RELACJA ZE SZKOLEŃ OBPON: Pierwsza seria szkoleń w tym roku za nami. Przeszkoliliśmy ponad 700 osób z 500 firm!

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej, mechanizmy dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami czy też przywileje pracownicze osób niepełnosprawnych i związane z nimi obowiązki pracodawców – to główne zagadnienia, które były przedmiotem cyklu szkoleń organizowanych przez OBPON w lutym i marcu. Łącznie wzięło w nich udział ponad 700 osób.

 

Pierwsza tegoroczna seria szkoleń prowadzonych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych miała swój finał we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska swój udział zadeklarowało ponad 120 osób, ale i całość szkoleń zanotowała bardzo dobrą frekwencję. „Bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy ponad 700 zgłoszeń” - podkreślała Edyta Sieradzka, wiceprezes organizacji OBPON.ORG i prowadząca wspomniane szkolenia.

 

 

Spory i paradoksy

Głównym, a przynajmniej najbardziej aktualnym, tematem spotkań był projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w sprawie którego ma zebrać się komisja sejmowa 21 marca. Projekt, który wprowadza znaczne zmiany w kilku aspektach. Przede wszystkim przekształca procedury udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeśli obecne propozycje wejdą w życie, przedsiębiorstwa mogące udzielić takiej ulgi będą musiały za każdym razem wysyłać swoim klientom informację o możliwości skorzystania z tego przywileju. Jeśli klienci się na niego zdecydują, będą mieli siedem dni od otrzymania tejże informacji na przysłanie stosownego oświadczenia zwrotnego. „Przewiduję dużo sporów między firmami a ich klientami” - mówiła Edyta Sieradzka.

 

Inny problem pojawi się przy wyliczaniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, gdyż trzeba go będzie obliczać na każdy dzień wystawiania faktur klientom chętnym do otrzymania ulgi. „Już teraz ulg udziela niewiele ponad połowa firm, które mogą to robić. Myślę, że ich liczba zmniejszy się jeszcze bardziej” - komentowała wiceprezes OBPON.ORG.

 

Terminów trzeba pilnować

Sporo miejsca Edyta Sieradzka poświęcała także na omówienie zasad pozyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Począwszy od ustalenia katalogu podmiotów, które mogą się o to ubiegać, poprzez szczegółowe procedury ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ustalenia efektu zachęty. Podczas wykładów bardzo uczulała pracodawców na błędy, które są często popełniane. „Pilnujcie państwo zwłaszcza terminów ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności waszych pracowników. W przeciwnym razie możecie zostać nawet oskarżeni o próbę wyłudzenia pomocy publicznej” - podkreślała. Wymieniała również paradoksy związane z obecnymi przepisami. „Nie dostaną państwo dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z ustalonym prawem do emerytury. Nie muszą oni wcale tej emerytury pobierać. Wystarczy, że złożą – nawet z czystej ciekawości o obecną wysokość świadczenia, jakie mogliby otrzymywać – wniosek. Jeśli tak się stanie, to przykro mi bardzo, ale dofinansowanie się skończy” - ostrzegała Edyta Sieradzka.

 

Prawa i fundusze

Nie obyło się też bez przypominania zebranym praw, jakie mają niepełnosprawni pracownicy. Przy czym prowadząca prosiła o ich respektowanie, lecz zarazem sugerowała, by nie godzić się na nie bezkrytycznie. „Spotkałam się z firmami, które wierzyły swym pracownikom na słowo, że wyjeżdżają na turnus rehabilitacyjny, a nie zawsze tak było” - opowiadała.

 

Końcowe minuty szkoleń poświęcane były firmom mającym status zakładów pracy chronionej. Szczególną uwagę Edyta Sieradzka kierowała na kwestię zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. „ZFRON to już nie przywilej, lecz bardzo poważny obowiązek” - smutno konstatowała. Dotyczy to zresztą również podmiotów, które już nie są zakładami pracy chronionej. „Jeśli wskaźniki liczby etatów i odsetek zatrudnionych osób niepełnosprawnych nie spadną poniżej wymaganego poziomu, ZFRON trzeba prowadzić nawet przez pięć lat” - zaznaczała.

 

Zdecydowana większość uczestników szkoleń wyrażała swoje duże zadowolenie z udziału w nich. Podkreślano aktualność podejmowanych zagadnień i mnogość kwestii czysto praktycznych, jakie poruszała prowadząca spotkania. Kolejny cykl szkoleń – wedle zapowiedzi organizatorów – może nastąpić jeszcze przed wakacjami. Wszystko zależy od losów nowelizacji ustawy o rehabilitacji, w tym przede wszystkim od daty jej wejścia w życie.

 

autor:

Robert Marchwiany

redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.