Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

STANOWISKO OBPON.ORG w związku z publikacją propozycji Lewiatana w zakresie obniżenia ulg we wpłatach na PFRON

Zarząd Organizacji OBPON.ORG informuje swoich członków oraz pozostałych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i udzielających ulg we wpłatach na PFRON swoim klientom na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, iż zdecydowanie odcina się od propozycji Konfederacji Lewiatan, jednocześnie krytycznie odnosząc się do prób zdeprecjonowania podmiotów, które aktualnie są uprawnione do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

 

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zaproponowany przez Konfederację Lewiatan uderza zarówno w pracodawców udzielających ulg we wpłatach na PFRON, jak i w pracodawców, którzy z różnych względów nie są w stanie uzyskać ustawowo wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a korzystając z ulg mogą pomniejszyć swoje zobowiązanie wobec PFRON. Tym bardziej dziwi fakt, że taka inicjatywa wychodzi z Organizacji powołanej do reprezentowania interesów pracodawców, i co więcej zyskuje poparcie innej Organizacji, do której statutowych działań należy w szczególności wspieranie pracodawców osób niepełnosprawnych.

Od 1 kwietnia br. wejdą w życie niekorzystne dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej zmiany w zakresie wysokości otrzymywanych dofinansowań z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Jeszcze nie tak dawno wszystkie organizacje pracodawców osób niepełnosprawnych mówiły jednym głosem negatywnie oceniając propozycje rządowe w zakresie zmniejszenia subsydiów płacowych, a teraz niektóre z nich same uderzają w pracodawców, którzy i tak mają problem z utrzymaniem dotychczasowego zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Jednoznacznie uważamy, iż obecnie wprowadzanie do ustawy o rehabilitacji jakichkolwiek zmian na niekorzyść pracodawców - dodatkowo przyczyniłoby się do spadku zatrudniania osób niepełnosprawnych, który i tak może być mocno odczuwalny po 1 kwietnia 2014 r.

 

Zarząd Organizacji OBPON.ORG

 


 

Czytaj również:

Lewiatan chce niższych ulg we wpłatach na PFRON >>>

Pracodawcy chcą zmian w udzielaniu ulg na PFRON >>>

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.