Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBOPN: Ulga rehabilitacyjna dla mundurowych

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności stanowi podstawę do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. To ważna informacja dla wszystkich osób, których niepełnosprawność została potwierdzona jedynie przez inne organy.

 

Opracowanie OBPON„Dziennik Gazeta Prawna” pisze o interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, którą wydał 19 grudnia 2018 roku na wniosek byłej policjantki. Chciała skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z używaniem samochodu osobowego do potrzeb związanych ze swoją niepełnosprawnością. Kobieta jednak posiada wyłącznie orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o całkowitej niezdolności do służby w policji, na podstawie którego została zaliczona do III grupy inwalidzkiej w związku ze służbą i otrzymała rentę. Interpretacja zatem nie mogła wnioskodawczyni zadowolić.

 

Dwa systemy, dwa cele

Dyrektor KIS stwierdził w swoim piśmie, iż posiadany przez byłą policjantkę dokument jest niewystarczający do skorzystania z ulgi w podatku PIT. W Polsce istnieją bowiem – nieco upraszczając – dwa systemy orzecznicze. Pierwszy prowadzą prowadzą lekarze orzecznicy oraz komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dla rolników i ich rodzin) oraz komisje lekarskie Ministerstwa Obrony Narodowej lub MSWiA (dla policjantów, żołnierzy, celników i ich rodzin). Ten służy wyłącznie do celów rentowych. Osobny system – do celów pozarentowych – prowadzą powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Odpowiedź dyrektora KIS jasno wskazuje, że orzeczenia komisji lekarskich podległych MON i MSWiA oraz organów orzeczniczych KRUS wydane po 1 stycznia 1998 roku nie stanowią podstawy do uznania danej osoby za niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 511). Ergo – jeżeli takiej osobie skończyło się orzeczenie wydane przed powyższym terminem lub po prostu chcą być traktowane jako niepełnosprawne, muszą wystąpić z wnioskiem do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o ustalenie jej stopnia.

 

Trzecia grupa to za mało

Ale nawet jeśli mundurowy posiada orzeczenie wydane przez komisję lekarską MON lub MSWiA przed 1 stycznia 1998 roku, wcale nie musi to oznaczać posiadania przezeń prawa do ulgi rehabilitacyjnej. Zgodnie bowiem z ustawą z 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 132 z późn. zm.) takowe prawo mają jedynie osoby zaliczone do pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa mundurowych. „Z ulgi rehabilitacyjnej nie mogą korzystać osoby, które mimo otrzymywania renty są zdolne do pracy poza służbą, tj. zaliczone do III grupy inwalidztwa. Nie traktuje się ich jako osoby niepełnosprawne” - podkreśla dyrektor KIS. Mogą one jednak złożyć wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności już bowiem takim dokumentem uprawniającym do ulgi jest.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.