Dłużnicy mają coraz większy kłopot – rośnie ochrona wierzycieli w UE i na poziomie krajowym

Uwaga dłużnicy! Wasza sytuacja jest coraz mniej korzystna, coraz trudniej będzie ukrywać się przed wierzycielami. Ci zyskują bowiem lepsze narzędzia ochrony przed niesolidnymi kontrahentami i skuteczniejsze narzędzia prawne do dochodzenia roszczeń. I to za sprawą zmian nie tylko w prawie polskim, lecz także na poziomie UE.

 

Zacznijmy od zmian poprawiających sytuację wierzycieli na poziomie unijnym. Od 18 stycznia 2017 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z 15 maja 2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 189, s. 59). Ma ono pomóc w skutecznym dochodzeniu należności tym wierzycielom, w przypadku których dłużnik pochodzi z innego kraju bądź ma majątek na koncie w innym kraju członkowskim.

Jak to ma działać? Otóż, opisując w skrócie: teraz taki wierzyciel może uzyskać w sądowym postępowaniu zabezpieczającym specjalny nakaz, na podstawie którego określona kwota środków na rachunku bankowym dłużnika zostanie zamrożona, zabezpieczając dochodzoną należność. Nie oznacza to jednak, że suma ta zostanie automatycznie przelana na jego konto. Europejski nakaz daje jedynie zabezpieczenie na wypadek, gdyby dłużnik nie spłacił długu. Do uruchomienia wypłaty potrzebne będzie natomiast wszczęcie egzekucji w państwie, w którym dochodzona jest należność. Jednak istotną korzyścią dla wierzyciela z ustanowienia takiego narzędzia przez sąd jest to, że dłużnik zablokowaną kwotą nie będzie mógł dysponować. Można więc sobie wyobrazić , że już samo takie zabezpieczenie zmobilizuje niesolidnego kontrahenta do spłaty należności – wszak, po co zwlekać z uregulowaniem długu, skoro i tak zablokowana kwota na nic się zda?

To nie wszystkie zmiany. W Sejmie 3 stycznia rozpoczęto pierwsze czytanie tzw. pakietu wierzycielskiego - projektu ustawy, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Rząd, zdając sobie sprawę, że zatory płatnicze są jedną z głównych bolączek przedsiębiorców, zaproponował wiele zmian, które poprawić mają obecnie obowiązujące procedury. Między innymi skrócony ma być okres, po jakim niesolidny kontrahent trafi do rejestru dłużników: obecnie trzeba czekać na to 60 dni, po zmianach – 30. Podwyższona będzie kwota, jakiej będzie można dochodzić w szybkim i prostym postępowaniu uproszczonym z obecnych 10 do 20 tys. zł. Te i inne zmiany (jeśli procedura ustawodawcza pójdzie zgodnie z planem) wejdą w życie już 1 czerwca 2017 r.

Trzeba dodać, że będą to kolejne zmiany w systemie prawa krajowego w kierunku mniej korzystnym dla dłużników. Przykładowo: od 8 września ubiegłego roku obowiązują przepisy, które ułatwiają dochodzenie należności w postępowaniu egzekucyjnym. Między innymi wprowadzono elektroniczne zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, które w porównaniu z tradycyjną drogą papierową znacząco przyspieszają zajęcie konta, uniemożliwiając dłużnikowi wyprowadzenie pieniędzy. Zmiany wynikają z ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika ze statystyk Krajowej Izby Rozliczeniowej, liczba elektronicznych zajęć komorniczych dokonywanych za pośrednictwem systemu Ognivo przeszła najśmielsze oczekiwania: tylko w grudniu było ich ponad 819 tys.

Przedstawiamy zatem najnowsze rozwiązania, które ucieszą wierzycieli, a uderzą w niesolidnych dłużników.

 

Joanna Pieńczykowska

Źródło: Gazeta Prawna, 27.01.2017 r.

https://edgp.gazetaprawna.pl/grzbiet/4225/gazeta-prawna.html#page/28

 • Lidia napisał:

  Praktycy wskazują, że ten europejski nakaz zabezpieczenia warunkowany jest takimi samymi przesłankami jak nasze krajowe zabezpieczenia a skoro tak, to będzie to tylko w znacznej mierze fikcja: http://pamietnikwindykatora.pl/2017/01/27/misiewicz-nocny-klub/ w każdym razie dla polskich wierzycieli.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.