PFRON: Nowy numer Kwartalnika "Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania"

Szanowni Czytelnicy,

 

Rola międzynarodowej opinii publicznej, w tym szczególnie Organizacji Narodów Zjednoczonych i współpracujących z nią międzynarodowych organizacji rehabilitacji, w propagowaniu praw i akceptacji społecznej osób niepełnosprawnych w krajach kontrastów, takich jak np. Chiny czy Etiopia, w których dobrobyt miesza się z ubóstwem mieszkańców, również z niepełnosprawnościami, jest niepodważalna. System rehabilitacji zawodowej, wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji społecznej w jednym z takich krajów, jakim są Chiny, opisuje 25. numer Kwartalnika „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. Szacuje się, że w tym najludniejszym kraju naszego globu mieszka osiemdziesiąt trzy miliony osób niepełnosprawnych. Z jednej strony kraj ten spełnia europejskie standardy dotyczące rozwiązań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych i planuje stworzyć dla nich milion miejsc pracy, z drugiej jednak łamie prawa osób z niepełnosprawnościami. Wyzwaniem wynikającym ze starzenia się społeczeństw rozwiniętych, a tym samym przyrostu niepełnosprawności i utraty zdolności do wykonywania pracy, jest przeciwdziałanie i kompensacja braków wynikających z wieku czy niepełnosprawności. Kolejny artykuł prezentuje zatem wybrane metody stosowane w ergonomii dla projektowania z uwzględnieniem potrzeb osób o zmniejszonej sprawności wynikającej z wieku czy niepełnosprawności. Dostrzeżenie zarówno samego problemu, potrzeby dostosowania dotychczasowych sposobów zarządzania, jak i możliwości tkwiących w bardziej skutecznym wykorzystaniu potencjału osób zróżnicowanych pod względem sprawności ze względu na wiek czy niepełnosprawność, to szansa na uniknięcie stosowania kosztownych rozwiązań technicznych czy na ograniczenie korzystania z zewnętrznych zasobów ludzkich.

Jednym z najlepszych sposobów integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie jest zapewnienie im dostępu do edukacji ogólnodostępnej. Wyniki badań etnograficznych dotyczących kultury szkoły włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeprowadzonych w szkołach w czterech krajach (Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Nowej Zelandii) przedstawia następny artykuł. Kształtowanie kultury szkoły włączającej to złożony wielopoziomowy proces wymagający kolegialnych form pracy i reinterpretacji podstawowych pojęć, takich jak np. „opieka”, sposobu ich rozumienia i wdrażania. Nowa perspektywa w badaniach nad dorosłością osób niepełnosprawnych, szczególnie osób z niepełnosprawnością intelektualną, po ukończeniu 18. roku życia czy zakończeniu edukacji, przedstawiona została w świetle teorii humanistycznej Gestalt i koncepcji rytów przejścia Arnolda von Gennepa. Takie rozumienie wejścia w dorosłość, na którą we współczesnym społeczeństwie składają się m.in. kreatywność, dokonania, kręgi społeczne, praca, pełnienie ról społecznych i rodzinnych, aktywność i stabilizacja, umożliwia holistyczne myślenie o człowieku, również z niepełnosprawnością intelektualną, wspomaganie i towarzyszenie mu w rozwoju na miarę indywidualnych możliwości. Badania dotyczące rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, przeprowadzone w województwie lubelskim, to temat kolejnego artykułu. Rodzina, która wychowuje dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, realizuje takie same funkcje, cele i zadania jak inne rodziny, tylko w specyficzny, indywidualny dla niej sposób. Szczególnej analizie poddana została funkcja opiekuńcza, odnosząca się do opieki nad członkami rodziny o ograniczonej samodzielności. Zidentyfikowane zostały także obszary wymagające modyfikacji lub większego wsparcia. Przykłady rozwiązań problemów związanych z żywieniem dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie prezentuje artykuł na temat zdrowego żywienia dziecka niepełnosprawnego. Rola zbilansowanej diety dla przyszłości dziecka z niepełnosprawnością jest niebagatelna, a lektura artykułu z pewnością podniesie świadomość rodziców w wyborze właściwych produktów spożywczych i w wyrabianiu prawidłowych nawyków żywieniowych. Zwraca również uwagę na niewystarczającą ilość badań mających związek z odżywianiem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. O najważniejszej potrzebie ludzkiej, jaką jest współistnienie z drugim człowiekiem, dążeniu do osiągnięcia mentalności osoby dorosłej, stawiającej sobie konkretne cele i prowadzącej tryb życia wymagający podejmowania życiowych decyzji opowiada artykuł opisujący codzienność osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym. Doskonałe wprowadzenie w podjętą na łamach kwartalnika tematykę rozwoju osób z niepełnosprawnościami stanowi natomiast sprawozdanie z II Konferencji naukowej „Nic o nas bez nas” – osoby z niepełnosprawnościami w drodze ku dorosłości.

Grudzień to wyjątkowy czas. 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W tym roku obchodzimy go zatem już po raz 25. To szczególna okazja do upowszechniania interdyscyplinarnej wiedzy o możliwościach i korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia – społecznego, ekonomicznego, politycznego i kulturalnego. To także czas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Wszystkim Państwu, Czytelnikom wydawanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kwartalnika „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, składam więc najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2018.

 Z życzeniami owocnej lektury,

 Dorota Habich

p.o. Prezesa Zarządu PFRON

Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Programowej

 

Kwartalnik "Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania"

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.