Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wszystko co musisz wiedzieć o pomocy żywnościowej

Czym jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, kto może skorzystać ze wsparcia, jak uzyskać pomoc – odpowiedzi znajdziecie w naszym informatorze.

Co to jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016?

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Pomoc realizowana jest poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych lub posiłków.

Od początku trwania programu (czyli od grudnia 2014 r.) pomocą objętych zostało ponad 3,5 mln osób, które otrzymały prawie 16,4 mln paczek oraz skorzystały z ponad 2,2 mln posiłków.

 

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 771 zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

 

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Należy: zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Uwaga! Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2016. Osoby bezdomne mogą zgłaszać się po pomoc bez skierowania.

 

Jakie organizacje zajmują się rozprowadzaniem żywności oraz wspieraniem akcji towarzyszących?

 • Federacja Polskich Banków Żywności – to 32 banki w Polsce, które bezpłatnie pozyskują i rozdzielają uzyskaną żywność;
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej – ich celem jest pomoc osobom potrzebującym, które nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania.
 • Caritas Polska – wszechstronna pomoc od wydawania żywności po ośrodki opiekuńczo – wychowawcze, czy Domy Pomocy Społecznej;
 • Polski Czerwony Krzyż – zajmuje się wsparciem osób dotkniętych klęskami żywiołowymi, upowszechnianiem praw człowieka, idei honorowego krwiodawstwa, działalnością edukacyjną dzieci i młodzieży oraz promocją właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych.

 

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

Adresy punktów wydających żywność można uzyskać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej (OPS) oraz w lokalnych punktach Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Polskim Komitecie Pomocy Społecznej (PKPS) oraz Polskim Czerwonym Krzyżu (PCK).

 

Jakie produkty spożywcze można otrzymać?

Osoby potrzebujące otrzymują m.in. artykuły:

 • Skrobiowe (np. makarony, ryże)
 • Mleczne (np. sery, mleko)
 • Warzywne i owocowe (np. dżemy, koncentrat pomidorowy, fasola)
 • Mięsne (np. gulasz, szynka, pasztet)
 • Olej, cukier, herbatniki itp.

Paczka to minimum kilka (co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo  z 16 artykułów składających się na zestaw roczny dla każdej osoby potrzebującej. Wartość zestawu rocznego to ok. 228 zł.

 

Na czym polegają działania towarzyszące?

Osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • przygotowywania posiłków,
 • dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • zapobiegania marnowaniu żywności.

 

Kursy mają pomóc w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w zarządzaniu budżetem domowym.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016, są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej oraz Agencji Rynku Rolnego. 

Źródło: MRPiPS, 12.10.2016 r.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.