KOMUNIKAT OBPON.PL: 2 - dniowy 'KURS NA SPECJALISTĘ DS. UZYSKIWANIA POMOCY PUBLICZNEJ Z PFRON (...) 22-23.11.2016 r. Poznań - wykładowca: Edyta Sieradzka BRAK MIEJSC!

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że organizowany pzrez naszą firmę 2 - dniowy Kurs na:

"SPECJALISTĘ DS. UZYSKIWANIA POMOCY PUBLICZNEJ Z PFRON, UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON, PROWADZENIA DOKUMENTACJI DOT. ROZLICZEŃ Z PFRON ORAZ GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZFRON",

cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Informujemy, że związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń, w dniu dzisiejszym lista uczestników została zamknięta.

Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje kursu, o których będziemy Państwa informować.

Poniżej zamieszczamy ponownie pełną informację dot. kursu.

22-23.11.2016 r. - POZNAŃ

wykładowca: EDYTA SIERADZKA 

OSTATNIE MIEJSCA!Szanowni Państwo

Kurs organizowany przez naszą firmę obejmuje wszystkie zagadnienia przydatne każdemu pracodawcy i pracownikowi w codziennej pracy związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, udzielaniem ulg we wpłatach na PFRON, wnioskowaniem do PFRON o pomoc publiczną związaną z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, rozliczeniami i prowadzeniem dokumentacji do PFRON oraz wszelkimi zmianami w tej tematyce po 1 lipca 2016 roku.

Kurs, na który Państwa serdecznie zapraszamy, jest również odpowiedzią na pojawiające się zapotrzebowanie na profesjonalne wsparcie merytoryczne w zakresie prawidłowości wydatkowania środków zfron, w ogóle tworzenia zfron, uzyskiwania zaświadczeń o pomocy de minimis, tworzenia IPR-ów, prowadzenia dokumentacji związanej z zfron.

Nasz kurs kierujemy do Personelu działów kadr, księgowości, działów rehabilitacji, osób które naliczają i udzielają ulg we wpłatach na PFRON osób, które od niedawna zaczęły zajmować się tematyką związaną z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz również samych pracodawców!

W trakcie szkolenia Uczestnicy zdobędą lub usystematyzują wiedzę na temat zasad ubiegania się w PFRON o pomoc publiczną z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2016 i 2017 roku, zdobędą widzę dot. prawidłowości udzielania ulg we wpłatach na PFRON po 1 lipca 2016 r. , nauczą się lub usystematyzują wiedzę związaną z rozliczeniami z PFRON oraz będą wiedzieli jak prawidłowo i bezpiecznie gospodarować środkami zfron. Kładziemy nacisk na praktykę, dlatego też teoria będzie poparta licznymi przykładami z życia bazującymi na doświadczeniach wykładowcy w zakresie kontroli PFRON, US, Urzędów Wojewódzkich, PIP.

Kurs przeprowadzony zostanie przez wybitną specjalistkę z tej dziedziny, każdy uczestnik kursu otrzyma po jego zakończeniu certyfikat "SPECJALISTY DS. UZYSKIWANIA POMOCY PUBLICZNEJ Z PFRON, UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON, PROWADZENIA DOKUMENTACJI DOT. ROZLICZEŃ Z PFRON ORAZ GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZFRON".

 

Kurs poprowadzi Pani Edyta Sieradzka - Wiceprezes Organizacji OBPON.ORG


Edyta Sieradzka

zawód wykonywany: Dyrektor Generalny w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, od dnia 22.10.2009r. Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacja składek ZUS, SODiR, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr

Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Była Kierownikiem PFRON i Pomocy Publicznej dużej firmy posiadającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 500 osób w tym 400 osób niepełnosprawnych i Dyrektorem ds. Zarządzania. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom zarówno wśród ZPCH, jak i z tzw. otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, pomocą publiczną (SOD, de minimis), ZFRON. Doradca i specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Wzięła udział w ok. 45 szkoleniach z zakresu tematyki osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zajmuje się systemami zarządzania oraz prawem zamówień publicznych. Jest również Auditorem Wiodącym Norm ISO 9001:2000 (akredytacja w IRCA). Absolwentka Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicz nego we Wrocławiu. Doradca przy budowie nowego systemu rozliczeń dofinansowań firmy OBPON: e-SOD, wykładowca na szkoleniach współpracujący na stałe z serwisem Vademecum Wiedzy. Współautorka książki pt. "DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2008r." - wydawnictwa OBPON. Autorka publikacji dot. tematyki dofinansowań w dzienniku 'Rzeczpospolita' oraz w serwisie dla pracodawców ON www.obpon.pl, autorka najnowszej książki pt.: "Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki" - stan prawny 2009r., wydawnictwo OBPON. Od dnia 22.10.2009r. pełni również funkcję Wiceprezesa w Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

 

 

PIERWSZY DZIEŃ - 22.11.2016 (wtorek)

I. Zaliczenie osób do wskaźnika osób niepełnosprawnych - przekładanie orzeczeń o niepełnosprawności, obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej- teoria i praktyka

 1. Status osoby niepełnosprawnej w 2016 r.
  • orzeczenia o niepełnosprawności w Polsce w 2016 r. i ich wpływ na status niepełnosprawnego
  • schorzenia specjalne w praktyce występowania o zwiększone dofinansowanie według najnowszych interpretacji BON
  • ciągłość orzeczeń o niepełnosprawności, a drugie orzeczenie wydane po 1.1.2011 r.
  • pokrywanie się ważności 2 orzeczeń np. z ZUS i PZO stwierdzających inne stopnie niepełnosprawności (ich wpływ na uzyskiwanie pomocy publicznej i zapewnienie prawidłowego stosowania KP i ustawy o rehabilitacji)
  • procedura sprawdzania orzeczeń podczas kontroli przez inspektorów PFRON, NIK itd.
  • tzw. "przekładanie" orzeczeń na stopnie niepełnosprawności
  • zastosowanie art. 2a ust. 2 i 3 dotyczące wliczania pracownika do osób niepełnosprawności
  • zastosowanie art. 2a ust. 4 dot. schorzeń szczególnych

II. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - procedury związane z uzyskiwaną pomocą publiczną z PFRON

 1. Zmiany po 1 lipca 2016 roku dot. dofinansowań (teoria):
  • kwoty dofinansowań w 2016 r.
  • schorzenia specjalne a kwoty dofinansowań po 1 stycznia 2016 r. (dokumentowanie schorzeń szczególnych)
  • koszty płacy a maksymalne kwoty dofinansowań. Limit kosztów płacy
  • BARDZO WAŻNE: sprawozdanie finansowe za 2015 r. a sytuacja ekonomiczna firmy wg kryteriów KE na podstawie rozporządzenia 651/2014 wraz z przedsiębiorcami powiązanymi
  • limit dofinansowań dla jednego pracodawcy a powiązania firm po 1 stycznia 2016 r.
  • efekt zachęty po 1 sierpnia 2016 r. zmiana sposobu wyliczenia poz. 39 i 41 na WN-D
  • dofinansowanie a wymiar czasu pracy;
  • przekładanie orzeczeń na stopnie niepełnosprawności po 1 stycznia 1998 r.
  • zaliczanie osób do wskaźnika osób niepełnosprawnych - art. 2a ustawy o rehabilitacji
  • wyliczanie kosztów płacy w oparciu o art. 26a ustawy o rehabilitacji
  • wyłączenie z prawa do dofinansowania a zaległości finansowe w PFRON
  • ustalone prawo do emerytury a brak prawa do dofinansowania (stopnie lekki i umiarkowany)
  • Omówienie wypełniania nowej INF-O-PP po marcu 2016 r.
  • zmiany w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym dofinansowań do wynagrodzeń po 1 lipca 2016 r.
  • zmiany w algorytmach i przypisach na INF-D-P i Wn-D po 1 lipca 2016 r.
  • zmiana wersji javy a SOD - online i SOD- offline;
  • sytuacja ekonomiczna firmy - weryfikacja (nowa definicja) W PRZYPADKU FIRM POWIĄZANYCH
  • WAŻNE - kontrole PFRON w zakresie miesięcznego dofinansowania - szczegółowe omówienie procedury kontrolnej oraz przygotowanie pracodawców na kontrole (wspólne omówienie przykładowego protokołu z kontroli)
 2. Omówienie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Dz. U. 2016, poz. 951 (praktyka)

  Zmiany w art. 26a w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych:
  • WAŻNE: termin wnioskowania do PFRON o dofinansowanie a wypłata wynagrodzeń
  • zmiana wyliczania wskaźnika zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych (nakładcy)
  • korzystna zmiana wykazywania efektu zachęty dla pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia stali się osobami niepełnosprawnymi (jakich ta zmiana dotyczy pracowników), przykłady
  • brak zwiększenia maksymalnej kwoty dofinansowań a płaca minimalna od 1.01.2016 r.
  • WAŻNE: zmiana druków Wn-D i INF-D-P- od 1.07.2016 r.
  • wykazywanie efektu zachęty metodą ilościową i jakościową w przypadku firm powiązanych lub partnerskich - wyliczanie poz. 39 i 41 na Wn-D (rozporządzenie a stanowiska BON i PFRON)
  • wyliczanie kosztów płacy po 1 lipca 2016 r.
  • wyliczanie maksymalnego dofinansowania po 1 lipca 2016 r.
  • WAŻNE: Terminowość ponoszenia kosztów płacy- po 1 lipca 2016 r.
  • Wypełnienie nowych wzorów druku Wn-D i INF-D-P
  • WAŻNE: Wypełnienie nowego wzoru wniosku o pomoc inną niż pomoc de minimis- tzw. INF-O-PP - weszła w życie od 11.03.2016 r.
  • WAŻNE: Obowiązek wysyłania do PFRON informacji o statusie prawnym firm oraz informacji o sytuacji ekonomicznej firm powiązanych w kontekście nowego wzoru INF-O-PP
  • Omówienie najnowszych stanowisk UOKiK, MPiPS i PFRON dot. uzyskiwania miesięcznego dofinansowania i wykazywania efektu zachęty po 1 lipca 2016 r.

III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ DO PFRON po 1 lipca 2016 r. (INF-y i DEK-i) - teoria i praktyka, PROWADZENIE DOKUMENTACJI DOT. ROZLICZEŃ Z PFRON

 1. Art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji - omówienie i wypełnienie (INF-1, INF-2, INF-Z)
  Szczegółowe omówienia zmian w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Dziennik Ustaw 2016, poz. 938 (NOWE WZORY INF-1, INF-2, INF-Z) - nowe wyliczenie stanów zatrudnienia wykazywanych w części C1, nowe przypisy do wzoru, konieczność wypełnienia INF-Z - kiedy?)

 2. Art. 21 ust. 7 ustawy o rehabilitacji - omówienie schorzeń obniżających wpłaty na PFRON i ich dokumentowanie po 1 lipca 2016 r.
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U.1998.124.820) -szczegółowe omówienie

 3. Art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji - DEKLARACJE we wpłatach na PFRON - szczegółowe omówienie i wypełnienie (DEK-I-0, DEK-I-u, DEK-IIa, DEK-II-u, DEK-R, DEK-Z (nowe zasady)
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. 2016, poz. 956) - Dziennik Ustaw 2016, poz. 956

 

IV. REFUNDACJA SKŁADEK Z PFRON DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Art. 25d ust. 4 ustawy o rehabilitacji - refundacja składek, omówienie i wypełnienie (WN-U-G, WN-U-A)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - Dz. U. 2016, poz. 941

- Załącznik Nr 1 Wn-U-G Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
- Załącznik Nr 2 Wn-U-A Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników

V. Pytania od uczestników po pierwszym dniu kursu.

 

DRUGI DZIEŃ - 23.11.2016 (środa)

I. Art. 22 ust. 12 ustawy o rehabilitacji - ulga we wpłatach na PFRON, omówienie i wypełnienie (INF-U i INF-1-u) po 1 lipca 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia - Dz. U. 2016, poz. 928 - omówienie

- Wniosek INF-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie (różne przykłady i przepisy przejściowe)
- Wniosek INF-1-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie

 • WAŻNE - wyliczenie 30% wskaźnika osób niepełnosprawnych - zmiana, która nie będzie już dopuszczała korzystania dodatkowo oprócz orzeczeń z zaświadczeń lekarzy specjalistów dot. schorzeń szczególnych
 • definicja sprzedającego a rodzaje działalności
 • termin wystawienia faktury i obowiązek jej wystawienia za wykonaną usługę lub produkcję do danego miesiąca
 • wystawienie informacji o wysokości ulgi - nowe wytyczne
 • obliczanie wskaźników zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych na potrzeby udzielania ulgi - ważna zmiana
 • obliczanie współczynnika wynagrodzeń na potrzeby udzielania ulg we wpłatach na pfron - bardzo ważna zmiana - NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE
 • zmiana wysokości obniżenia wpłaty na PFRON - do 50%
 • zmiana terminu wykorzystania udzielonej ulgi na PFRON do 6 miesięcy
 • zmiana definicji pracownika na potrzeby wliczenia ich wynagrodzeń do ulgi (umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę)
 • WAŻNE: prowadzenie ewidencji udzielonych ulg
 • termin przekazywania informacji do PFRON o kwocie wystawionych ulg
 • ulga nie większa niż kwota netto na fakturze
 • BARDZO WAŻNE: nowe rozporządzenie wykonawcze do art. 22 (wytyczne BON i PFRON)
 • WAŻNE: nowy art. 22b nakładający na sprzedających kar z tytułu pomyłek, niezgodności podanych danych do PFRON lub błędnie wyliczonej i zawyżonej ulgi
 • BARDZO WAŻNE: SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA DOT. ART. 22, WYPEŁNIENIE DRUKÓW INF-U, INF-U-1
 • POKAZANIE WERSJI DEMO APLIKACJI OBPON - EWIDENCJA ULG WE WPŁATACH NA PFRON

II. ZFRON - rozporządzenie dot. zfron - omówienie (zpchr + byłe zpchr), GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI ZFRON.

 1. Obowiązki pracodawcy mającego status zpchr w zakresie prowadzenia ewidencji zfron, prowadzenia rachunku bankowego zfron, regulamin zfron
 2. Ewidencja zfron - wpływy i wydatki
 3. katalog wydatków z tzw. dużego zfron, pomocy indywidualnej i IPR
 4. wypłata pomocy indywidualnej - wnioski o pomoc indywidulaną
 5. tworzenie IPR-ów (praktyka a prawo - interpretacje a wyroki Sądów
 6. procedura wystąpienia o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis
 7. termin przekazywania środków na ZFRON - od 1 lipca 2016 r. OBOWIĄZEK (7 dni od daty wypłaty) - sankcje za nieterminowość
 8. Kontrola zfron ( będąc zpchr i po utracie statusu zpchr)

III. Omówienie zastosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.).

 1. limit pomocy de minimis a powiązania firm
 2. definicja "jednego przedsiębiorstwa" a limit pomocy de minimis
 3. termin wystąpienia o zaświadczenie o pomocy de minimis (wyjaśnienie BON i UOKiK a wyroki sądów)

IV. Pytania od uczestników po drugim dniu kursuWAŻNE:

KURS będzie prowadzony w sposób praktyczny. Omawiane zagadnienia wykładowca zaprezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń, przedstawiając wzory druków oraz ewentualne orzecznictwo sądowe lub urzędowe interpretacje w tych kwestiach. Uczestnicy będą mogli na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach.

Program autorski dla OBPON (06.10.2016 r.) - Opracowanie: Edyta Sieradzka

 

TERMIN I MIEJSCE:

22 - 23 listopada 2016 r.
Hotel NH **** Poznań, ul. Św. Marcin 67
www.nhpoznan.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

Organizatorzy zapewniają obszerne materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy w trakcie trwania szkolenia oraz nocleg i kolację (przy udziale dwudniowym, nocleg w pokoju dwuosobowym).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Opłacenie szkolenia nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem, zgłoszenia przyjmowane będą nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia na numer faksu: (16) 670 63 02 wew. 34, lub 33 oraz e-mailem (skan wypełnionej karty zgłoszeniowej) na adres biuro@obpon.pl.
Ewentualnej rezygnacji prosimy dokonać nie później jak na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

 

PLAN GODZINOWY:

22.11.2016 r. - wtorek

11:00 - 12:00 - przyjazd oraz zakwaterowanie
12:00 - 13:00 - obiad w restauracji
13:00 - 18:00 - zajęcia, wykłady
19:30 - 20:30 - kolacja w restauracji

23.11.2016 r. - środa

8:00 - 9:00 - śniadanie
9:00 - 13:30 - zajęcia, wykłady
13.30 - 14.30 - obiad w restauracji
14.30 - wyjazd

 

CENNIK KURSU:

DLA KLIENTÓW OBPON
cena za 2 dni: 990,00 zł + 23% VAT
cena za 1 dzień: 540,00 zł + 23% VAT
Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do przynajmniej jednej z naszych podstawowych usług:     
DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena za 2 dni: 1100,00 zł + 23% VAT
cena za 1 dzień: 590,00 zł + 23% VATKARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×