Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Długi wobec ZUS-u mają pierwszeństwo

 

Taki smutny wniosek może wysnuć pewien niepełnosprawny rencista, którego historię przytacza „Dziennik Gazeta Prawna”. Ponieważ uiszcza czynsz za mieszkanie i płaci alimenty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie umorzy mu należności z tytułu niezapłaconych odsetek od składek, co dodatkowo potwierdziły wszystkie sądowe instancje.

 

Opracowanie OBPONPrzez prawie dekadę Zbigniew K. prowadził firmę remontowo-budowlaną. Niestety popadł w poważne zadłużenie, przez co musiał zamknąć biznes. Kłopoty sprawiły, że przez pewien czas nie opłacał terminowo obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. ZUS domaga się więc uregulowania odsetek z tego tytułu.

 

Cała para poszła w gwizdek

Zbigniew K. postanowił złożyć wniosek o umorzenie tej należności. Argumentował w nim, że obecnie jest osobą niepełnosprawną (co generuje duże koszty leczenia), posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i pobiera z tego tytułu rentę, skąd są potrącane należności z tytułu alimentów oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Innymi składnikami majątku, którymi mógłby należności wobec Zakładu pokryć, nie dysponuje. ZUS wniosek oddalił, zaś argumentacji skarżącego nie podzieliły po kolei: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oraz Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Wszystkie instancje wskazały na zasadniczy argument – skarżący regulował swoje zobowiązania cywilnoprawne, czyli czynsz oraz alimenty. Zadłużenie zaś z tytułu odsetek od należności składkowych wobec ZUS ma charakter zobowiązania publicznoprawnego, które powinno się regulować w pierwszej kolejności – bez oglądania się na cywilnoprawne długi.

 

Bezlitosny NSA

NSA w swoim wyroku, który zapadła 5 września 2018 roku, mocno podkreślił, że powodem anulowania długów składkowych nie może być konieczność spłacania innego zadłużenia związanego z należnościami prywatnoprawnymi, indywidualnymi długami. Skarżący zaś podnosił tę kwestię jako jedyny argument. Organa sądowe zatem nie miały w tej sprawie wielkiego dylematu.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.