KOMUNIKAT OBPON.PL: 2 - dniowy 'KURS NA SPECJALISTĘ DS. UZYSKIWANIA POMOCY PUBLICZNEJ Z PFRON (...) 22-23.11.2016 r. Poznań - wykładowca: Edyta Sieradzka BRAK MIEJSC!

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że organizowany pzrez naszą firmę 2 - dniowy Kurs na:

"SPECJALISTĘ DS. UZYSKIWANIA POMOCY PUBLICZNEJ Z PFRON, UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON, PROWADZENIA DOKUMENTACJI DOT. ROZLICZEŃ Z PFRON ORAZ GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZFRON",

cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Informujemy, że związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń, w dniu dzisiejszym lista uczestników została zamknięta.

Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje kursu, o których będziemy Państwa informować.

Poniżej zamieszczamy ponownie pełną informację dot. kursu.

22-23.11.2016 r. - POZNAŃ

wykładowca: EDYTA SIERADZKA 

OSTATNIE MIEJSCA!Szanowni Państwo

Kurs organizowany przez naszą firmę obejmuje wszystkie zagadnienia przydatne każdemu pracodawcy i pracownikowi w codziennej pracy związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, udzielaniem ulg we wpłatach na PFRON, wnioskowaniem do PFRON o pomoc publiczną związaną z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, rozliczeniami i prowadzeniem dokumentacji do PFRON oraz wszelkimi zmianami w tej tematyce po 1 lipca 2016 roku.

Kurs, na który Państwa serdecznie zapraszamy, jest również odpowiedzią na pojawiające się zapotrzebowanie na profesjonalne wsparcie merytoryczne w zakresie prawidłowości wydatkowania środków zfron, w ogóle tworzenia zfron, uzyskiwania zaświadczeń o pomocy de minimis, tworzenia IPR-ów, prowadzenia dokumentacji związanej z zfron.

Nasz kurs kierujemy do Personelu działów kadr, księgowości, działów rehabilitacji, osób które naliczają i udzielają ulg we wpłatach na PFRON osób, które od niedawna zaczęły zajmować się tematyką związaną z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz również samych pracodawców!

W trakcie szkolenia Uczestnicy zdobędą lub usystematyzują wiedzę na temat zasad ubiegania się w PFRON o pomoc publiczną z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2016 i 2017 roku, zdobędą widzę dot. prawidłowości udzielania ulg we wpłatach na PFRON po 1 lipca 2016 r. , nauczą się lub usystematyzują wiedzę związaną z rozliczeniami z PFRON oraz będą wiedzieli jak prawidłowo i bezpiecznie gospodarować środkami zfron. Kładziemy nacisk na praktykę, dlatego też teoria będzie poparta licznymi przykładami z życia bazującymi na doświadczeniach wykładowcy w zakresie kontroli PFRON, US, Urzędów Wojewódzkich, PIP.

Kurs przeprowadzony zostanie przez wybitną specjalistkę z tej dziedziny, każdy uczestnik kursu otrzyma po jego zakończeniu certyfikat "SPECJALISTY DS. UZYSKIWANIA POMOCY PUBLICZNEJ Z PFRON, UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON, PROWADZENIA DOKUMENTACJI DOT. ROZLICZEŃ Z PFRON ORAZ GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZFRON".

 

Kurs poprowadzi Pani Edyta Sieradzka - Wiceprezes Organizacji OBPON.ORG


Edyta Sieradzka

zawód wykonywany: Dyrektor Generalny w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, od dnia 22.10.2009r. Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacja składek ZUS, SODiR, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr

Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Była Kierownikiem PFRON i Pomocy Publicznej dużej firmy posiadającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 500 osób w tym 400 osób niepełnosprawnych i Dyrektorem ds. Zarządzania. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom zarówno wśród ZPCH, jak i z tzw. otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, pomocą publiczną (SOD, de minimis), ZFRON. Doradca i specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Wzięła udział w ok. 45 szkoleniach z zakresu tematyki osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zajmuje się systemami zarządzania oraz prawem zamówień publicznych. Jest również Auditorem Wiodącym Norm ISO 9001:2000 (akredytacja w IRCA). Absolwentka Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicz nego we Wrocławiu. Doradca przy budowie nowego systemu rozliczeń dofinansowań firmy OBPON: e-SOD, wykładowca na szkoleniach współpracujący na stałe z serwisem Vademecum Wiedzy. Współautorka książki pt. "DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2008r." - wydawnictwa OBPON. Autorka publikacji dot. tematyki dofinansowań w dzienniku 'Rzeczpospolita' oraz w serwisie dla pracodawców ON www.obpon.pl, autorka najnowszej książki pt.: "Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki" - stan prawny 2009r., wydawnictwo OBPON. Od dnia 22.10.2009r. pełni również funkcję Wiceprezesa w Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

 

 

PIERWSZY DZIEŃ - 22.11.2016 (wtorek)

I. Zaliczenie osób do wskaźnika osób niepełnosprawnych - przekładanie orzeczeń o niepełnosprawności, obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej- teoria i praktyka

 1. Status osoby niepełnosprawnej w 2016 r.
  • orzeczenia o niepełnosprawności w Polsce w 2016 r. i ich wpływ na status niepełnosprawnego
  • schorzenia specjalne w praktyce występowania o zwiększone dofinansowanie według najnowszych interpretacji BON
  • ciągłość orzeczeń o niepełnosprawności, a drugie orzeczenie wydane po 1.1.2011 r.
  • pokrywanie się ważności 2 orzeczeń np. z ZUS i PZO stwierdzających inne stopnie niepełnosprawności (ich wpływ na uzyskiwanie pomocy publicznej i zapewnienie prawidłowego stosowania KP i ustawy o rehabilitacji)
  • procedura sprawdzania orzeczeń podczas kontroli przez inspektorów PFRON, NIK itd.
  • tzw. "przekładanie" orzeczeń na stopnie niepełnosprawności
  • zastosowanie art. 2a ust. 2 i 3 dotyczące wliczania pracownika do osób niepełnosprawności
  • zastosowanie art. 2a ust. 4 dot. schorzeń szczególnych

II. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - procedury związane z uzyskiwaną pomocą publiczną z PFRON

 1. Zmiany po 1 lipca 2016 roku dot. dofinansowań (teoria):
  • kwoty dofinansowań w 2016 r.
  • schorzenia specjalne a kwoty dofinansowań po 1 stycznia 2016 r. (dokumentowanie schorzeń szczególnych)
  • koszty płacy a maksymalne kwoty dofinansowań. Limit kosztów płacy
  • BARDZO WAŻNE: sprawozdanie finansowe za 2015 r. a sytuacja ekonomiczna firmy wg kryteriów KE na podstawie rozporządzenia 651/2014 wraz z przedsiębiorcami powiązanymi
  • limit dofinansowań dla jednego pracodawcy a powiązania firm po 1 stycznia 2016 r.
  • efekt zachęty po 1 sierpnia 2016 r. zmiana sposobu wyliczenia poz. 39 i 41 na WN-D
  • dofinansowanie a wymiar czasu pracy;
  • przekładanie orzeczeń na stopnie niepełnosprawności po 1 stycznia 1998 r.
  • zaliczanie osób do wskaźnika osób niepełnosprawnych - art. 2a ustawy o rehabilitacji
  • wyliczanie kosztów płacy w oparciu o art. 26a ustawy o rehabilitacji
  • wyłączenie z prawa do dofinansowania a zaległości finansowe w PFRON
  • ustalone prawo do emerytury a brak prawa do dofinansowania (stopnie lekki i umiarkowany)
  • Omówienie wypełniania nowej INF-O-PP po marcu 2016 r.
  • zmiany w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym dofinansowań do wynagrodzeń po 1 lipca 2016 r.
  • zmiany w algorytmach i przypisach na INF-D-P i Wn-D po 1 lipca 2016 r.
  • zmiana wersji javy a SOD - online i SOD- offline;
  • sytuacja ekonomiczna firmy - weryfikacja (nowa definicja) W PRZYPADKU FIRM POWIĄZANYCH
  • WAŻNE - kontrole PFRON w zakresie miesięcznego dofinansowania - szczegółowe omówienie procedury kontrolnej oraz przygotowanie pracodawców na kontrole (wspólne omówienie przykładowego protokołu z kontroli)
 2. Omówienie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Dz. U. 2016, poz. 951 (praktyka)

  Zmiany w art. 26a w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych:
  • WAŻNE: termin wnioskowania do PFRON o dofinansowanie a wypłata wynagrodzeń
  • zmiana wyliczania wskaźnika zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych (nakładcy)
  • korzystna zmiana wykazywania efektu zachęty dla pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia stali się osobami niepełnosprawnymi (jakich ta zmiana dotyczy pracowników), przykłady
  • brak zwiększenia maksymalnej kwoty dofinansowań a płaca minimalna od 1.01.2016 r.
  • WAŻNE: zmiana druków Wn-D i INF-D-P- od 1.07.2016 r.
  • wykazywanie efektu zachęty metodą ilościową i jakościową w przypadku firm powiązanych lub partnerskich - wyliczanie poz. 39 i 41 na Wn-D (rozporządzenie a stanowiska BON i PFRON)
  • wyliczanie kosztów płacy po 1 lipca 2016 r.
  • wyliczanie maksymalnego dofinansowania po 1 lipca 2016 r.
  • WAŻNE: Terminowość ponoszenia kosztów płacy- po 1 lipca 2016 r.
  • Wypełnienie nowych wzorów druku Wn-D i INF-D-P
  • WAŻNE: Wypełnienie nowego wzoru wniosku o pomoc inną niż pomoc de minimis- tzw. INF-O-PP - weszła w życie od 11.03.2016 r.
  • WAŻNE: Obowiązek wysyłania do PFRON informacji o statusie prawnym firm oraz informacji o sytuacji ekonomicznej firm powiązanych w kontekście nowego wzoru INF-O-PP
  • Omówienie najnowszych stanowisk UOKiK, MPiPS i PFRON dot. uzyskiwania miesięcznego dofinansowania i wykazywania efektu zachęty po 1 lipca 2016 r.

III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ DO PFRON po 1 lipca 2016 r. (INF-y i DEK-i) - teoria i praktyka, PROWADZENIE DOKUMENTACJI DOT. ROZLICZEŃ Z PFRON

 1. Art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji - omówienie i wypełnienie (INF-1, INF-2, INF-Z)
  Szczegółowe omówienia zmian w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Dziennik Ustaw 2016, poz. 938 (NOWE WZORY INF-1, INF-2, INF-Z) - nowe wyliczenie stanów zatrudnienia wykazywanych w części C1, nowe przypisy do wzoru, konieczność wypełnienia INF-Z - kiedy?)

 2. Art. 21 ust. 7 ustawy o rehabilitacji - omówienie schorzeń obniżających wpłaty na PFRON i ich dokumentowanie po 1 lipca 2016 r.
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U.1998.124.820) -szczegółowe omówienie

 3. Art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji - DEKLARACJE we wpłatach na PFRON - szczegółowe omówienie i wypełnienie (DEK-I-0, DEK-I-u, DEK-IIa, DEK-II-u, DEK-R, DEK-Z (nowe zasady)
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. 2016, poz. 956) - Dziennik Ustaw 2016, poz. 956

 

IV. REFUNDACJA SKŁADEK Z PFRON DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Art. 25d ust. 4 ustawy o rehabilitacji - refundacja składek, omówienie i wypełnienie (WN-U-G, WN-U-A)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - Dz. U. 2016, poz. 941

- Załącznik Nr 1 Wn-U-G Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
- Załącznik Nr 2 Wn-U-A Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników

V. Pytania od uczestników po pierwszym dniu kursu.

 

DRUGI DZIEŃ - 23.11.2016 (środa)

I. Art. 22 ust. 12 ustawy o rehabilitacji - ulga we wpłatach na PFRON, omówienie i wypełnienie (INF-U i INF-1-u) po 1 lipca 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia - Dz. U. 2016, poz. 928 - omówienie

- Wniosek INF-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie (różne przykłady i przepisy przejściowe)
- Wniosek INF-1-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie

 • WAŻNE - wyliczenie 30% wskaźnika osób niepełnosprawnych - zmiana, która nie będzie już dopuszczała korzystania dodatkowo oprócz orzeczeń z zaświadczeń lekarzy specjalistów dot. schorzeń szczególnych
 • definicja sprzedającego a rodzaje działalności
 • termin wystawienia faktury i obowiązek jej wystawienia za wykonaną usługę lub produkcję do danego miesiąca
 • wystawienie informacji o wysokości ulgi - nowe wytyczne
 • obliczanie wskaźników zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych na potrzeby udzielania ulgi - ważna zmiana
 • obliczanie współczynnika wynagrodzeń na potrzeby udzielania ulg we wpłatach na pfron - bardzo ważna zmiana - NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE
 • zmiana wysokości obniżenia wpłaty na PFRON - do 50%
 • zmiana terminu wykorzystania udzielonej ulgi na PFRON do 6 miesięcy
 • zmiana definicji pracownika na potrzeby wliczenia ich wynagrodzeń do ulgi (umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę)
 • WAŻNE: prowadzenie ewidencji udzielonych ulg
 • termin przekazywania informacji do PFRON o kwocie wystawionych ulg
 • ulga nie większa niż kwota netto na fakturze
 • BARDZO WAŻNE: nowe rozporządzenie wykonawcze do art. 22 (wytyczne BON i PFRON)
 • WAŻNE: nowy art. 22b nakładający na sprzedających kar z tytułu pomyłek, niezgodności podanych danych do PFRON lub błędnie wyliczonej i zawyżonej ulgi
 • BARDZO WAŻNE: SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA DOT. ART. 22, WYPEŁNIENIE DRUKÓW INF-U, INF-U-1
 • POKAZANIE WERSJI DEMO APLIKACJI OBPON - EWIDENCJA ULG WE WPŁATACH NA PFRON

II. ZFRON - rozporządzenie dot. zfron - omówienie (zpchr + byłe zpchr), GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI ZFRON.

 1. Obowiązki pracodawcy mającego status zpchr w zakresie prowadzenia ewidencji zfron, prowadzenia rachunku bankowego zfron, regulamin zfron
 2. Ewidencja zfron - wpływy i wydatki
 3. katalog wydatków z tzw. dużego zfron, pomocy indywidualnej i IPR
 4. wypłata pomocy indywidualnej - wnioski o pomoc indywidulaną
 5. tworzenie IPR-ów (praktyka a prawo - interpretacje a wyroki Sądów
 6. procedura wystąpienia o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis
 7. termin przekazywania środków na ZFRON - od 1 lipca 2016 r. OBOWIĄZEK (7 dni od daty wypłaty) - sankcje za nieterminowość
 8. Kontrola zfron ( będąc zpchr i po utracie statusu zpchr)

III. Omówienie zastosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.).

 1. limit pomocy de minimis a powiązania firm
 2. definicja "jednego przedsiębiorstwa" a limit pomocy de minimis
 3. termin wystąpienia o zaświadczenie o pomocy de minimis (wyjaśnienie BON i UOKiK a wyroki sądów)

IV. Pytania od uczestników po drugim dniu kursuWAŻNE:

KURS będzie prowadzony w sposób praktyczny. Omawiane zagadnienia wykładowca zaprezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń, przedstawiając wzory druków oraz ewentualne orzecznictwo sądowe lub urzędowe interpretacje w tych kwestiach. Uczestnicy będą mogli na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach.

Program autorski dla OBPON (06.10.2016 r.) - Opracowanie: Edyta Sieradzka

 

TERMIN I MIEJSCE:

22 - 23 listopada 2016 r.
Hotel NH **** Poznań, ul. Św. Marcin 67
www.nhpoznan.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

Organizatorzy zapewniają obszerne materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy w trakcie trwania szkolenia oraz nocleg i kolację (przy udziale dwudniowym, nocleg w pokoju dwuosobowym).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Opłacenie szkolenia nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem, zgłoszenia przyjmowane będą nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia na numer faksu: (16) 670 63 02 wew. 34, lub 33 oraz e-mailem (skan wypełnionej karty zgłoszeniowej) na adres biuro@obpon.pl.
Ewentualnej rezygnacji prosimy dokonać nie później jak na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

 

PLAN GODZINOWY:

22.11.2016 r. - wtorek

11:00 - 12:00 - przyjazd oraz zakwaterowanie
12:00 - 13:00 - obiad w restauracji
13:00 - 18:00 - zajęcia, wykłady
19:30 - 20:30 - kolacja w restauracji

23.11.2016 r. - środa

8:00 - 9:00 - śniadanie
9:00 - 13:30 - zajęcia, wykłady
13.30 - 14.30 - obiad w restauracji
14.30 - wyjazd

 

CENNIK KURSU:

DLA KLIENTÓW OBPON
cena za 2 dni: 990,00 zł + 23% VAT
cena za 1 dzień: 540,00 zł + 23% VAT
Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do przynajmniej jednej z naszych podstawowych usług:     
DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena za 2 dni: 1100,00 zł + 23% VAT
cena za 1 dzień: 590,00 zł + 23% VATKARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.