Każdy kombatant zaparkuje na „kopercie”? Senatorowie tworzą kartę kombatanta – bezterminową i bezpłatną

Kombatanci będą mieli dokładnie takie same uprawnienia, jak osoby z niepełnosprawnością posługujące się kartą parkingową. Takiej zmiany chcą senatorowie, którzy przygotowali projekt ustawy wprowadzający nowy dokument – kartę kombatanta. Posiadający ją kierowca będzie mógł nie tylko parkować na „kopercie”, ale też nie stosować się do niektórych znaków drogowych.

 

„Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej legitymujący się kartą kombatanta kierujący pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, na zasadach określonych dla osoby niepełnosprawnej legitymującej się kartą parkingową kierującej pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą” – tak brzmi zapis projektu ustawy, przygotowany przez senatorów.

Karta kombatanta bezterminowo i bezpłatnie

Kartę kombatanta wydawać będzie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Co ważne – bezterminowo i bezpłatnie. Inaczej więc niż w przypadku osób z niepełnosprawnością, które muszą zapłacić 21 zł, a karty parkingowej nie dostaną na dłużej niż pięć lat.

Skutkiem wprowadzania w życie tych przepisów będzie uzyskanie przez osoby legitymujące się kartą kombatanta analogicznych uprawnień do tych, które przysługują osobom z niepełnosprawnością, posiadającym karty parkingowe.

W 2017 roku żyło w Polsce ok. 27 tys. członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Zaliczają się do nich m.in. uczestnicy II wojny światowej, podziemia antykomunistycznego po 1945 roku, ale też tzw. poznańskiego Czerwca 1956 roku.

Skargi kombatantów

Pomysł stworzenia dokumentu, który zrówna prawa kombatantów i posiadaczy kart parkingowych, to efekt wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i skarg ze strony środowiska kombatantów, negatywnie oceniających funkcjonujące od lipca 2015 r. nowe przepisy dotyczące kart parkingowych. Po zmianie przepisów część kombatantów straciła bowiem możliwość posiadania karty parkingowej.

Przypomnijmy, że od tego czasu z „kopert” korzystać mogą tylko osoby z lub placówki z kartami parkingowymi wydanymi po 1 lipca 2014 r., zawężono zaś krąg uprawnionych. Karty parkingowe przysługują obecnie osobom z niepełnosprawnością, które – prócz znacznego lub w określonych przypadkach umiarkowanego stopnia – mają także znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Aby z kolei ukrócić proceder korzystania z kart osób zmarłych, dokument ten wydaje się obecnie na maksymalnie pięć lat.

Nagroda za zasługi?

Według RPO i autorów ustawy, państwo powinno szczególnie wspierać weteranów walk o niepodległość, choćby poprzez nadanie im specjalnych przywilejów, takich jak te, które daje karta parkingowa.

„Biorąc pod rozwagę szczególne zasługi dla Polski tych wszystkich obywateli polskich, którzy walczyli o suwerenność i niepodległość Ojczyzny, oraz mając na względzie treść art. 19 Konstytucji RP, nakazującego specjalną opieką otaczać weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych, Wnioskodawcy niniejszego projektu uznali, że przywilej w postaci korzystania z niektórych udogodnień w ruchu drogowym, powinien przysługiwać wszystkim kombatantom” – czytamy w projekcie ustawy.

Nie przywilej, a prawo

Takiemu stawianiu sprawy sprzeciwił się Piotr Pawłowski, redaktor naczelny portalu Niepelnosprawni.pl.

„Z uwagą, ale i dużym niepokojem przyjąłem informację na temat próby rozszerzenia grona uprawnionych do używania kart parkingowych na wszystkich kombatantów, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, a także wydawania im tych dokumentów bezterminowo. Jestem oczywiście pełen podziwu dla ich czynów i szacunku dla ich wieku, ale karta parkingowa nie jest nagrodą za zasługi” – napisał w petycji do Marszałka Senatu Piotr Pawłowski, dodając, że możliwość korzystania z „kopert” jest prawem a nie przywilejem, bo osobom, które mają znaczne trudności w poruszaniu się jest to niezbędne do normalnego funkcjonowania.

Także Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, nie jest zwolennikiem przyznania uprawnień do parkowania na „kopertach” kombatantom niezależnie od ich niepełnosprawności.

„Takie regulacje prawne mogłyby zostać odebrane jako naruszenie konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa i przejaw dyskryminacji osób niepełnosprawnych, którzy legitymując się statusem osoby niepełnosprawnej nie spełniają kryteriów przyznania wskazania uprawniającego do wydania karty parkingowej” – czytamy w przesłanym nam przez ministra piśmie.

„Przywileje dla kombatantów stanowią konstytucyjnie dopuszczone odstępstwo od zasady równości ze względu na szczególną wartość konstytucyjną, którą jest udział w walce o niepodległość (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2004 r., sygn. akt K 12/02)” – odpowiedziano na to w uzasadnieniu projektu ustawy.

Ilu nowych uprawnionych?

Projektodawcy uspokajają, że nowe regulacje nie spowodują lawinowego wzrostu samochodów na „kopertach”, szacując liczbę nowych uprawnionych na 7 tysięcy.

„Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że na dzień 14 lipca 2017 r. w obrocie prawnym pozostawało 420311 kart parkingowych – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. – Przy takich założeniach wejście w życie przedmiotowej regulacji mogłoby spowodować 6% przyrost liczby uprawnionych do korzystania z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W rzeczywistości przyrost będzie prawdopodobnie niższy, gdyż racjonalne wydaje się przyjęcie założenia, że wnioski o wydanie karty kombatanta nie będą składane przez:

 • część środowiska kombatanckiego, które żyje na wsi lub w małych miasteczkach,
 • dla których barierą samodzielnego użytkowania samochodu stanowi podeszły wiek,
 • czy grupę kombatantów, którzy posiadają kartę parkingową.”

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbędzie się 14 marca podczas wspólnego posiedzenia senackich Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej.

 

źródło: www.niepełnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.