Sejm przyjął informację nt.realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych

Sejm przyjął w czwartek, 8 lutego 2018 r., informację rządu na temat realizacji w 2015 r. i 2016 r. postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Wniosek o odrzucenie informacji zgłosił klub PO.

 

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – uchwalona przez Sejm w 1997 r. – stanowi, że „osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji”.

Chociaż Karta nie ma wiążącej mocy prawnej, zawiera katalog dziesięciu praw osób niepełnosprawnych, wskazując kluczowe obszary dla polityki państwa, m.in. w zakresie szczególnego wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy obywateli.

Dewastacja czy kuriozum?

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz podkreślił przed głosowaniem, że jest zdziwiony tym, że PO złożyła wniosek o odrzucenie informacji.

- Informacja została przygotowana, tak jak wszystkie poprzednie. Od 20 lat Sejm, co roku, przyjmuje informację o realizacji postanowień karty. Głos sprzeciwu przeciwko faktom jest, nie ukrywam, dosyć kuriozalny – powiedział.

Sławomir Piechota z PO pytał m.in. o wykonanie wyrównanie wyroku TK ws. opiekunów osób niepełnosprawnych. Trybunał orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją.

- Rząd PO zakończył się w 2015 r. Czy zostawił projekt ustawy? Zostawił. Czy wpisał go w projekt budżetu na 2016 pieniądze na wykonanie wyroku? Tak – mówił Sławomir Piechota. – A co zaczęli robić przedstawiciele rządu PiS? Pan minister nie chciał wiedzieć, że członkowie rządu zaczęli ostentacyjnie parkować w miejscach osób niepełnosprawnych. Pan wicepremier Gowin, pani minister edukacji narodowej Anna Zalewska, pan minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. To pokazuje skalę arogancji.

Jak mówił, PiS dewastuje budowane przez PO podstawy godnego traktowania osób z niepełnosprawnością.

Niesamodzielność pozwoli realizować wyrok TK

Minister edukacji Anna Zalewska odpowiedziała, że ministerstwo prowadzi szereg działań na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami. Odniosła się też do uwagi posła na temat parkowania w miejscu dla osób z niepełnosprawnością.

- Po pierwsze natychmiast przeprosiłam. (...) Był tam zmieniony ruch, policja wskazała to miejsce – wyjaśniała.

Z kolei Kornelia Wróblewska (Nowoczesna) podkreśliła, że w sejmowej podkomisji jest projekt, który wyrównuje kwoty zasiłków dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, przygotowany przez Nowoczesną.

- Dlaczego nie wprowadzacie dobrych rozwiązań? Dlaczego do programu „Za Życiem” nie wprowadzacie państwo rozwiązań, na które czekają środowiska osób niepełnosprawnych? – pytała.

Krzysztof Michałkiewicz przypomniał, że resort pracuje nad projektem ustawy o orzecznictwie o niepełnosprawności.

- Gdzie będzie także orzekana niesamodzielność, która pozwoli zrealizować wyrok TK – powiedział.

Osób z niepełnosprawnością coraz mniej

Jak wynika ze sprawozdania za 2015 r.:

 • w Polsce zamieszkiwało 3 mln 252 tys. osób z niepełnosprawnością w wieku 16 lat i więcej, w tym 1 mln 153 tys. w wieku 65 lat i więcej (35,5 proc.).
 • Współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością w wieku 16 lat i więcej wyniósł 16,5 proc., wskaźnik zatrudnienia 14,5 proc., a stopa bezrobocia 12,3 proc.
 • Dla osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym współczynnik aktywności zawodowej wynosił 25,9 proc., wskaźnik zatrudnienia 22,5 proc., a stopa bezrobocia osiągnęła poziom 13,0 proc.

Z kolei w 2016 r.:

 • w Polsce zamieszkiwało 3 mln 207 tys. osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 16 lat i więcej, tj. 10,4 proc. ogółu populacji Polski w tej grupie wiekowej.
 • Liczba osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym według tzw. ekonomicznych grup wieku (18-59 dla kobiet i 18-64 dla mężczyzn) wynosiła 1773 tys., co stanowiło 8 proc. ludności Polski w tym wieku.

W dokumencie za 2015 i 2016 r. zwrócono uwagę, że osoby z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym wciąż pozostają w większości poza rynkiem pracy, mimo znaczącego wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

 

niepełnosprwani.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.