Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON.ORG: Relacja ze spotkania Zarządu Organizacji OBPON.ORG z władzami PFRON i BON

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 31.07.2018r. (wtorek), w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbyło się bardzo ważne z punktu widzenia dialogu społecznego spotkanie, w którym udział wzięli:

 

Pani Dorota Habich – p.o.  Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pan Tomasz Maruszewski – Zastępca Prezesa Zarządu PFRON

Pan Michał Pelczarski – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Organizacja OBPON.org była reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Pana Krzysztofa Kuncelmana oraz Wiceprezesów Zarządu - Panią Edytę Sieardzką oraz Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik.

 

Spotkanie zostało zainicjowane przez Organizację OBPON.ORG celem wskazania na bieżące problemy pracodawców osób niepełnosprawnych i zasygnalizowania kierunków pożądanych zmian ustawowych oraz płaszczyzn, w których jest jeszcze wiele do zrobienia celem poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

 

Najważniejsze tematy jakie zostały poruszone podczas spotkania to:

1. Kwestia braku symbolu 02-P na orzeczeniu o niepełnosprawności

Zarząd OBPON.org jednoznacznie wskazał, że o ile środowisko pracodawców z ulgą przyjęło inicjatywę ustawodawczą pozwalającą na zamieszczaniu na orzeczeniu symbolu przyczyny niepełnosprawności, o tyle jest rozczarowane brakiem w projekcie nowelizacji uregulowania stanu przejściowego pomiędzy wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a wejściem w życie procedowanej obecnie noweli.

Otrzymaliśmy zapewnienie, że zostanie zgłoszona w tym zakresie autopoprawka, która ureguluje sytuację okresu przejściowego.

 

2. Konieczność zmian ustawowych w zakresie terminowości ponoszenia kosztów płacy jako przesłanki uzyskiwania subsydiów płacowych.

W tej kwestii władze Organizacji odwołały się do ostatniego raportu NIK, z którego wynika, że zasadne jest rozważanie bardziej elastycznych regulacji ustawowych, odnoszących się do oceny spełnienia warunków otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. W ocenie NIK rozwiązania te mogą obejmować np.: 1) dopuszczenie pomniejszenia pomocy, proporcjonalnie do tej części kosztów płacy, która została poniesiona terminowo, bądź też 2) zezwolenie na nieterminowe regulowanie stosunkowo niewielkiej transzy ze składek ZUS/zaliczek na podatek dochodowy, naliczonych od wynagrodzeń (np. do 5% zadeklarowanych za dany miesiąc).

Uczestnicy spotkania byli zgodni co do konieczności zmian ustawowych w tym zakresie, natomiast sprawą otwartą pozostaje kształt rozwiązań systemowych.

 

3. RODO a zatrudnianie osób niepełnosprawnych i gospodarowanie zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 W tej sprawie Organizacja poprosiła o precyzyjne wytyczne ze strony BON, gdyż jest jeszcze wiele wątpliwości co do podstawy i zakresu przetwarzania danych szczególnych kategorii.

Organizacja została poproszona o sfomułowanie na piśmie wszystkich zagadnień problematycznych i skierowanie ich do BON, które ustosunkuje się do nich w możliwie najszybszym czasie.

 

Ponadto władze OBPON.org jednoznacznie negatywnie odniosły się do wniosków pokontrolnych przedstawionych w raporcie NIK z przeprowadzonych kontroli pracodawców osób niepełnosprawnych i PFRON w zakresie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i zfron w latach 2014-2016, jako krzywdzących ogół uczciwych przedsiębiorców, gdyż na bazie znikomej próby (17 pracodawców) sformułowane zostały wnioski kładące cień na działalność wszystkich pracodawców.

Padło również pytanie o przyszłość ZPCHR. Tu jednak jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskaliśmy, a jedynie zapewnienie, że żadne zmiany nie zostaną przeprowadzone bez szeroko zakrojonych konsultacji społecznych.

Gospodarzom spotkania dziękujemy za otwartość na dialog z pracodawcami i liczymy na uwzględnienie głosu reprezentowanej przez nas grupy przedsiębiorców w dyskusji nad kształtem reformy systemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy również wszystkim członkom Organizacji, którzy wsparli Zarząd swoimi uwagami i sugestiami przesłanymi nam przed spotkaniem. Państwa zaangażowanie i cenne spostrzeżenia pomogły nam wyznaczyć kierunek  i priorytety rozmowy.

 

Poniżej, do pobrania plik z pismem Organizacji OBPON.ORG, dotyczącym kwestii braku symbolu 02-P na orzeczeniu o niepełnosprawności, złożonym przedstawicielom PFRON i BON w trakcie wtorkowego spotkania 

 

pobierz >>> PLIK

 

 

 

Zarząd OBPON.ORG

 

 

 

 

 

 


Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.