Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON: 'Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od A do Z' - wykładowca: Edyta Sieradzka SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

   

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, lata 2018-2019 będą przełomowe dla osób niepełnosprawnych i ich pracodawców.

Konieczne będą dalsze prace ustawodawcy w zakresie rehabilitacji zawodowej, a także przeprowadzenie kolejnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czeka nas wiele zmian, w tym dotyczących zatrudniania wspomaganego, reformy orzecznictwa, prowadzenia ZAZów i ZPCHR - przygotuj się na nie razem z OBPON!

Mając na względzie powyższe, uważamy, że szkolenie to, powinno być obowiązkowe dla każdego pracodawcy osób niepełnosprawnych, aby móc kompleksowo przygotować się do implementacji nowych przepisów w swojej Firmie.

 

OBPON ZAPRASZA NA  SZKOLENIE
DLA WSZYSTKICH PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

"Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od A do Z"

Kompendium Wiedzy na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce
w 2018 i 2019 r.. Prawo i praktyka poparta wieloma przykładami!

 

wykładowca: EDYTA SIERADZKA

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

I. Mapa wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich pracodawców przygotowana przez MRPiPS i BON na lata 2018-2019.

a) zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń

b) zmiany w ulgach we wpłatach na PFRON

c) zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych

d) zmiany w zakresie zfron

II. System orzecznictwa w Polsce po Wyroku TK z 19.06.2018 r.

a) Projekt systemu orzecznictwa w Polsce – omówienie

III.  Kolejna nowelizacja ustawy o rehabilitacji - rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczący braku kodu na orzeczeniu 02-P.

a) okres przejściowy tj. od 27.06.2018 r. do dnia wejścia w życie w/w nowelizacji. – omówienie postępowania przez pracodawców i same osoby niepełnosprawne.

IV. Schorzenia szczególne i specjalne oraz ich dokumentowanie w zakresie:

a) dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON

b) refundacji składek z PFRON

c) udzielania ulg we wpłatach na PFRON

d) zwolnienia przez zpchr z podatków od nieruchomości itd. oraz bycia zpchr

e) obniżenia wpłaty na PFRON

V. Szczegółowe omówienie nowelizacji ustawy z 10.05.2018 r. – m.in: zmiana art. 22, jednoinstancyjność w PFRON, skarga do Sądu

VI. Omówienie art. 2, 2a, 3 ustawy o rehabilitacji – orzeczenia o niepełnosprawności, definicje wskaźników, kosztów płacy, zaliczanie osób do pracowników niepełnosprawnych

VII. Omówienie art. od 15 do 20 ustawy o rehabilitacji – uprawnienia pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę

VIII. Pracodawcy i ich obowiązki wobec PFRON – art. 21 ustawy o rehabilitacji – e-pfron

IX. Omówienie art. 22 ustawy o rehabilitacji – Ulgi we wpłatach na PFRON – zmiany po 1.X.2018 r. – INF-u i INF-1-u

X. Omówienie art. 25 a ustawy o rehabilitacji – refundacja składek ZUS z PFRON w 2018 r.

XI. Omówienie art. 26 a – Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (SODiR – Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP)

XII. Omówienie art. 26, 26d, 26e – dodatkowa pomoc dla pracodawców osób niepełnosprawnych (m.in.: asystent, wyposażenie stanowiska pracy)

XIII. Omówienie art. 28 i 30 ustawy o rehabilitacji – Zakłady Pracy Chronionej – Rynek Chroniony (uprawnienia i obowiązki)

XIV. Omówienie art. 29 i 30 ustawy o rehabilitacji – Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) – zmiany dla ZAZ po 1.01.2019 r.

XV. Omówienie art. 31i 33 ustawy o rehabilitacji  – dot. prowadzenia ZFRON przez zpchr i byłe zpchr

XVI. Omówienie art. 32 ustawy o rehabilitacji – dot. pomocy dla zpchr w Oddziałach PFRON (koszty administracyjne itd. oraz odsetki od kredytów)

XVII. Omówienie art. 48a i 49 ustawy o rehabilitacji – dot. wpłat na PFRON, rozkładania na raty, umorzenia odsetek, zwrotów do PFRON

XVIII. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy – art. 56a – 56c

XIX. Omówienie nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy dot. INF-U, INF-1 i DEK-ów.

XX. Przedstawienie raportu NIK – dot. kontroli w latach 2014-2016 dot. SODiR i ZFRON – wyjaśnienie PFRON

XXI. Przedstawienie najnowszych odpowiedzi BON i PFRON w zakresie dofinansowań, udzielania ulg i zfron.

XXII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


Edyta Sieradzka

zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.

specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.
Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.

 

W trakcie szkolenia zostaną omówione min.:

 1. Mapa wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich pracodawców przygotowana przez MRPiPS i BON na lata 2018-2019.
 2. Wszystkie zmiany w ustawie o rehabilitacji, które weszły już w życie po 6.06.2018 r. oraz wejdą od 1.10.2018 r.
 3. Propozycje zmian w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń oraz udzielania ulg we wpłatach na PFRON,
 4. Zagadnienia związane z prowadzeniem zfron przez zpchr i byłe zpchr, w zakresie uprawnień pracowników niepełnosprawnych na lata 2018-2019
 1. Najnowszy Wyrok TK z 19.06.2018 r. dot. zakazu wpisywania na orzeczeniu kodu 02-P, w kontekście uprawnień pracodawców osób oraz oficjalne stanowisko BON w tym zakresie
 2. „Jednoinstancyjność” w PFRON i w Urzędach Wojewódzkich
 3. Nowelizowany art. 22 dot. udzielania ulg we wpłatach na pfron
 4. Najnowsze orzecznictwo dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń i zfron
 5. Procedura kontrolna w zakresie art. 22 (dot. ulg), art. 26 a-c (dot. dofinansowań) oraz art. 31 i 33 (dot. zfron) ustawy o rehabilitacji - przeprowadzanej przez PFRON i US.

Dodatkowo, omówione zostaną projekty rozporządzeń będących aktualnie w opracowaniu Ministerstwa:

 1. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; tzw. INF-y
 2. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia; - dot. INF-U, INF-1-u
 3. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. tzw. DEK-i.

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenia odbędą się w 14-tu miastach w Polsce w następujących terminach:

1.

ŁÓDŹ - 10.09.2018 (poniedziałek)

BOUTIQUE HOTEL'S III
Al. J. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź
www.hotels24.com.pl

2.

LUBLIN - 11.09.2018 (wtorek)

HOTEL VICTORIA
ul. G. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
www.victorialublin.pl

3.

RZESZÓW - 12.09.2018 (środa)

HOTEL RZESZÓW
Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów
www.hotelrzeszow.com.pl

4.

KRAKÓW - 13.09.2018 (czwartek)

HOTEL ATRIUM
ul.Krzywa 7, 31 - 149 Kraków
www.hotelatrium.pl

5.

WROCŁAW - 14.09.2018 (piątek)

HOTEL VEGA
ul. Grabiszyńska 251, 53-234 Wrocław
www.hotelvega.pl

6.

ZIELONA GÓRA - 24.09.2018 (poniedziałek)

RUBEN HOTEL
Al. Konstytucji 3 Maja 1A, 65-805 Zielona Góra
www.rubenhotel.pl

7.

SZCZECIN - 25.09.2018 (wtorek)

HOTEL CAMPANILE SZCZECIN
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
www.campanile-szczecin.pl/pl

8.

GDAŃSK - 26.09.2018 (środa)

AMBER HOTEL
ul. Powstańców Warszawskich 45, 80-165 Gdańsk
www.amber-hotel.pl

9.

BYDGOSZCZ - 27.09.2018 (czwartek)

HOTEL BRDA
ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz
www.hotelbrda.com.pl

10.

POZNAŃ - 28.09.2018 (piątek)

GRAND ROYAL
ul. Głogowska 358a, 60-004 Poznań
www.grandroyalhotel.pl

11.

OLSZTYN - 2.10.2018 (wtorek)

HOTEL DYPLOMAT
ul. Erwina Kruka 28, 10-540 Olsztyn
www.hoteldyplomat.com

12.

WARSZAWA - 3.10.2018 (środa)

HOTEL GROMADA CENTRUM
Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
www.gromada.pl

13.

KIELCE - 4.10.2018 (czwartek)

HOTEL TĘCZOWY MŁYN
ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce
www.teczowy.com

14.

KATOWICE - 5.10.2018 (piątek)

HOTEL KATOWICE
Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice
www.hotel-katowice.com.pl

BRAK MIEJSC!

 

PLAN GODZINOWY:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 14.00 - lunch
14.00 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników i rozdanie certyfikatów

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Opłacenie szkolenia nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem
 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 34, 33 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Ewentualną rezygnację należy zgłosić nie później jak na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w innym przypadku klient będzie zobowiązany do poniesienia całkowitych kosztów uczestnictwa

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Zapewniamy najwyższą jakość szkoleń oraz obszerne materiały szkoleniowe.CENNIK SZKOLENIA:

DLA KLIENTÓW OBPON:
cena: 470,00 zł + 23% VAT
cena: 440,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy
Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:
DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena: 530,00 zł + 23% VAT
cena: 500,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VATDodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.