Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – jak je uzyskać

 

Refundacja NFZ sprzętu rehabilitacyjnego przysługuje każdemu, kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS. Dopłatę do zakupu urządzeń można uzyskać również ze środków PFRON w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Dowiedz się, jakich formalności należy dopełnić, by otrzymać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Jak uzyskać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego?
Aby otrzymać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup wybranego sprzętu (np. łóżka rehabilitacyjnego) należy uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza (rodzinnego, specjalisty albo felczera). Co ważne, zlecenie należy potwierdzić udając się do Wojewódzkiego Oddziału NFZ z dowodem osobistym. Z poświadczonym dokumentem można odwiedzić sklep medyczny albo siedzibę producenta, czyli świadczeniodawców mających podpisaną umowę z NFZ. Tam należy zrealizować zlecenie. Jeśli cena sprzętu rehabilitacyjnego przekracza limit, do którego jego zakup jest refundowany, kupujący pokrywa różnicę z własnych środków.

Dofinansowanie ze środków PFRON
Nierzadko zdarza się, że osoby niepełnosprawne mają problem ze sfinansowaniem udziału własnego przy zakupie niezbędnych im sprzętów. Z myślą o takich przypadkach przewidziano możliwość ubiegania się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCR) o dofinansowanie do zakupu potrzebnych urządzeń. Pomoc finansowana jest ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie i wysokości maksymalnych kwot należy sprawdzić w PCPR właściwym swojemu miejscu zamieszkania.

Różne PCPRy ustalają niekiedy dodatkowe kryteria. Wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego można składać przez cały rok w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Druki są dostępne do pobrania w placówkach oraz w wersji elektronicznej ze strony PCPR.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON?
Należy wiedzieć, że o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają szansę ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i które dokonały zakupu przedmiotów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i środków pomocniczych na wniosek lekarza, a także otrzymały dofinansowanie na ten cel z NFZ. Co istotne, średni miesięczny dochód, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Limity kwot są uzależnione od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanej przez Główny Urząd Statystyczny, dlatego ulegają zmianom. Aktualne kwoty można znaleźć stronach internetowych PCPR albo na portalu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast decyzje jaki sprzęt wybrać pomogą podjąć pracownicy sklepów medycznych. Warto sprawdzić oferty sklepów internetowych np. GAMAREHA, jak i stacjonarnych. Wykwalifikowani sprzedawcy pomogą w wyborze najlepszej oferty.

Jak wysokie może być dofinansowanie?
Przy ubieganiu się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego wysokość dofinansowania wynosi do 80 proc. kosztów danego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto każdy wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20 proc. kosztów sprzętu rehabilitacyjnego. Odpowiedni procent wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, a także udziału środków własnych wnioskodawcy w danym roku i górne limity kwot dofinansowania ustala się w oparciu o posiadane środki finansowe, na posiedzeniu komisji po otrzymaniu środków PFRON. Wspomniane kwoty mogą ulec zmianie w sytuacji niedoboru środków. Przy dużej liczbie wnioskodawców decyzja jest podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji.

Po przyznaniu środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zawierana jest umowa z wnioskodawcą. Dokument określa kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie, sposób przekazania dofinansowania oraz termin i sposób rozliczenia dofinansowania. Refundacją z PFRON może być objęty wyłącznie zakup sprzętu dokonany po zawarciu umowy z osobą z niepełnosprawnością, dotyczącej dofinansowania zakupu danego sprzętu.

Osoby chore i niepełnosprawne często jedynie dzięki wsparciu finansowemu państwa mogą kupić niezbędny im sprzęt rehabilitacyjny. Warto wiedzieć, za sprawą pomocy ze środków publicznych uda się zmniejszyć koszty związane z nabyciem potrzebnych urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie, dlatego warto złożyć wniosek o dofinansowanie w odpowiednich placówkach.

 

źródło: www.supernowosci24.pl

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.