Informator PFRON: programy na rzecz pracy

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych to jedno z głównych działań podjętych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ostatnim roku. Oprócz podpisania kilkunastu porozumień z różnymi instytucjami, na mocy których zobowiązały się one zatrudniać pracowników z niepełnosprawnością, powstały także programy wspomagające wejście tych osób na rynek pracy. Czego dotyczą i do kogo są skierowane?

 

Absolwent

Program ABSOLWENT – jego głównym celem jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub studiujących na ostatnim roku w szkole wyższej. Wnioskodawcami dofinansowania są szkoły wyższe i organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymują one dofinansowanie, które przekazują beneficjentom ostatecznym programu, czyli osobom posiadającym orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, będącym absolwentami szkoły wyższej lub realizującymi ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Dofinansowanie obejmuje pomoc w obszarach:

 • zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej (diagnoza sytuacji, likwidacja barier transportowych, technicznych i w dostępie do informacji);
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia, staże);
 • wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia (koszty podjęcia działalności gospodarczej, porady prawne, doradztwo).

Wnioski należy składać w Biurze PFRON, w terminie, jaki został wskazany w ogłoszeniu o konkursie. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmuje Zarząd PFRON na podstawie stanowiska komisji konkursowej. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po podjęciu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON. Wnioski rozpatrzone pozytywnie są realizowane i rozliczane w Oddziałach PFRON.

Stabilne zatrudnienie

Dzięki Programowi STABILNE ZATRUDNIENIE Fundusz dąży do podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w administracji publicznej. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r. W tym czasie zostaną podpisane umowy z instytucjami publicznymi, samorządami terytorialnymi oraz instytucjami kultury, w których zobowiązują się one do zatrudniania pracowników niepełnosprawnych w swoich jednostkach. Dofinansowanie z PFRON obejmuje wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, adaptację pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających pracę, zakup i autoryzację oprogramowania, szkolenie pracowników w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi, szkolenia dla pracowników niepełnosprawnych oraz dowóz do miejsca pracy.

Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON kosztów działań aktywizacyjnych nie może przekroczyć kwoty 18 tys. zł na jednego zatrudnionego, na pełny wymiar czasu pracy. W sytuacji, gdy beneficjent ostateczny zostanie zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy – łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Warunkami otrzymania przez instytucje środków z PFRON są:

 • zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;
 • zawarcie umowy o pracę najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty potwierdzenia przez PFRON faktu wyposażenia stanowiska pracy. Postanowienia nie mają zastosowania w sytuacji, gdy działania aktywizacyjne w ramach programu prowadzone są na rzecz beneficjenta, z którym Wnioskodawca zawarł umowę o pracę przed dniem złożenia wniosku do PFRON;
 • niezatrudnianie na stanowiskach pracy osób niepełnosprawnych, z którymi Wnioskodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem; postanowienia nie dotyczą osób zatrudnionych u Wnioskodawcy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych; nie mają również zastosowania, gdy działania aktywizacyjne prowadzone są na rzecz beneficjenta z którym Wnioskodawca zawarł umowę o pracę przed dniem złożenia wniosku do PFRON.

Działania aktywizacyjne w ramach programu mogą być prowadzone również na rzecz osób niepełnosprawnych, z którymi Wnioskodawca zawarł umowę o pracę w okresie do 90 dni kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON.

Praca - integracja

Program PRACA–INTEGRACJA ma na celu podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Celem programu jest – realizowane poprzez dofinansowanie udzielone organizacjom pozarządowym na rekrutowanie – zatrudnienie u wskazanego pracodawcy oraz wsparcie w trakcie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Program realizowany jest trzyetapowo:

 1. Pierwszy etap polega na pozyskaniu pracodawców, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, a którzy zgłoszą do PFRON gotowość zatrudnienia takich pracowników na okres nie krótszy niż 18 miesięcy w liczbie co najmniej 25 etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).
 2. Drugi etap polega na wyborze – w drodze otwartego konkursu ofert – organizacji pozarządowej (Oferenta NGO), która będzie odpowiedzialna za zrekrutowanie, zatrudnienie u wskazanego pracodawcy oraz wsparcie w trakcie zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością; finalnym efektem działań organizacji pozarządowej (Oferenta NGO) ma być zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez wskazanego pracodawcę.
 3. Trzeci etap będzie polegał na przeprowadzeniu konkursów w celu nagradzania przez PFRON pracodawców, którzy zatrudnią największą liczbę niepełnosprawnych pracowników.

Dofinansowanie PFRON na działania, których efektem będzie zatrudnienie osób niepełnosprawnych, mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które spełnią warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszające gotowość do zatrudnienia, na rzecz których prowadzone będą działania aktywizacyjne w ramach programu. Wsparcie będzie udzielane osobie niepełnosprawnej przez organizację pozarządową (Oferenta NGO) na podstawie Indywidualnego Budżetu Osoby Niepełnosprawnej.

Dofinansowaniem PFRON mogą być objęte koszty ponoszone przez organizacę pozarządową (Oferenta NGO) dotyczące:

 • rekrutacji i rozpoznania potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • uzyskania przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych,
 • zniwelowania barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy (w tym m.in.: zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienie asystenta lub trenera pracy, dojazdy do pracy),
 • dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej,
 • wykorzystania innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.

 

źródło >> niepełnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.