Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Dlaczego zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do zasiłku stałego? Odpowiedź MRPiPS

 

Zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu, warunkującego otrzymanie prawa do zasiłku stałego. To oznacza, że osoba z niepełnosprawnością, która ma prawo do zasiłku stałego – otrzymuje go w kwocie pomniejszonej o wartość zasiłku pielęgnacyjnego. Jak te przepisy wpływają na życie codziennie osób z niepełnosprawnością?

 

„Przez wiele lat miałem umiarkowany stopień niepełnosprawności i otrzymywałem (po ostatniej podwyżce) 604 zł zasiłku stałego. Po zmianie stopnia na znaczny, otrzymałem prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł. Jak zareagował na to MOPS? Ano obniżył mi zasiłek stały do wysokości 481 zł. Łącznie, na zmianie stopnia niepełnosprawności „zyskałem” całe 30 złotych. Dzisiaj wyczytałem, że Rafalska chwaliła się pomysłem podniesienia zasiłku pielęgnacyjnego o całe… 31 złotych i 42 grosze. Zapomniała przy okazji dodać, że o tę kwotę MOPS obniży mi zasiłek stały, a ja nadal będę otrzymywał 634 złote na życie, leki, środki lecznicze i pomoc w samodzielnej egzystencji” – pisze w komentarzu pod jednym z naszych artykułów Czytelnik.

Równość w świetle prawa czy dyskryminacja?

Problem jest znany od lat. Otóż osobom, które nie mają prawa do renty, często przysługuje jedynie obecnie 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Niewiele więc zmieni dla nich planowana od 1 listopada br. jego podwyżka do 184,42 zł. Te osoby nie mają dochodów – mogą się ubiegać o zasiłek stały z OPS obecnie w kwocie 604 zł.

Paradoks polega na tym, że osoba z niepełnosprawnością, która nie ma prawa do renty i ma tylko 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego, dostanie maksymalnie 451 zł zasiłku stałego z OPS, czyli łącznie 604 zł. Tymczasem, osoba pełnosprawna również otrzyma 604 zł. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z niepełnosprawności, dlatego nie powinien być on wliczany do dochodu przy przyznawaniu zasiłku stałego. Dla porównania: w dochód nie wlicza się świadczenie 500+. W ten sposób pomoc w wychowaniu dziecka nie jest dochodem, ale pomoc związana z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności – już tak.

Wyjaśnienie MRPiPS

„Ustawa o pomocy społecznej zawiera zasadę uwzględniania wszystkich dochodów, bez względu na ich pochodzenie, wprowadzając nieliczne wyjątki. Wśród takich wyjątków nie znalazł się dochód w postaci kwoty zasiłku pielęgnacyjnego – wyjaśnia nam Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Brak uwzględnienia zasiłku pielęgnacyjnego w dochodzie osoby pobierającej zasiłek stały mógłby być traktowany jako nierówność wobec prawa, jeśli pozostałym osobom zasiłek pielęgnacyjny byłby wliczany do dochodu. Z kolei zmiana przepisów wyłączająca kwotę zasiłku pielęgnacyjnego dla wszystkich osób, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, pociągnęłaby za sobą wysokie skutki finansowe, zarówno dla budżetu państwa, jaki i budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – dodaje resort, podkreślając, że obecnie nie jest planowane wyłączenie zasiłku pielęgnacyjnego z wliczania do dochodu.

Kto otrzymuje zasiłek stały?

Resort pracy poinformował, że nie posiada danych na temat liczby osób, które mają odliczany zasiłek pielęgnacyjny od zasiłku stałego, ponieważ prowadzona statystyka określa jedynie liczbę osób, pobierających zasiłek stały oraz liczbę wydanych decyzji.

„Ze statystyk MOPR w Gdańsku za pierwsze półrocze 2018 roku wynika, iż realizowanych było 1985 zasiłków stałych, z czego dla 491 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którym zasiłek pielęgnacyjny przysługuje z mocy przepisu art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1952 z późn. zm.). Wynika zatem z powyższego, że przepisy o wliczaniu do dochodu dla celów pomocy społecznej - zasiłku pielęgnacyjnego, dotyczą 24,73 proc. wszystkich osób, którym przyznano zasiłek stały” – mówi dr Adam Lisowski, konsultant prawny MOPR w Gdańsku.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508), zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
 2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Co nie wlicza się do dochodu?

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na podstawie ust. 4 do dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 7. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 8. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

 

www.niepełnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.