Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

WAŻNE: Litera „P” wraca do orzeczeń

 

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła we wtorek, 11 września 2018 r., podczas pierwszego czytania ustawy poprawkę dotyczącą wpisywania do orzeczenia symbolu niepełnosprawności. Ma ona realizować niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

 

We wtorek sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przyjęta zmiana w Ustawie o rehabilitacji brzmi: „W orzeczeniu powiatowego zespołu ustala się niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania dotyczące w szczególności: (…)”. Chodzi o realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 19 czerwca 2018 r., w którym uznał on, że wpisywanie w orzeczeniu symbolu przyczyny niepełnosprawności, a szczególnie oznaczającego chorobę psychiczną (02-P), jest niezgodne z konstytucją.

Kłopoty pracodawców

W uzasadnieniu do ustawy czytamy:

„Po ogłoszeniu wyroku zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności nie będą miały podstawy prawnej do wydawania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z symbolem „02-P” umożliwiającym identyfikację rodzaju schorzenia (choroby psychiczne) – na podstawie przepisów rozporządzenia, które zakwestionował TK. Niezbędne jest podjęcie jak najszybszych działań legislacyjnych, aby podstawa prawna do umieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności została określona w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.). Proponuje się zmianę w art. 6b ust. 3 ww. ustawy, polegającą na uzupełnieniu przepisów dotyczących zakresu informacji umieszczanych w orzeczeniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności”.

Już bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku TK strona społeczna zwracała uwagę na brak przepisów przejściowych, co sprawiło, że zespoły ds. orzekania wystawiały orzeczenia bez symboli niepełnosprawności. Ma to wpływ na korzystanie przez pracodawców z systemu wsparcia, m.in. dofinansowania do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością czy uprawnień do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON.

Nowelizacja niewystarczająca?

Według posłanki Magdaleny Kochan (PO) zaproponowane zapisy w nowelizacji ustawy są niejasne i niewystarczające.

- Zgłosiliśmy propozycję doregulowania poprawki – argumentował także podczas posiedzenia Komisji Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). – Część osób, które uzyskały orzeczenie pomiędzy wyrokiem TK a wejściem w życie nowelizacji, nie będzie posiadać na orzeczeniu przyczyny niepełnosprawności. Te osoby, jak i pracodawcy, będą w innej sytuacji na rynku pracy. Zaproponowaliśmy, aby nie zmuszać ich do konieczności uzyskania kolejnego orzeczenia, co jest też kosztowne od strony administracyjnej. Chcemy, by mogły one otrzymać zaświadczenie na podstawie dokumentacji, którą dysponują zespoły ds. orzekania, które będzie równoznaczne z orzeczeniem.

Do wykorzystania wyroku TK w celu poszanowania godności osób z niepełnosprawnością nawoływał z kolei Aleksander Waszkielewicz z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

- Są już w polskim systemie prawnym rozwiązania, gdzie uprawnienia do ulg wynikają z dokumentacji medycznej. Nie ma konieczności upubliczniania swojej niepełnosprawności – mówił.

Jak najszybsza realizacja wyroku

Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreślił, że proponowany zapis w nowelizacji miał spowodować jak najszybsze wdrożenie do porządku prawnego wyroku TK.

- Mam wrażenie, że w odniesieniu do osób, które po wejściu w życie tej ustawy zostaną uznane za niepełnosprawne, ten przepis jest wystarczający. Obecnie mamy na ukończeniu proces legislacyjny ustawy wprowadzającej Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, która jest w bezpośrednim związku z tym tematem – mówił.

W tym tygodniu, jak powiedział wiceminister Zieleniecki, projekt ten jest w agendzie Rady Ministrów. Według niego, przy okazji dyskusji nad tym projektem, będzie można uregulować tę sprawę całościowo, a obecnie proponowany zapis jest wystarczający.

 

 

www.niepelnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.