Komunikat OBPON: Osoby z niepełnosprawnościami zagłosują korespondencyjnie?

Komisje senackie zakończyły pracę nad zmianami w prawie wyborczym i ustawie o samorządach. Członkowie trzech komisji zarekomendowali przyjęcie przez Senat zmian przygotowanych przez PiS.

 

Wprowadzonych zostało kilkanaście poprawek Prawa i Sprawiedliwości, dotyczyły głównie kwestii formalnych. Podczas posiedzenia komisji poseł sprawozdawca, Łukasz Schreiber z PiS zapowiedział też jedną większą zmianę w projekcie - wycofanie się z zamiaru usunięcia głosowania korespondencyjnego dla osób z niepełnosprawnościami.

Z takim rozwiązaniem opowiadała się opozycja, członkowie Krajowego Biura Wyborczego i środowiska reprezentujące głos osób niepełnosprawnych. 

Propozycja Prawa i Sprawiedliwości by zlikwidować ten sposób głosowania było argumentowana obawą przed fałszowaniem i kupowaniem głosów wyborców.

Nowelizacja ustawy wprowadziła również m.in. nową definicję znaku "x" na karcie do głosowania.

Definiuje się go jako "co najmniej dwie przecinające się linie". Według autorów, ma to zniwelwować liczbę głosów nieważnych oddanych w wyborach. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego krytykuje te zapisy. Beata Tokaj powiedziała, że obecnie obowiązujące zapisy są dobre i sprawdzone. Dodała, że wyborcy dobrze wiedzą, jak powinien wyglądać ważny głos.

Zgodnie z uchwaloną ustawą, zmieni się też sposób powoływania składu Państwowej Komisji Wyborczej. Siedmiu na dziewięciu z jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a po jednym - przez Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny.

Zmienią się też przepisy dotyczące Krajowego Biura Wyborczego, konkretnie powoływania szefa KBW. Wnioskodawcy zaproponowali, by trzech kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego będzie wskazywał minister spraw wewnętrznych i administracji, w porozumieniu z Kancelariami: Sejmu, Senatu i Prezydenta. Na wniosek szefa MSWiA PKW będzie też powoływała stu komisarzy wyborczych. Jeśli Państwowa Komisja Wyborcza nie wybierze szefa KBW i nie powoła komisarzy, to zrobi to minister spraw wewnętrznych i administracji.

 

 

opracowanie:

Annamaria Kaliszczak

 

 

CZYTAJ TAKŻE >>  OPRACOWANIE OBPON.PL Głosowanie korespondencyjne    

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.