W jaki sposób skutecznie podnieść swoją wartość na rynku pracy?

Rynek pracy podlega bardzo dynamicznym zmianom. To sprawia, że pracownicy muszą wykazywać się większą umiejętnością adaptacji do nowych warunków. Coraz mniejsza liczba przedsiębiorstw jest w stanie zaoferować stabilne zatrudnienie. Dodatkowo od kandydatów wymaga się większych umiejętności, po to, aby byli w stanie pracować wielozadaniowo. Z punktu widzenia tych wszystkich zmian, istotny okazuje się samorozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji.

 

Umiejętność pracy w grupie.

Teoretycznie przyswajamy ją już w szkole podstawowej, rozwijamy przez gimnazjum, a ostatecznie kształtujemy w liceum. W nowoczesnych przedsiębiorstwach coraz większy nacisk kładzie się na realizowanie zadań w zespołach. Taki system wykorzystuje potencjał wszystkich członków grupy, co nabiera szczególnego znaczenia w trakcie opracowywania kreatywnych rozwiązań. Z tego też powodu powstały liczne firmy specjalizujące się w doskonaleniu pracy zespołowej. Zazwyczaj odbywa się to na drodze kilkugodzinnych warsztatów, gdzie uczestnicy uczą się odpowiedniej komunikacji i zapoznają z rolami zespołowymi. Trzeba przyznać, że pracodawcy przychylniej spoglądają na kandydatów, którzy taką umiejętność już posiadają.

Kursy językowe.

Dokładna analiza ogłoszeń o pracę pozwala stwierdzić, że coraz większe znaczenie na rynku odgrywają osoby, które znają więcej niż jeden język obcy. Wśród najczęściej wymienianych pojawia się język francuski, hiszpański, rosyjski, a nawet ukraiński. Chcąc podwyższyć swoje kompetencje, warto zastanowić się nad rozpoczęciem nauki któregoś z języków. Oprócz pracy, daje to wiele dodatkowych korzyści, na przykład na wakacjach. Osoby posługujące się językiem francuskim, za wykonywaną pracę mogą oczekiwać wynagrodzenia w wysokości 3700 zł brutto.

Szkolenia i nowe umiejętności.

Pracując określony czas na danym stanowisku, niejednokrotnie pojawi się okazja na uczestnictwo w szkoleniach. Warto z nich korzystać, ponieważ dają nam dodatkowe umiejętności praktyczne, które są potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Jest to dobra karta przetargowa w przypadku, gdy będziemy chcieli zmienić swojego pracodawcę – udokumentowane doświadczenie zawodowe, poparte certyfikatami zawsze może zostać wykorzystane, jako argument do lepszego wynagrodzenia finansowego.

Buduj doświadczenie zawodowe.

Poza wykształceniem kierunkowym, pracodawcy coraz większą uwagę zwracają na doświadczenie zawodowe kandydatów. Dzieje się tak, ponieważ każdego roku uczelnie wyższe wypuszczają na rynek stanowczo zbyt wielu absolwentów. Duża część z nich, w okresie studiów, nie podejmowała żadnego zatrudnienia, czy też nie interesowała się oferowanymi stażami/praktykami. Z tego też powodu, nie posiadają praktycznej wiedzy, co do pracy na danym stanowisku i też wypadają znacznie gorzej w ocenie pracodawcy. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto świadomie budować swoje doświadczenie zawodowe. W razie zakończenia współpracy z określoną firmą postaraj się o pokojowe rozwiązanie umowy i wystawienie referencji. Mając je, na następnej rozmowie o pracę, nasze szanse wzrosną.

 

źródło: ki.24.info.pl

 

 

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.