WYWIADY OBPON: Pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością (1) - Urząd Miejski w Lublinie

Przedstawiamy cykl wywiadów OBPON.PL z przedstawicielami pracodawców osób z niepełnosprawnością z sektora prywatnego oraz jednostek administracji publicznej.

Cykl ten, ma na celu propagowanie idei i korzyści związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, jako przykładu dla wszystkich podmiotów, które jeszcze nie zatrudniają osób z niepełnosprawnością bądź nie osiągają ustawowego 6% wskaźnika ich zatrudnienia.

Serię wywiadów rozpoczynamy od rozmowy z Panią Moniką Lipińską – Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin ds.Społecznych

 

życzymy miłej lektury!

Redakcja OBPON.PL

 

 

WYWIADY OBPON

Robert Marchwiany: -Z danych, jakie przesłali Państwo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego wynika, że w 2006 roku odsetek osób niepełnosprawnych zatrudnionych u Państwa wynosił niewiele ponad 2,5 proc. Teraz jest to kilkakrotnie więcej. Jak do tego doszło?

Monika Lipińska: - W 2006 roku w Urzędzie Miasta Lublin pracowały 24 osoby niepełnosprawne, co stanowiło 2,56 proc. ogółu zatrudnionych. Sukcesywnie zaczęliśmy zwiększać zatrudnienie osób niepełnosprawnych korzystając m.in. ze środków unijnych i promując zatrudnienie tej grupy społecznej. Przyjęta przez nas polityka kadrowa, przyjazna dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca równy dostęp do zatrudnienia, zaowocowała tym, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wzrósł do poziomu 7,5 proc. ogółu zatrudnionych (94 osoby) w roku 2016. Współczynnik ten zmienił się także w jednostkach podległych, czyli w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Zarządzie Transportu Miejskiego oraz w Miejskim Urzędzie Pracy.

- Jak przedstawia się spektrum zatrudnionych w Urzędzie Miasta i jednostkach jemu podległych pod względem stopnia niepełnosprawności?

- Aktualnie mogę przedstawić dane na koniec ubiegłego roku. W Urzędzie Miasta Lublin pracuje 98 osób niepełnosprawnych, z tego 5 osób ze stopniem znacznym, 55 osób ze stopniem umiarkowanym i 38 osób ze stopniem lekkim. Warto podkreślić, że w naszych jednostkach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wysoki. Przykładowo, w Miejskim Urzędzie Pracy zatrudniamy 13 osób niepełnosprawnych, w Zarządzie Transportu Miejskiego pracują 4 osoby z niepełnosprawnościami, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 37 osób.

- Ważną rolę w całym przedsięwzięciu odegrała możliwość skorzystania ze środków unijnych. Czy było to trudne?

- Środki unijne były jednym z czynników ale nie jedynym elementem, który przyczynił się do realizacji tego przedsięwzięcia. Najważniejszym czynnikiem była nasza otwartość na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. To pozwoliło wprowadzić bardzo dobre i wysoko ocenione projekty, które otrzymały dofinansowanie z funduszy UE. W latach 2010 -2012  realizowany był projekt „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki któremu utworzyliśmy 10 etatów dla osób niepełnosprawnych. W okresie od kwietnia 2013 do czerwca 2014 roku wdrażany był projekt „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności”, w którym uczestnicy skorzystali z kompleksowego wsparcia doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego. Dla 8 osób zorganizowano 6-miesięczny staż zawodowy, 13 osób zostało zatrudnionych na 12 miesięcy w ramach subsydiowanego zatrudnienia (10 osób w Wydziale Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego – Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz 3 osoby w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych). Dla osób zatrudnionych w ramach projektu zostało zorganizowane szkolenie z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej.

Podkreślić należy, że ważnym aspektem było zapewnienie trwałości projektów, gdyż osoby, które podjęły zatrudnienie w ramach obu projektów, kontynuują je. Obecnie jest ono finansowane ze środków własnych samorządu.

 

- Urzędy często mówią, że osoby z niepełnosprawnościami na ich ogłoszenia rekrutacyjne po prostu nie odpowiadają. W jaki sposób Państwo poradzili sobie z tym problemem?

- Równy dostęp do zatrudnienia jest u nas realizowany przez otwarte i konkurencyjne postępowanie rekrutacyjne.

W ogłoszeniach o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Lublinie od wielu lat zamieszczana jest informacja zachęcająca do składania aplikacji przez osoby niepełnosprawne. Informacje o wolnych stanowiskach pracy są także rozsyłane do podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, do agencji doradztwa personalnego i organizacji pozarządowych, tj. Fundacja Fuga Mundi czy też Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych informują swoich klientów o możliwości aplikowania do projektów. Nie mieliśmy żadnego problemu z pozyskaniem pracowników. Zainteresowanie było ogromne.

- Domyślam się, że osoby niepełnosprawne na samym początku starania się o pracę u Państwa nie zawsze miały odpowiednie kwalifikacje, wynikłe z przepisów rekrutacyjnych do administracji samorządowej. Jak udało się rozwiązać ten problem?

- Zawsze w procesie rekrutacji stawiamy konkretne wymagania. Jeżeli chodzi o osoby z projektów, część osób była zatrudniana na stanowiskach pomocniczych, a część na urzędniczych. W ogłoszeniu podane były wymagania formalne i merytoryczne na poszczególne stanowiska, które osoby musiały spełnić. Nie mieliśmy żadnego problemu ze skuteczną rekrutacją.


- Wiem, że zadbali Państwo o odpowiednie wyposażenie stanowisk dla niepełnosprawnych pracowników. Czy korzystali Państwo w tym celu ze środków zewnętrznych?

- Wyposażenie stanowisk dla niepełnosprawnych pracownikówjest sukcesywnie doskonalone, poprawiamy jakość pracy i dostosowujemy stanowiska poprzez m.in. zakup odpowiednich mebli czy monitorów, zgodnie z potrzebami. Jeśli jest taka możliwość, korzystamy w tym zakresie również ze środków zewnętrznych.

- U wielu pracodawców panuje stereotyp niepełnosprawnego pracownika nagminnie chodzącego na zwolnienia lekarskie i nadmiernie korzystającego z przysługujących mu praw. Czy Państwo spotkali się z takimi postawami u swych podwładnych?

- Nie, korzystanie ze zwolnień chorobowych przez niepełnosprawnych pracowników jest na porównywalnym poziomie. Proszę pamiętać, że niepełnosprawność jest stanem przewlekłym, zaś zachorowania i związana z tym absencja chorobowa dotyczy nas wszystkich.


- Czy Państwa zdaniem program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" spełnia swoje zadanie? Czy jest on Państwu pomocny w dalszym zwiększaniu liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami?

- Każda forma wspierania zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jest zasadna. Jako samorząd staramy się wykorzystywać możliwości pozyskania środków zewnętrznych, czego przykładem są omówione projekty. Mamy także doświadczenie w korzystaniu w latach ubiegłych ze środków PFRON. Pomimo osiągania wysokiego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nadal zachęcamy osoby niepełnosprawne do aplikowania na wolne stanowiska urzędnicze. Pracujący w naszych instytucjach niepełnosprawni pracownicy są najlepszym przykładem dla innych, są potwierdzeniem, że pomimo wielu przeciwności można dążyć zarówno do rozwoju osobistego, być dobrym i aktywnym w różnych sferach życia pracownikiem, osiągać sukcesy i spełniać swoje marzenia. I tego życzę wszystkim tym, którzy mają jakiekolwiek obawy do otwarcia się na te grupę pracowników, zaś osobom z niepełnosprawnościami, którym brakuje odwagi, zachęcam do podjęcia wyzwania powrotu bądź wejścia na rynek pracy.


rozmawiał: Robert Marchwiany

redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.