Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Centralne seminarium podsumowujące

 

Jak zaktywizować ukryty kapitał rynku pracy czyli model rehabilitacji kompleksowej

 

Dzisiaj w Warszawie miało miejsce Centralne seminarium podsumowujące:Jak zaktywizować ukryty kapitał rynku pracy czyli model rehabilitacji kompleksowej

Tematyka sesji panelowych:

 • Kwalifikowanie uczestników do kompleksowej rehabilitacji – ryzyka i wyzwania

  Do rehabilitacji kompleksowej będą kwalifikowane osoby z niepełnosprawnościami, które wskutek choroby lub urazu utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu, jak również osoby, które dotychczas nie podejmowały aktywności zawodowej. Uczestnicy panelu przedyskutowali cele, założenia, organizacje procesu oraz oczekiwane efekty kwalifikacji uczestników do rehabilitacji kompleksowej. Szczególny akcent zostanie położony na proponowane kryteria rekrutacji uczestników. W ramach sesji panelowej przedstawiono także wnioski i rekomendacje z regionalnych sesji warsztatowych.

 • Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej - jakie instytucje mogą być zaangażowane w system rehabilitacji kompleksowej

  W ramach sesji panelowej zostały zaprezentowane grupy interesariuszy czyli wszystkie jednostki organizacyjne oraz grupy osób, które mogą wywierać wpływ na system rehabilitacji kompleksowej (w modelu docelowym) oraz są zainteresowane efektami projektu. Do systemu tego należą m.in.: uczestnik procesu rehabilitacji kompleksowej, Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej (ORK), izby rzemieślnicze, instytucje szkoleniowe, instytucje publiczne: PFRON, ZUS, KRUS, MON i MSWiA, organizacje pozarządowe oraz potencjalni pracodawcy. Szczególny akcent w ramach sesji panelowej został położony na przedyskutowanie zadań poszczególnych instytucji i organizacji w procesie rehabilitacji kompleksowej zarówno na etapie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu w docelowym modelu (propozycje rozwiązań). W ramach sesji panelowej przedstawiono także wnioski i rekomendacje z regionalnych sesji warsztatowych.

 • Model finansowania systemu rehabilitacji kompleksowej

  Finansowanie ośrodka rehabilitacji kompleksowej będzie odbywało się, z uwzględnieniem dwóch formuł finansowania: formuły pilotażu – finansowanej ze środków projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, według zasad określonych we wniosku o dofinansowanie oraz formuły rozwiązań systemowych, które zostaną przygotowane po zakończonym okresie pilotażu modelu. Rozwiązania systemowe będą miały na celu umożliwienie kierowania oferty rehabilitacji kompleksowej do większej liczby osób i zapewnienia ciągłości świadczenia rehabilitacji kompleksowej, po zakończeniu pilotażu dla osób z niepełnosprawnościami, które mają szansę powrotu do pracy lub wejścia na rynek pracy. W ramach sesji panelowej zostały przedyskutowane różne możliwe ścieżki finansowania systemu rehabilitacji kompleksowej.

 • Rehabilitacja kompleksowa - moduł medyczny
  Zadaniem modułu medycznego w ramach modelu rehabilitacji kompleksowej jest wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej umożliwiającej powrót do aktywności zawodowej. W ramach sesji panelowej zostały przedyskutowane główne założenia rehabilitacji medycznej w systemie rehabilitacji kompleksowej realizowanej w ORK oraz zakres i struktura planowanych działań. W ramach sesji panelowej przedstawiono także wnioski i rekomendacje z regionalnych sesji warsztatowych.

 • Rehabilitacja kompleksowa - moduł zawodowy

  Moduł zawodowy w rehabilitacji kompleksowej to działania prowadzone w celu przygotowania do wejścia/powrotu na rynek pracy uczestnika procesu rehabilitacji kompleksowej w zgodzie z jego wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem, z uwzględnieniem przekwalifikowania zawodowego. W ramach sesji panelowej przedyskutowano etapy rehabilitacji kompleksowej w obszarze zawodowym realizowane w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w tym: obszar działań aktywizujących, obszar przekwalifikowania zawodowego oraz pośrednictwa pracy. W ramach sesji panelowej przedstawiono także wnioski i rekomendacje z regionalnych sesji warsztatowych.

 • Rehabilitacja kompleksowa - moduł psychologiczno-społeczny

  Zadaniem modułu psychologiczno-społecznego w ramach rehabilitacji kompleksowej jest przywrócenie równowagi i odzyskanie poczucia własnej wartości uczestnikom procesu rehabilitacji oraz przygotowanie ich do efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. W ramach sesji panelowej zostały przedyskutowane główne założenia rehabilitacji psychologiczno-społecznej w rehabilitacji kompleksowej, w tym jego rola i miejsce w procesie rehabilitacji kompleksowej realizowanej w ORK oraz zakres i struktura planowanych działań. W ramach sesji panelowej przedstawiono także wnioski i rekomendacje z regionalnych sesji warsztatowych.

 

PFRON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.