraz w oparciu o przedstawione, wiarygodne i weryfikowane przez jednostkę certyfikującą informacje. Nie ma możliwości, aby w certyfikacie znalazły się informacje niezgodne ze stanem prawnym. Niektóre wyniki certyfikacji, przy czynnościach związanych z określeniem prawa do naliczania oraz ustalania poprawności naliczanej wysokości ulg we wpłatach na PFRON, mają charakter prognozowy, np. jeśli jednostka certyfikowana zapewnia, że nie dojdzie do żadnych istotnych zmian w strukturze zatrudnienia w najbliższych miesiącach, a zmiany te nie będą miały wpływu na dalszą możliwość wystawiania informacji o kwocie obniżenia dla kontrahentów, mogą jednak mieć wpływ na wysokość udzielanej w przyszłości ulgi, jednak z całą pewnością certyfikat zawiera informację, że dana firma na dzień certyfikacji posiadała uprawnienia do wystawiania informacji o odpisie, jak również, że na przestrzeni ostatnich miesięcy robiła to zgodnie z obowiązującym prawem. Faktem jest zatem, że certyfikat nie daje żadnej gwarancji, że w przyszłości jednostka certyfikowana spełniać będzie określone wymogi, które spełniała w dniu otrzymania certyfikatu, jednostka certyfikowana jest o tym informowana przez naszą firmę, jak również doskonale zdaje sobie z tego sprawę. To samo dotyczy kontrahentów uwzględniających w ocenie danej firmy jej rzetelność na podstawie przedkładanego certyfikatu – nikt bowiem nie sądzi, że kontrahent wykaże się naiwnością czy też nieznajomością obowiązującego prawa. Należy jednak podnieść po raz kolejny, że certyfikat ma na celu JEDYNIE zwiększenie wiarygodności danej firmy wobec jej kontrahentów, co niniejszym status firmy OBPON zapewnia, a do zasadności jego wystawiania dodać powinno się, że firmy uprawnione do naliczania ulg we wpłatach na PFRON stoją często w obliczu bezradności, nie mogąc odeprzeć wątpliwości zgłaszanych przez kontrahentów, a dotyczących wielokrotnie nagłaśnianych w mediach działań firm legitymujących się prawem do naliczania ulg, a faktycznie do tego nieuprawnionych. Reasumując – posiadanie certyfikatu wystawionego przez znaną ogólnopolską firmę posiadającą niezbędne zaplecze eksperckie, poświadczającego możliwość wystawiania ulg we wpłatach na PFRON oraz legalność działań z tym związanych na przestrzeni ostatnich miesięcy jest z pewnością lepszym rozwiązaniem w ubieganiu się o realizację zamówień niż słowne zapewnienia. Jeśli zatem jest zapotrzebowanie na uwiarygodnianie działań związanych z wystawianiem ulg we wpłatach na PFRON poprzez certyfikację, a prawo nie wymaga ani też nie zabrania legitymowania się takimi certyfikatami, to nie widzimy podstaw do kwestionowania naszej usługi. Podawane w informacji Biura zarzuty o publicznoprawnej bezskuteczności certyfikatów poświadczających możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON wystawianych przez OBPON jest bezzasadne i świadczyć może o niemocy rozstrzygnięcia problemu podmiotów, które w żaden sposób nie są w stanie zweryfikować, czy prawidłowo postąpiły dokonując obniżenia wpłat na PFRON na podstawie informacji uzyskanej od kooperanta, na drodze zmian w obowiązującym prawie.

 

Podkreślenia wymaga fakt, że w obecnym systemie przedsiębiorca ma pełną swobodę w zakresie kształtowania rodzaju oferowanych usług, byleby nie wychodziły one poza granice zakreślone przez prawo. Oferta kierowana do uczestników wolnego rynku, która jest odpowiedzią na ich zapotrzebowanie, nie wymaga autoryzacji podmiotów publicznych. Wydaje się, że taka ingerencja w swobodę działalności przedsiębiorcy ma już wyłącznie aspekt historyczny.

 

Zarówno przepisy ustawy o rehabilitacji, jak i inne akty prawne dotyczące wpłat na PFRON oraz ich obniżania (tzw. ulg), nie przewidują wystawiania certyfikatów poświadczających możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON, ale jednocześnie nie zabraniają ich wystawiania. Co więcej przepisy prawa nie narzucają na prowadzących działalność gospodarczą wymogów posiadania różnego rodzaju innych, stosowanych powszechnie certyfikatów, np. związanych z rzetelnością firm, a uwiarygodniających ich funkcjonowanie, a wiele tym podobnych certyfikatów wystawianych jest i nabywanych i spełniają one w większości z powodzeniem swoje funkcje.

 

W związku z powyższym informujemy, że Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych nie widzi podstawy prawnej do zaprzestania kontynuacji świadczenia  usługi certyfikacji firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON.

 

 

Państwa działanie odbieramy natomiast jako naruszenie dóbr osobistych naszej Firmy, a w szczególności naszej renomy i dobrego imienia, dlatego też żądamy natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionych praktyk mających na celu podważenie naszych kompetencji.

 

Z poważaniem,

Krzysztof Kuncelman

właściciel

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

obpon_zpchr_pl(86).gif

PISMO OBPON Z DNIA 18.02.2013 R. >>>

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.