Komunikat OBPON ORG: MRPIPS - uprzejmie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne Mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, które poświęcone będzie m.in. zagadnieniom związanym z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych.

W odpowiedzi na zaproszenie Mnisterstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z ramienia Organizacji OBPON.ORG w spotkaniu weźmie udział Wiceprezes Organizacji OBPON.ORG Pani Edyta Sieradzka.

 

Zarząd OBPON.ORG na spotkaniu z Ministerstwem  dodatkowo będzie chciał omówić najnowszy Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018r. Dot. Zakazu zamieszczania kodu 02-P na orzeczeniu o niepełnosprawności w zakresie uprawneń pracowników niepełnosprawnych i uprawnień pracodawców.

 

 Zarząd OBPON.ORG

 

 

 

ZAPROSZENIE  MRPIPS :

 

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Krzysztofa Michałkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, uprzejmie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne Mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, które poświęcone będzie m.in. zagadnieniom związanym z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 11.00, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, w sali A.

W załączeniu przekazujemy agendę spotkania.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż :
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
 
2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową. Zatem podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6  ust.1  lit. a  lub  b,  lub e  rozporządzenia RODO.
 
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw otrzymasz bezpośrednio w toku realizacji Twoich spraw.
 
4. Masz prawo do:

uzyskania dostępu do swoich danych,
zażądania sprostowania Twoich danych osobowych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których Twoje dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.5. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zatrudnionym w Ministerstwie.
 
6. Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:
 osobiście w siedzibie Ministerstwa,
elektronicznie na adres:   iodo@mrpips.gov.pl ,
listownie na adres:  
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Nowogrodzka 1,3,5

00-513 Warszawa

 
7. W przypadku gdy uznasz, że Twoje prawa zostały przez nas naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 
8. Skrót RODO odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
9. Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Z poważaniem


Sekretariat
Biuro Pełnomocnika Rządu ds, Osób Niepełnosprawnych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Agenda spotkania (PDF, 49 KB)

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.