Komunikat OBPON,ORG: BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT PFRON i BON - Korzystanie z ulg we wpłatach na PFRON przez jednostki wewnętrzne i jednostki ze scentralizowanym rozliczeniem VAT

Organizacja OBPON.ORG informuje:

Pojęcia sprzedającego i nabywcy użyte w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)  – dalej jako u.r.o.n., nie jest tożsame z pojęciami sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów o VAT.

Dlatego stronami kooperacji uprawniającej do ulg we wpłatach na PFRON potencjalnie mogą być jednostki objęte centralizacją rozliczeń VAT oraz wewnętrzne jednostki organizacyjne będące pracodawcami w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy i spełniające warunki określone w art. 22 u.r.o.n.

Należy pamiętać, że zgodnie z objaśnieniami do wzoru informacji o kwocie obniżenia (INF-U) stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz.U. poz. 928) należy podać dane zgodne z danymi zamieszczonymi na fakturze dokumentującej zakup uprawniający do ulgi we wpłatach na PFRON.

Dlatego – aby można było wypełnić poz. 4 i 20 informacji INF-U – dane jednostki wewnętrznej lub podlegającej centralizacji VAT muszą być wykazane na tej fakturze. Jest to możliwe, ponieważ na fakturze oprócz danych sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów o VAT mogą być zawarte dodatkowe dane dotyczące m.in. danych jednostki organizacyjnej, której dotyczy:

 • sprzedaż dokumentowana fakturą – np. samorządowego zakładu aktywności zawodowej,
 • nabycie produkcji lub usługi z wyłączeniem handlu dokumentowania fakturą – np. urzędu gminy, biblioteki gminnej, MOSiR, czy oddziału.

Na przykład rozszerzony zakres danych na fakturze może zawierać: nazwę gminy, nazwę jednostki (np. szkoły podstawowej, MOPS, zakładu aktywności zawodowej itd.), adres jednostki, NIP gminy.

Zatem w celu poprawnego wypełnienia INF-U przez sprzedającego będącego jednostką wewnętrzną lub podlegającego centralizacji VAT należy:

 • w Bloku A – Dane ewidencyjne sprzedającego wykazać dane jednostki wewnętrznej lub podlegającej centralizacji VAT z numerem NIP (poz.2) jako płatnika podatków i składek ZUS oraz
 • w bloku E – Uwagi dodatkowo wykazać dane jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) lub jednostki centralnej która wystawiła fakturę – zgodne z fakturą

W celu poprawnego wypełnienia INF-U dla nabywcy będącego jednostką wewnętrzną lub podlegającego centralizacji VAT należy:

 • w Bloku C – Dane ewidencyjne i adres nabywcy wykazać dane jednostki wewnętrznej lub podlegającej centralizacji VAT z numerem NIP (poz.18) jako płatnika podatków i składek ZUS oraz
 • w bloku E – Uwagi dodatkowo wykazać dane jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) lub jednostki centralnej, na którą wystawiono fakturę – zgodnie z fakturą.

Jednocześnie informujemy, że pracodawcy będący jednostkami wewnętrznymi lub podlegający centralizacji VAT, którzy wystawili lub otrzymali faktury lub informacje INF-U w niewłaściwym lub w niepełnym brzmieniu powinni doprowadzić do ich niezwłocznego skorygowania. Jest to ważne, ponieważ w przypadku dokonania korekty terminowo wystawionej INF-U sprzedający nie będzie z tego tytułu podlegał obowiązkowi wpłat z art. 22b ust. 1 pkt 2 u.r.o.n., a nabywca będzie mógł dokonać korekty wpłat na PFRON wykazywanych w deklaracjach, w których mogłaby je obniżyć (a nie uczyniła tego) jednostka samorządu terytorialnego lub centralna na podstawie otrzymanej INF-U zwykłej.

 

 

źródło: BON/PFRON

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.