Konferencja ISP Modzelewski: "Aspekty prawno-podatkowe funkcjonowania ZPCHR" - Kraków, 6-8 grudnia 2016 r.

Instytut Studiów Podatkowych zaprasza na konferencję poświęconą omówieniu najistotniejszych problemów prawno-podatkowych dotyczących funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne - w roku 2017.

 

 

 

 

zaprasza na konferencję:

"Aspekty prawno-podatkowe funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne w roku 2017"

Konferencja odbędzie się w Krakowie w Hotelu Galaxy
w dniach 6 - 8 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo

Instytut Studiów Podatkowych zaprasza na konferencję poświęconą omówieniu najistotniejszych problemów prawno-podatkowych dotyczących funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne - w roku 2017.

W ramach prowadzonych wykładów zostanie omówione między innymi uzyskiwanie pomocy publicznej z PFRON, udzielanie ulg we wpłatach na PFRON, prowadzenie dokumentacji dot. rozliczeń z PFRON oraz gospodarowanie środkami ZFRON.

Zajęcia będą miały charakter w szczególności praktyczny i będą polegały na wypełnianiu odpowiednich dokumentów przygotowanych przez wykładowcę.

Wykład dotyczący zmian w podatku VAT prowadzi Prof. dr hab. Witold Modzelewski - najwybitniejszy wykładowca problematyki podatkowej, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług.

Ponadto wprowadzone istotne zmiany w Ordynacji podatkowej, wymagają przeanalizowania w zakresie zarówno podatków dochodowych jak i podatku VAT.

Nadal trwa stan, w którym tysiące rozbieżnych i niespójnych interpretacji podatkowych w indywidualnych sprawach nie dają podatnikowi żadnego zabezpieczenia. W tych okolicznościach, w ramach szkolenia, Instytutu zapewnia kompleksową analizę wprowadzanych lub wprowadzonych już zmian, na bazie kilkunastoletniego doświadczenia w zakresie doradztwa podatkowego.

 

PROGRAM MERYTORYCZNY KONFERENCJI:

UZYSKIWANIE POMOCY PUBLICZNEJ Z PFRON, UDZIELANIE ULG WE WPŁATACH NA PFRON, PROWADZENIE DOKUMENTACJI DOT. ROZLICZEŃ Z PFRON ORAZ GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI ZFRON

 1. Art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji - omówienie i wypełnienie (INF-1, INF-2, INF-Z)
  Szczegółowe omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Dziennik Ustaw 2016, poz. 938 (NOWE WZORY INF-1, INF-2, INF-Z) - nowe wyliczenie stanów zatrudnienia wykazywanych w części C1, nowe przypisy do wzoru, konieczność wypełnienia INF-Z - kiedy?)
 2. Art. 21 ust. 7 ustawy o rehabilitacji - omówienie schorzeń obniżających wpłaty na PFRON i ich dokumentowanie po 1 lipca 2016 r.
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U.1998.124.820) -szczegółowe omówienie
 3. Art. 22 ust. 12 ustawy o rehabilitacji - ulga we wpłatach na PFRON, omówienie i wypełnienie (INF-U i INF-1-u)
  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia - Dz. U. 2016, poz. 928 - omówienie
  Wniosek INF-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie (różne przykłady i przepisy przejściowe)
  Wniosek INF-1-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie
  WAŻNE - wyliczenie 30% wskaźnika osób niepełnosprawnych - zmiana, która nie będzie już dopuszczała korzystania dodatkowo oprócz orzeczeń z zaświadczeń lekarzy specjalistów dot. schorzeń szczególnych
  - definicja sprzedającego a rodzaje działalności
  - termin wystawienia faktury i obowiązek jej wystawienia za wykonaną usługę lub produkcję do danego miesiąca
  - wystawienie informacji o wysokości ulgi - nowe wytyczne
  - obliczanie wskaźników zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych na potrzeby udzielania ulgi - ważna zmiana
  - obliczanie współczynnika wynagrodzeń na potrzeby udzielania ulg we wpłatach na pfron - bardzo ważna zmiana - NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE
  - zmiana wysokości obniżenia wpłaty na PFRON - do 50%.
  - zmiana terminu wykorzystania udzielonej ulgi na PFRON do 6 miesięcy
  - zmiana definicji pracownika na potrzeby wliczenia ich wynagrodzeń do ulgi (umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę)
  WAŻNE: prowadzenie ewidencji udzielonych ulg
  - termin przekazywania informacji do PFRON o kwocie wystawionych ulg
  - ulga nie większa niż kwota netto na fakturze
  BARDZO WAŻNE: nowe rozporządzenie wykonawcze do art. 22 (wytyczne BON i PFRON)
  WAŻNE: nowy art. 22b nakładający na sprzedających kar z tytułu pomyłek, niezgodności podanych danych do PFRON lub błędnie wyliczonej i zawyżonej ulgi
  BARDZO WAŻNE: szczegółowe omówienie nowego rozporządzenia dot. art. 22,
  Wypełnienie druków INF-U, INF-U-1.
  Pokazanie wersji demo aplikacji OBPON - ewidencja ulg we wpłatach na PFRON.
 4. Art. 25d ust. 4 ustawy o rehabilitacji - refundacja składek, omówienie i wypełnienie (WN-U-G, WN-U-A)
  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - Dz. U. 2016, poz. 941
  Załącznik Nr 1 Wn-U-G Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
  Załącznik Nr 2 Wn-U-A Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników
 5. Art. 26c ust. 6 ustawy o rehabilitacji - Miesięczne dofinansowanie, omówienie i wypełnienie (WN-D, INF-D-P, INF-O-PP) - przykłady po 1 lipca 2016 r.
  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Dz. U. 2016, poz. 951
  Zmiany w art. 26a w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych:
  WAŻNE: termin wnioskowania do PFRON o dofinansowanie a wypłata wynagrodzeń;
  - zmiana wyliczania wskaźnika zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych (nakładcy)
  - korzystna zmiana wykazywania efektu zachęty dla pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia stali się osobami niepełnosprawnymi (jakich ta zmiana dotyczy pracowników), przykłady
  - brak zwiększenia maksymalnej kwoty dofinansowań a płaca minimalna od 1.01.2016 r.
  WAŻNE: zmiana druków Wn-D i INF-D-P- od 1.07.2016 r.
  - wykazywanie efektu zachęty metodą ilościową i jakościową w przypadku firm powiązanych lub partnerskich - wyliczanie poz. 39 i 41 na Wn-D (rozporządzenie a stanowiska BON)
  - wyliczanie kosztów płacy po 1lipca 2016 r.
  - wyliczanie maksymalnego dofinansowania po 1 lipca 2016 r.
  WAŻNE: terminowość ponoszenia kosztów płacy- po 1 lipca 2016 r.
  - wypełnienie nowych wzorów druku Wn-D i INF-D-P WAŻ-NE: Wypełnienie nowego wzoru wniosku o pomoc inną niż pomoc de minimis- tzw. INF-O-PP - weszła w życie od 11.03.2016 r.
  WAŻNE: Obowiązek wysyłania do PFRON informacji o statusie prawnym firm oraz informacji o sytuacji ekonomicznej firm powiązanych w kontekście nowego wzoru INF-O-PP
  WAŻNE: Kontrole PFRON w zakresie miesięcznego dofinansowania najnowsze wytyczne i najważniejsze informacje do przygotowania przed kontrolą
 6. Art. 33 ust. 11 ustawy o rehabilitacji - zfron - zmiany po 1 lipca 2016 r. - omówienie
  Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015.1023)
 7. Art. 34 ust. 9 ustawy o rehabilitacji - KONTROLA SOD-u, ULG, refundacji - omówienie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2013.29)
 8. Art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji - DEKLARACJE we wpłatach na PFRON - szczegółowe omówienie i wypełnienie (DEK-I-0, DEK-I-u, DEK-IIa, DEK-II-u, DEK-R, DEK-Z (nowe zasady) i pozostałe) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. 2016, poz. 956) - Dziennik Ustaw 2016, poz. 956
 9. Omówienie i przedstawienie najnowszych stanowisk BON i PFRON dot. firm powiązanych i efektu zachęty, wystawiania ulg we wpłatach na PFRON, dofinansowań itp.
 10. Omówienie - Ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw - uchwalonej przez Sejm 19.07.2016 r.

 

Zmiany w systemie VAT: obszerna nowelizacja ustawy, nowy kształt ewidencji, nowe deklaracje VAT 14 oraz VAT-7, obowiązek przekazywania ewidencji podatkowej oraz nowe sankcje podatkowe

I. Nowy załącznik nr 14 do ustawy o VAT: podwykonawcy usług budowlanych nie zapłacą VAT-u?

II. Nowe deklaracje VAT: zmiany po stronie podatku należnego i naliczonego.

 • do kiedy można stosować "stare deklaracje"?
 • kto musi już składać nowe deklaracje?
 • nowe pola w deklaracjach.

III. Ograniczenia w stosowaniu korekty podatku naliczonego in plus w przypadku braku zadeklarowania WNT, importu usług i odwróconego VAT-u.

IV. Obowiązek przekazania ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT, która prowadzona jest w formie elektronicznej - tzw. JPK.

 • kto obowiązany jest do przekazania informacji i w jakiej formie?
 • zakres przekazywanej ewidencji?
 • adresat przekazania ewidencji - Minister Finansów,
 • korekty ewidencji po zakończeniu okresu a obowiązek przekazywania nowej informacji.

V. Nowe sankcje za wadliwe złożenie deklaracji: 30% i 100% zawyżenia odliczenia lub zaniżenia zobowiązania.

VI. Nowa deklaracja VAT-14 z tytułu WNT:

 • zakres przedmiotowy obowiązku składania deklaracji,
 • tytuł deklaracji: płatność podatku do izby celnej,
 • adresat deklaracji i urząd celny,
 • rozliczenie deklaracji VAT-14 w deklaracji VAT-7.

VII. Nowa płatność podatku z tytułu WNT:

 • z jakiego tytułu i w jakich terminach dokonywana jest płatność?
 • terminy płatności,
 • adresat płatności: izba celna.

VIII. Inne nowe obowiązku podatników VAT:

 • nowe obowiązki ewidencyjne - art. 109 ust. 3 ustawy o VAT,
 • nowa interpretacja ogólna związana ze sprzedażą posiłków i świadczeniem usług gastronomicznych,
 • "polski" wyrok TSUE związany z podatkiem od remanentu likwidacyjnego,
 • skutki uczestnictwa podatników w obrocie wyrobami elektrycznymi i stalą: najnowsze wyroki NSA i represyjna zmiana praktyki organów skarbowych.

IX. Pozostałe zmiany w projektowanej "dużej" nowelizacji ustawy VAT.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 2017

I. Uchwalone i planowane zmiany na 2017 r.

 1. Likwidacja obowiązkowej korekty kosztów dotyczącej nieuregulowanych zobowiązań i przepisy przejściowe.
 2. Ulga dla podatników podatku dochodowego na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.
 3. Zmiany w Ordynacji podatkowej a podatek dochodowy.

II. Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych - praktyka stosowania

 1. Zawarcie umowy spółki osobowej, umowy wspólnego przedsięwzięcia (np. konsorcjum) lub innej o podobnym charakterze rodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych!
 2. Wprowadzenie obowiązku dokumentowania operacji pomiędzy polskim podatnikiem, a jego zagranicznym zakładem,
 3. obowiązki dokumentacyjne dla spółek osobowych nie będących podatnikami!

III. Nowe zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytów (pożyczek)

 1. Zaostrzenie przepisów o niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji - obowiązek ustalenia wartości kapitałów własnych podatnika,
 2. rozszerzenie kręgu pożyczkodawców objętych restrykcjami z obecnej relacji "podatnik-spółka matka" na wszelkie dalsze relacje właścicielskie.
 3. Jakie zasady stosować do pożyczek wypłaconych do 31 grudnia 2014 r.?
 4. Nowa alternatywna metoda zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszystkich odsetek od kredytów (pożyczek) z zastosowaniem nowego "wskaźnika podatkowego".

IV. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od dywidend i innych świadczeń.

 1. Ograniczenie ważności certyfikatu rezydencji do 12 miesięcy i inne obowiązki - jak dokumentować transakcje objęte podatkiem u źródła od 1 dnia stycznia 2015 r.?
 2. Ograniczenie zwolnienia dla dywidend otrzymanych przez polskiego podatnika, nowe skutki tzw. hybrydowych instrumentów kapitałowych,
 3. Kapitał zapasowy i rezerwowy opodatkowane! - jak rozliczać podatek w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową?
 4. dywidendy (nowe regulacje prawa handlowego i kompleksowe skutki podatkowe),
 5. jak prawidłowo podejmować uchwały w sprawie podziału zysku (problem nieodpłatnych świadczeń od "dywidend zatrzymanych")
 6. przychody z udziału w zyskach spółek komandytowo akcyjnych od 2014 r.!

V. Dodatkowy przychód do opodatkowania - świadczenia w naturze.

 1. Kiedy powstanie przychód przy regulowaniu zastępczo zobowiązań pieniężnych w formie rzeczowej - uwaga niepieniężne formy regulowania zobowiązań!
 2. Zasady ustalania wartości składników majątku traktowanych jako opodatkowane świadczenia w naturze,
 3. Czy w przypadku transakcji traktowanych jako opodatkowane świadczenia w naturze wystąpią koszty uzyskania przychodu?

VI. Bieżące problemy praktyczne, orzecznictwo, interpretacje.

 1. przychody z działalności gospodarczej (dostawa towarów oraz świadczenia usług, przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych, zbycie praw majątkowych),
 2. zasady korygowania przychodów z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa,
 3. wybór metody odliczania podatku naliczonego VAT a podatek dochodowy,
 4. kiedy rozliczyć pracownikowi przychód z tytułu otrzymanych od pracodawcy świadczeń w świetle najnowszych interpretacji i orzecznictwa,
 5. wynagrodzenia pracownicze, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych - jako koszty podatkowe z wątkiem składek ZUS!

VII. Nowy podatek od zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) - rewolucyjna zmiana.

 

Zakład pracy - płatnik - nowe obowiązki w 2017 r.

 1. Jak rozliczać prywatne korzystanie z samochodów służbowych:
  • ryczałtowe stawki miesięczne,
  • jak ustalać wartość w przypadku korzystania w niektórych dniach miesiąca,
  • kiedy prywatne korzystanie nie jest oskładkowane?,
  • czy koszt paliwa zawiera się w ryczałcie, czy też należy rozliczać go odrębnie?,
  • kiedy wydatki eksploatacyjne związane z korzystaniem prywatnym są dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodów?,
  • co jest korzystniejsze podatkowo: udostępnienie nieodpłatne czy odpłatne?
 2. Świadczenia socjalne, w szczególności finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS):
  • zwolnienia od podatku,
  • wyłączenia z oskładkowania,
  • praktyczne problemy z ZUS.
 3. Świadczenia dla członków zarządów i rad nadzorczych:
  • prywatne korzystanie z samochodów służbowych,
  • podatkowe skutki objęcia składkami na ubezpieczenia społeczne przychodów członków rad nadzorczych.
 4. Czy spotkania integracyjne są opodatkowane i oskładkowane:
  • jakie są przepisy podatkowe?,
  • interpretacje podatkowe i wyroki sądów administracyjnych,
  • co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13)?
 5. Podróże służbowe pracowników i innych osób
  • zakres zwolnienia od podatku i od składek,
  • określenie miejsca pracy w umowie o pracę w aspekcie odbywania podróży służbowej,
  • jakie wydatki zakład pracy musi uznać za wykonane w celu realizacji polecenia służbowego wyjazdu?
 6. Zmiany w zwolnieniach podatkowych:
  • dowóz pracowników do zakładu pracy autobusami,
  • jakie odszkodowania i zadośćuczynienia z zakresu prawa pracy będą zwolnione od podatku?,
  • wynagrodzenie za służebność przesyłu.
 7. Nowe zasady ważności certyfikatów rezydencji bez określonego okresu ważności (od 2015 r.).
 8. Nowy obowiązek przekazywania deklaracji i informacji za 2015 r. do urzędów skarbowych w formie elektronicznej:
  • w jakiej formie (pisemnej czy elektronicznej) korygować PIT-y za lata poprzednie?
 9. Odpowiedzi na pytania.ZGLOSZENIE UCZESTNICTWA

 

ZAJĘCIA POPROWADZĄ:

prof. dr hab. Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego - (od 22 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 17 lat), Szef podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 12 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 32 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. W każdy poniedziałek wychodzi "Komentarz nieuczesany" jego autorstwa - www.isp-modzelewski.pl - Serwis Doradztwa Podatkowego.

Edyta Sieradzka - Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada wieloletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Była Kierownikiem PFRON i Pomocy Publicznej dużej firmy posiadającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 500 osób w tym 400 osób niepełnosprawnych i Dyrektorem ds. Zarzadzania. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom zarówno wśród ZPCH, jak i z tzw. otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, pomocą publiczną (SOD, de minimis), ZFRON. Doradca i specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Wzięła udział w ok. 45 szkoleniach z zakresu tematyki osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zajmuje się systemami zarządzania oraz prawem zamówień publicznych. Jest również Auditorem Wiodącym Norm ISO 9001:2000(akredytacja w IRCA). Absolwentka Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca przy budowie nowego systemu rozliczeń dofinansowań firmy OBPON: e-SOD, wykładowca na szkoleniach współpracujący na stałe z serwisem Vademecum Wiedzy. Współautorka książki pt. "DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2008r." - wydawnictwa OBPON. Autorka publikacji dot. tematyki dofinansowań w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz w serwisie dla pracodawców ON www.zpchr.info, autorka najnowszej książki pt.: "Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki" - stan prawny 2009r., wydawnictwo OBPON. Od dnia 22.10.2009r. pełni również funkcję Wiceprezesa w Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG.

Jerzy Bielawny - Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych, jeden z najpopularniejszych wykładowców podatkowych, uznany specjalista w dziedzinie podatków dochodowych. Pełnomocnik w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Wykładowca wielu uczelni prawnych i ekonomicznych. Autor największej liczby publikacji, w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradca podatkowy.

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

MIEJSCE:

Konferencja odbędzie się w Krakowie. Zakwaterowanie zapewniamy Państwu w Hotelu Galaxy, miejscu o wyjątkowym klimacie, zapewniającym gościom kameralną, zaciszną atmosferę z wyśmienitą kuchnią oraz obsługę na najwyższym poziomie. Do dyspozycji gości hotelowych basen, jaccuzi, sauna sucha i parowa oraz fitness room.
Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

 

TERMIN: 6 - 8 grudnia 2016 r.

Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 5 grudnia 2016 r. do godz. 13.00 dnia 8 grudnia 2016 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 6 grudnia 2016 r. o godz. 9.30.
W programie przewidzieliśmy czas na zwiedzanie magicznych zakątków Krakowa oraz kolację w jednej z klimatycznych restauracji.

 

CENA:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1420 zł (dla stałych Uczestników naszych konferencji - 1290 zł).
Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu wynosi 990 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi 580 zł.
Istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej.
UWAGA: Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona - decyduje kolejność wpływu karty zgłoszenia.

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 604 994 897

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Aby dokonać zgłoszenia należy:

 1. Przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia pocztą na adres Oddziału ISP w Krakowie - 31-046 Kraków, ul. św. Gertrudy 7/12, mailem : biuro.krakow@isp-modzelewski.pl lub faxem tel. (12) 423-23-00, 432-25-60, 432-25-61, fax wew. 22 lub 28
 2. Dokonać wpłaty na konto bankowe:

  Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
  04-367 Warszawa, ul. Kaleńska 8
  PEKAO S.A. X Oddział Warszawa
  65 1240 1095 1111 0000 0336 0556


 3. Umieścić na przelewie nazwę firmy, nazwisko uczestnika oraz termin szkolenia i przesłać faksem na w/w numer.
 4. Szczegółowy harmonogram prześlemy Państwu po otrzymaniu karty zgłoszenia.
 5. Wpłaty należy dokonać po potwierdzeniu uczestnictwa przez organizatora konferencji.

 

ZGLOSZENIE UCZESTNICTWA

 

Dodatkowych informacji udzieli:
Irena Krawczyk - Dyrektor Oddziału ISP w Krakowie tel. kom. 604-994-897


Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.