Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON: 'Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r.' - wykładowca: Edyta Sieradzka (DODATKOWE SZKOLENIE we WROCŁAWIU 04.03.2019r.)

Szanowni Państwo, z uwagi na ogromne zainteresowanie nowym cyklem szkoleń 'Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r.' oraz wychodząc na przeciw Państwa potrzebom, informujemy o zorganizowaniu dodatkowego szkolenia we Wrocławiu w terminie: 04.03.2019 r.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Działem Handlowym
pod numerem telefonu 16-679-16-16.

 

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zaprasza na cykl szkoleń adresowanych do pracodawców osób niepełnosprawnych pt.:

 

Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r.
w szczególności dot. dofinansowań do wynagrodzeń
osób niepełnosprawnych i obowiązków pracodawców


wykładowca: EDYTA SIERADZKA

 

Szanowni Państwo,

Rok 2018 był dla pracodawców osób niepełnosprawnych rokiem trudnym, w którym ustawa o rehabilitacji została zmieniona aż 4 razy! W związku z tym, iż część tych bardzo ważnych dla pracodawców zmian weszła w życie dopiero po 1 stycznia 2019 r. zapraszamy wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych na pierwszy w 2019 roku cykl szkoleń, na których zostaną przedstawione i omówione wszystkie zmiany w ustawie o rehabilitacji, które weszły w życie po 1 stycznia 2019 roku.

Zmiany w ustawie dotyczą bardzo ważnej dla Państwa kwestii, a mianowicie zmienionych procedur występowania w PFRON o miesięczne dofinansowanie. Zmieniona została definicja terminowości kosztów płacy, PFRON i BON opublikowali ważną dla pracodawców zmianę w zakresie terminu podpisania umowy o pracę a daty wykazania efektu zachęty, nastąpiła zmiana płacy minimalnej, która ma wpływ na wyliczenie kosztów płacy. Po 1 stycznia 2019 r. nastąpiła również zmiana KP i obowiązków pracodawców w szczególności w zakresie prowadzenia akt pracowniczych, terminu ich przechowywania, pojawiły się nowe obowiązki i uprawnienia dla pracodawców osób niepełnosprawnych. W 2018 r. oraz po 1 stycznia 2019 r. dla firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON również nastąpiły zmiany. Po wejściu zmiany ustawy o KAS - dla zpchr i byłych zpchr po 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana procedury kontroli zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo na szkoleniu zostaną omówione najnowsze propozycje i stanowiska BON i Rządu w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w 2019 r. Omówione zostaną inne ustawy mające wpływ na zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2019 r. Szczegółowo zostaną omówione akty wykonawcze, tj. rozporządzenia do ustaw mające wpływ na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Przedstawione zostaną najnowsze wyroki Sądów dot. wykazywania efektu zachęty, terminowości kosztów płacy, wydatkowania zfron i wiele innych.

WAŻNE:  W związku z nową ustawą budżetową na rok 2019 r., zmieni się wysokość składki na Fundusz Pracy płaconej do ZUS z 2,45% do 2,30%. Pracodawca będzie przekazywał do ZUS w dalszym ciągu 2,45%, ale te pozostałe 0,15% ZUS będzie przekazywał na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym, nastąpi bardzo ważna zmiana w wyliczaniu kosztów płacy w SODiR i to już od wszystkich wypłaconych po 1 stycznia 2019 r. wynagrodzeń. Dlatego, aby nie popełnić błędów w wyliczeniu kosztów płacy w SODiR zapraszamy na szkolenie OBPON.Edyta Sieradzka

zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.

specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.
Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

   

I. Przypomnienie i omówienie wszystkich najważniejszych zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które weszły w życie w 2018 r. oraz po 1 stycznia 2019 r. mające wpływ na obowiązki i uprawnienia pracodawców osób niepełnosprawnych w 2019 r.

 1. Zmiana nr 1 - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1076), która weszła w życie 6.VI.2018 r.
  • jednoinstancyjność w PFRON w szczególności dot. refundacji składek dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy i uzyskiwania przez pracodawców miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - data wejścia w życie zmiany od 06.VI.2018 r.
  • zmiana dla Warsztatów Terapii Zajęciowych (WTZ-ów) - weszła w życie od 06.VI.2018 r.
  • zmiana dot. wyliczenia wskaźnika osób niepełnosprawnych w zakresie zwolnienia z wpłat na PFRON - 2% wskaźnik ON od 1.X.2018 r. dla m.in. żłobków, klubów dziecięcych
  • bardzo duża zmiana art. 22 ustawy o rehabilitacji w zakresie wyliczenia i udzielania ulg we wpłatach na PFRON - weszła w życie od 1.X.2018 r.
  • jednoinstancyjność u Wojewodów dot. statusu zakładu pracy chronionej - weszła w życie od 06.VI.2018 r.
  • zmiana w Kodeksie Pracy - dot. możliwości zatrudnienia rodzica mającego niepełnosprawne dziecko w formie telepracy - weszła w życie od 06.VI.2018 r.
 2. Zmiana nr 2 - Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. PRZYWRÓCENIE KODU 02-P na orzeczenia po 23.10.2018 r.
  • art. 2 - nowelizacja art. 6b w ust. 3 ustawy o rehabilitacji - (możliwość wykazywania na orzeczeniach nie więcej niż 3 symboli schorzeń) - wejście w życie zmiany 23.10.2018 r.
  • art. 5 - artykuł przejściowy dot. przepisu art. 22 ust. 1 pkt 2 i art. 26a ust. 1b ustawy zmienianej w art. 2 - wydanie zaświadczenia o chorobie psychicznej (wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, wzór zaświadczenia)
 3. Zmiana nr 3 - Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - weszła w życie od 1.I.2019 r.
  • art. 23 - bardzo ważna nowelizacja art. 26a - dot. terminowości ponoszenia kosztów płacy w przypadku ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie - weszła w życie od 1.I.2019 r.
  • art. 35 - przepisy przejściowe dot. zmiany art. 26 a - bardzo ważne
 4. Zmiana nr 4 - Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw - weszła w życie po 1 stycznia 2019 r.
  • art. 4 - zmiana art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji dot. zmiany instytucji przeprowadzającej kontrolę zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) w zpchr i byłych zpchr - zmiana procedury kontroli na audyt.

II. BARDZO WAŻNA ZMIANA art. 26 a ustawy o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r. - DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - prawo i praktyka - omówienie wniosku Wn-D, informacji INF-D-P i INF-O-PP + ich wypełnienie wraz z przykładami!

 1. Zmiany po 1 stycznia 2019 roku dot. dofinansowań (teoria + praktyka):
  • kwoty dofinansowań w 2019 r.
  • ZMIANA art. 26a po 1 stycznia 2019 r. - dot. terminowości ponoszenia kosztów płacy - ZMIANY dot. zapłaty składek ZUS - 2%) !!! Wyjaśnienia PFRON i BON!!! Przykłady!!!
  • schorzenia specjalne a kwoty dofinansowań po 1 stycznia 2019 r. (dokumentowanie schorzeń szczególnych)
  • koszty płacy a maksymalne kwoty dofinansowań w 2019 r. Limit kosztów płacy
  • BARDZO WAŻNE: sprawozdanie finansowe za 2018 r. a sytuacja ekonomiczna firmy wg kryteriów KE na podstawie rozporządzenia 651/2014 wraz z przedsiębiorcami powiązanymi - WAŻNE sprawozdania finansowane za 2018 r. wysłane do Oddziałów PFRON
  • limit dofinansowań dla jednego pracodawcy a powiązania firm po 1 stycznia 2019 r.
  • wykazanie efektu zachęty - Nowe stanowisko PFRON i BON - grudzień 2018 r. odnośnie daty podpisania umowy o pracę a terminu wykazania efektu zachęty !!!
  • wykazywanie efektu zachęty metodą ilościową i jakościową w przypadku firm powiązanych lub partnerskich - wyliczanie poz. 39 i 41 na Wn-D
  • dofinansowanie a wymiar czasu pracy
  • przekładanie orzeczeń na stopnie niepełnosprawności po 1 stycznia 2019 r.
  • zaliczanie osób do wskaźnika osób niepełnosprawnych - art. 2a ustawy o rehabilitacji
  • wyliczanie kosztów płacy w oparciu o art. 26a ustawy o rehabilitacji
  • wyłączenie z prawa do dofinansowania a zaległości finansowe w PFRON powyżej 100 zł.
  • ustalone prawo do emerytury a brak prawa do dofinansowania (stopnie lekki i umiarkowany)
  • korzystna zmiana wykazywania efektu zachęty dla pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia stali się osobami niepełnosprawnymi (jakich ta zmiana dotyczy pracowników), przykłady
  • Omówienie wypełniania INF-O-PP - po 1 stycznia 2019 r.
  • WAŻNE: Terminowość ponoszenia kosztów płacy - po 1 stycznia 2019 r. ZUS + PODATEK
  • WAŻNE - kontrole PFRON w zakresie miesięcznego dofinansowania - szczegółowe omówienie procedury kontrolnej oraz przygotowanie pracodawców na kontrole (wspólne omówienie przykładowego protokołu z kontroli)
  • omówienie najnowszych stanowisk UOKiK, MPiPS i PFRON dot. uzyskiwania miesięcznego dofinansowania i wykazywania efektu zachęty po 1 stycznia 2019 r. WAŻNE WYROKI SĄDÓW dot. wykazania efektu zachęty
  • REFUNDACJA SKŁADEK Z PFRON DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO PRZEDSIĘBIORCY (Art. 25d ust. 4 ustawy o rehabilitacji - refundacja składek, omówienie i wypełnienie - WN-U-G, WN-U-A)
  • omówienie informacji INF-D-P + wypełnienie oraz wypełnienie wniosku Wn-D i INF-O-PP
  • procedura odwoławcza w zakresie wydanej decyzji przez PFRON dot. miesięcznego dofinansowania - jednoinstancyjność w PFRON

III. UDZIELANIE ULG WE WPŁATACH NA PFRON w 2019 r.

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia - omówienie
 • Wniosek INF-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie (WAŻNE - ZMIANY PO 1 stycznia 2019 r.)
 • Wniosek INF-1-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie
 • Wysłanie informacji o zasadach nabywania i korzystania z ulg do nabywcy po 1.01.2019 r. - ważne!!! Obowiązek czy uprawnienie?
 • WAŻNE - wyliczenie 30% wskaźnika osób niepełnosprawnych
 • definicja sprzedającego a rodzaje działalności
 • termin wystawienia faktury
 • wystawienie informacji o wysokości ulgi - nowe wytyczne po 1.X.2018 r.
 • obliczanie wskaźników zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych na potrzeby udzielania ulgi - ważna zmiana po 1.X.2018 r.
 • obliczanie współczynnika wynagrodzeń na potrzeby udzielania ulg we wpłatach na PFRON - bardzo ważna zmiana - NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE po 1 stycznia 2019 r. (zmiana kwoty do wyliczenia poz. 34 na INF-U) od przychodów za styczeń 2019 r.
 • wysokość obniżenia wpłaty na PFRON - do 50%
 • termin wykorzystania udzielonej ulgi na PFRON do 6 miesięcy
 • definicja pracownika po 1 stycznia 2019 r. na potrzeby wliczenia ich wynagrodzeń do ulgi (umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę)
 • WAŻNE: prowadzenie ewidencji udzielonych ulg po 1 stycznia 2019 r.
 • termin przekazywania informacji do PFRON o kwocie wystawionych ulg
 • ulga nie większa niż 50% kwoty netto na fakturze po 1.X.2018 r. WAŻNE
 • BARDZO WAŻNE: nowe rozporządzenie wykonawcze do art. 22 (wytyczne BON i PFRON)
 • art. 22b nakładający na sprzedających kary z tytułu pomyłek, niezgodności podanych danych do PFRON lub błędnie wyliczonej i zawyżonej ulgi

IV. ZFRON - rozporządzenie dot. zfron - omówienie (zpchr + byłe zpchr), GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI ZFRON w 2019 r. i uzyskiwanie zaświadczeń o pomocy de minimis w 2019 r. (TERMINY)

 1. Obowiązki pracodawcy mającego status zpchr w zakresie prowadzenia ewidencji zfron, prowadzenia rachunku bankowego zfron, regulamin zfron
 2. Ewidencja zfron - wpływy i wydatki
 3. Katalog wydatków z tzw. dużego zfron, pomocy indywidualnej i IPR
 4. Wypłata pomocy indywidualnej - wnioski o pomoc indywidulaną
 5. Tworzenie IPR-ów (praktyka a prawo - interpretacje a wyroki Sądów
 6. Procedura wystąpienia o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis
 7. Termin przekazywania środków na ZFRON - od 1 lipca 2016 r. OBOWIĄZEK (7 dni od daty wypłaty) - sankcje za nieterminowość
 8. Kontrola zfron ( będąc zpchr i po utracie statusu zpchr) - ZMIANY PO 1 stycznia 2019 r.
 9. Limit pomocy de minimis a powiązania firm
 10. Definicja "jednego przedsiębiorstwa" a limit pomocy de minimis
 11. Termin wystąpienia o zaświadczenie o pomocy de minimis (wyjaśnienie BON i UOKiK a wyroki sądów)
 12. Rozliczenie z PFRON za 2018 r.

V. Omówienie - zmienionych i nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rehabilitacji, obowiązujących w 2019 r. Omówienie i wypełnienie druków,

 • INF-y (INF-1, INF-Z, INF-2 - roczne)
 • DEK-i (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-R - roczne, DEK-I-u, DEK-II-u, DEK-Z)
 • INF-U, INF-1-u + nowa ewidencja na 2019 r.
 • INF-W - wojewoda zpchr

VI. Sprawozdawczość w PFRON w 2019 r. w zależności od wielkości firmy. Wyliczenie wskaźników ogółem i osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji.

VII. Prawa i obowiązki pracowników niepełnosprawnych w 2019 r.

VIII. Obowiązki i prawo pracodawców osób niepełnosprawnych w 2019 r.

IX. System orzecznictwa w Polsce w 2019 r. a ustawa o rehabilitacji.

X. Różnice w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy w Polsce w 2019 r.

XI. Propozycje MRPiPS, BON i PFRON na 2019 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

XII. Ustawa o solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych - obowiązuje od 1.01.2019 r. omówienie i jej wpływ na zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce.

XIII. Projekt ustawy o dostępności - ważna zmiana w ustawie o rehabilitacji dot. wpłat na PFRON dla firm zatrudniających powyżej 25 etatów i nieosiągających 6% lub 2% wskaźnika osób niepełnosprawnych.

XIV. Nowelizacja KP po 1.01.2019 r. a jej wpływ na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

XV. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ

 

1

Szczecin

18.02.2019 r. (poniedziałek)


HOTEL CAMPANILE SZCZECIN
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
www.campanile-szczecin.pl

https://goo.gl/maps/5KLoD6uiri42
 
2

Bydgoszcz

19.02.2019 r. (wtorek)


HOTEL HOLIDAY INN
ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz
www.holiday.hgb.com.pl

https://goo.gl/maps/99hGBCK7CxQ2
 
3

Poznań

20.02.2019 r. (środa)


GRAND ROYAL
ul. Głogowska 358a, 60-004 Poznań
www.grandroyalhotel.pl

https://goo.gl/maps/2WqVCB34qZB2
 
4

Zielona Góra

21.02.2019 r. (czwartek)


HOTEL FOREST
ul.Głogowska 4A, 66-004 Zielona Góra
www.for-rest.pl

https://goo.gl/maps/4aD4j8p8N2p
 
5

Wrocław

22.02.2019 r. (piątek)

Brak miejsc!

NOVOTEL WROCŁAW CITY
ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław
www.novotel.com

https://goo.gl/maps/Na5KJxv5UFA2
Brak miejsc!

BRAK MIEJSC? NIE WSZYSTKO STRACONE!
Zachęcamy Państwa do zapisów na listę rezerwową. Dołożymy wszelkich starań, aby umożliwić każdemu
z Państwa uczestnictwo w naszych szkoleniach.
Prosimy o kontakt z działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji: tel. (16) 679-16-16

UWAGA!
Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, informujemy o zorganizowaniu dodatkowego szkolenia we Wrocławiu w terminie: 04.03.2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 
6

Rzeszów

26.02.2019 r. (wtorek)


HOTEL RZESZÓW
Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów
www.hotelrzeszow.com.pl

https://goo.gl/maps/sAjbhT17KU82
 
7

Lublin

27.02.2019 r. (środa)


HOTEL VICTORIA
ul. G. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
www.victorialublin.pl

https://goo.gl/maps/TovvMFTJniA2
 
8

Łódź

28.02.2019 r. (czwartek)


BOUTIQUE HOTEL'S III
Al. J. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź
www.hotels24.com.pl

https://goo.gl/maps/bz3w7SjbvFx
 
9

Kraków

1.03.2019 r. (piątek)


HOLIDAY INN KRAKÓW
ul. Wielopole 4, 31-072 Kraków
www.hik.krakow.pl

https://goo.gl/maps/58rtbVPTZ4L2
 
10

DODATKOWY TERMIN SZKOLENIA:

Wrocław

4.03.2019 r. (poniedziałek)


NOVOTEL WROCŁAW CITY
ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław
www.novotel.com

https://goo.gl/maps/Na5KJxv5UFA2
 
11

Gdańsk

11.03.2019 r. (poniedziałek)

Ostatnie miejsca!

AMBER HOTEL
ul. Powstańców Warszawskich 45, 80-165 Gdańsk
www.amber-hotel.pl

https://goo.gl/maps/5c6cfKtpgQ12
 
12

Olsztyn

12.03.2019 r. (wtorek)

Ostatnie miejsca!

HOTEL DYPLOMAT
ul. Erwina Kruka 28, 10-540 Olsztyn
www.hoteldyplomat.com

https://goo.gl/maps/MZP26mH4a7w
 
13

Warszawa

13.03.2019 r. (środa)

Ostatnie miejsca!

GOLDEN TULIP WARSAW CENTRE
ul.Towarowa 2, 00-811 Warszawa
www.warsaw-centre.goldentulip.com

https://goo.gl/maps/APtwi3mcxnK2
 
14

Kielce

14.03.2019 r. (czwartek)


HOTEL TĘCZOWY MŁYN
ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce
www.teczowy.com

https://goo.gl/maps/TPiNUerpD1G2
 
15

Katowice

15.03.2019 r. (piątek)


HOTEL KATOWICE
Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice
www.hotel-katowice.com.pl

https://goo.gl/maps/7JLkSX52TzB2 

DLA KLIENTÓW OBPON:
cena: 500,00 zł + 23% VAT
cena: 470,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy
Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:

DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena: 560,00 zł + 23% VAT
cena: 530,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ON-LINE

NOWA, WYGODNIEJSZA FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OBPON!

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

TRADYCYJNA FORMA ZGŁOSZENIA - PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY.

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (16) 679-16-16
w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

 

Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VATINFORMACJE DODATKOWE

 

PLAN GODZINOWY:

09.30 - 10.00- rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30- szkolenie
11.30 - 11.45- przerwa kawowa
11.45 - 13.00- szkolenie
13.00 - 14.00- lunch
14.00 - 15.30- szkolenie
15.30 - 16.00- pytania uczestników i rozdanie certyfikatów

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Opłacenie szkolenia nie później niż na 5 dni przed jego rozpoczęciem
 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 34, 33 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Ewentualną rezygnację należy zgłosić nie później jak na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w innym przypadku klient będzie zobowiązany do poniesienia całkowitych kosztów uczestnictwa

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Zapewniamy najwyższą jakość szkoleń oraz obszerne materiały szkoleniowe.


JAKOŚĆ SZKOLEŃ OBPON

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziła kilkaset szkoleń z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników w całej Polsce. W naszych szkoleniach uczestniczą pracodawcy, przedstawiciele małych, średnich i dużych firm, również spółek giełdowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Nie brakuje również przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i przedstawicieli administracji publicznej w tym PFRON i Ministerstw. To czyni z naszej firmy niekwestionowanego lidera w szkoleniach o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. W zakresie świadczenia naszych usług, w tym szkoleń, nasza firma jest bezkonkurencyjna. Osiągnięcie tej pozycji to efekt konsekwentnego podwyższania jakości naszych usług. Nasze szkolenia przeprowadzane są przez najwybitniejszych specjalistów i zawsze na najwyższym poziomie. Dobór miejsc szkoleń uwzględnia zawsze najdogodniejsze i najbardziej komfortowe lokalizacje dla naszych uczestników, których nie wstydzimy się podawać w naszych anonsach informacyjnych. Ważne dla nas zawsze pozostają sprawdzone i uznane hotele oraz serwowany w nich catering i jakość wyżywienia. Zapewniamy naszym uczestnikom obszerne materiały szkoleniowe i opiekę doradczą i informacyjną również po zakończeniu szkoleń, w tym opracowania publikowane na naszych stronach, które pozwalają na utrwalenia nabytej w trakcie szkoleń wiedzy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach OBPON

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.