Opracowanie OBPON: Programy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w polskich miastach

Kolejne polskie miasto opracowało własny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Po Krakowie, który stworzył Kartę Rodziny z Niepełnosprawnościami, dobrą praktykę stosuje Łódź. Gród nad Nerem realizuje projekt finansowany w bardzo dużym stopniu z funduszy unijnych. Jego celem nadrzędnym jest aktywizacja zawodowa zarówno osób niepełnosprawnych, jak i ich opiekunów.

 

Opracowanie OBPONNiemal 5 milionów złotych wynosi dofinansowanie ze środków wspólnotowych programu „Opiekuńcza Łódź”. Przedsięwzięcie, którego realizacja zaplanowana jest od października 2017 do końca września 2019 roku, ma charakter kompleksowy. Za każdy obszar odpowiedzialny jest inny podmiot, a wszystko koordynuje łódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Najpierw cięcia, teraz program

W pierwszej połowie 2017 niepełnosprawni z Łodzi musieli się zmierzyć z trudną rzeczywistością. Okazało się bowiem, że władze miasta – konkretnie odpowiedzialny za politykę społeczną wiceprezydent Tomasz Trela – nie zagwarantowały finansowania na stosownym poziomie usług dla osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem magistratu winny był wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Miasto podjęło wprawdzie próby renegocjacji umów z wykonawcami realizującymi opiekę, ale ci nie zgodzili się na znaczne cięcia. W efekcie liczba godzin usług opiekuńczych świadczonych na terenie miasta została zmniejszona z 77 tysięcy do 44 tysięcy. Program „Opiekuńcza Łódź” ma stanowić swego rodzaju rekompensatę tego stanu rzeczy. I trzeba przyznać, że przynajmniej w założeniach wygląda całkiem obiecująco.

 

Pomoc dla każdego

Udział w przedsięwzięciu może wziąć łącznie do 422 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności (również osoby chore psychicznie). Nie jest to skierowane wyłącznie do podopiecznych MOPS-u. Projekt posiada też 170 miejsc dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Jak można przeczytać w opisie, celem programu jest  zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób zależnych lub niesamodzielnych poprzez kompleksowe rozwijanie usług, w następstwie umożliwiające ich opiekunom powrót na rynek pracy. Zaangażowane w prowadzenie inicjatywy zostało Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”, a także Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce” i Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

 Osoby poruszające się na wózkach.

Wypożyczalnia, dom i asystenci

I tak już w lutym 2018 roku zostanie otwarta wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. W niej będzie możliwe bezpłatne wypożyczenie między innymi mat, łóżek specjalistycznych czy też wózków. Coraz bardziej zaawansowane stają się też plany otwarcia rodzinnego domu dla ośmiorga osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim jednak podkreśla się, że dzięki programowi swoje usługi będzie świadczyć 24 asystentów osób niepełnosprawnych. Jak można przeczytać w lokalnych mediach, usługi te będą odpłatne, jednakże wysokość cen będzie zależała od dochodów poszczególnych uczestników. Najbiedniejsi będą mogli liczyć na stawkę 35 groszy za godzinę.

 

Jak na razie zainteresowanie programem jest niewielkie. „Gazeta Polska Codziennie” pod koniec grudnia podała, że do udziału w projekcie zgłosiło się 11 osób. To jednak dopiero początek jego działania. Władze Łodzi liczą, że w miarę uruchamiania kolejnych przedsięwzięć liczba chętnych będzie wzrastać i osiągnie zakładany pułap. Podkreślają, że jest to inicjatywa pionierska w skali kraju. Mają nadzieję, że będzie stanowić dobry przykład dla innych polskich miast.

 

autor: Robert Marchwiany

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.