Czy usługi publiczne są dostępne dla wszystkich?

"Różne potrzeby, równe standardy. Usługi publiczne dostępne dla wszystkich" – to temat konferencji, jaka odbyła się 28 września z udziałem m.in. Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza oraz p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Doroty Habich.

 

Podczas konferencji dyskutowano między innymi na temat wdrażania Konwencji  ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Uczestnicy debaty mieli możliwość zapoznania się zarówno z doświadczeniami polskimi, jak i norweskimi w tym zakresie. Ponadto wśród poruszanych tematów pojawiła się kwestia skutecznego komunikowania się z osobą niesłyszącą lub głuchoniewidomą.

W czasie swojego wystąpienia Dorota Habich zwróciła uwagę na realizowany przez Departament Służby Cywilnej podręcznik „Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami we wszystkich urzędach” oraz współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. „Klient w centrum uwagi administracji”, w efekcie którego został opracowany „Zbiór dobrych praktyk”. - Powodów wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych szukać należy również w barierach architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, które napotykają one w swoim codziennym życiu. Brak możliwości swobodnego wyjścia z domu ogranicza dostępność do usług publicznych. W celu przeciwdziałania temu zjawisku PFRON dofinansowuje likwidację tychże barier. Tylko w 2016 roku przekazaliśmy na ten cel ponad 58 mln złotych, dzięki czemu z pomocy mogło skorzystać przeszło 16,5 tysiąca osób niepełnosprawnych – mówiła p.o. Prezesa Zarządu PFRON.

Dorota Habich podkreśliła ponadto, że misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest umożliwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Działania Funduszu są skierowane do grupy ponad 4 milionów osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz całego otoczenia społecznego i zawodowego. Roczny budżet Funduszu to ponad 4,7 mln zł (1,1 mld euro), a beneficjentami tych środków są pracodawcy, osoby indywidualne oraz organizacje pozarządowe i fundacje. Największą część środków PFRON przekazuje bezpośrednio pracodawcom jako dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Stanowi to kwotę ponad 3 mld złotych, która trafia do grupy 25 tysięcy przedsiębiorców zatrudniających. Zatrudniają oni 250 tysięcy osób niepełnosprawnych. Środki funduszu przekazywane są również na pomoc indywidualnych osób niepełnosprawnych, wsparcie działań organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz finansowanie specjalistycznych placówek takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej lub przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, na przykład Zakładów Aktywności Zawodowej. Rokrocznie Fundusz pokrywa koszty dostosowań 1250 miejsc pracy. Ponad 198 000 osób otrzymuje dodatkowe dofinansowanie na zakup sprzętu gospodarstwa domowego niezbędnego w życiu codziennym i rehabilitacji.  

 

źródło: PFRON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.