Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Nowe zmiany strukturalne na rynku pracy

 

Zmiany na światowym rynku pracy są związane nie tylko z rozwojem nowych technologii. W krajach gospodarczo rozwiniętych z przyczyn demograficznych i ekonomicznych zaprzestano starszych ludzi wysyłać na wcześniejsze przymusowe (kompensacyjne) emerytury.

 

Okazało się, że w wielu przypadkach oferta wsparta doświadczeniem jest bardziej atrakcyjna dla pracodawcy niż młodzieńczy wdzięk. Ogłoszenia w gazetach sprzedawanych w Polsce, dotyczące ofert pracy w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych były obśmiewane w światowej prasie choćby z powodu wymagań jakie wtedy stawiano głównym księgowym np. „... zatrudnię młodą o dobrej prezencji, dyspozycyjną księgową do lat 25...”. Czy te wymagania powinny dotyczyć tej branży, czy może innej sfery usługowej?

U progu trzeciego tysiąclecia w gospodarce Unii Europejskiej kult młodości dobiega końca. Zdaniem socjologów pracy, wiedza nowych pracowników średnio co pięć lat staje się przestarzała. W ramach odchudzania administracji czy kierownictwa coraz mniej osób w wieku 55 lat wysyła się na wcześniejszą emeryturę.

Okazało się, że starsi pracownicy coraz lepiej wykorzystują technologie informatyczne, które kiedyś było domeną ludzi młodych. Błędem było zaniechanie szkolenia starszych pracowników z eksperckim doświadczeniem.

W Niemczech aktualnie liczba osób zatrudnionych w gospodarce powyżej 55 lat wynosi około 43 procent, w innych państwach dominujących w UE jest podobnie. Gdyby zwolniono tych ludzi na wcześniejsze emerytury, to w wielu branżach zabrakło by chętnych do ich zastąpienia. Imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu wolą brać zasiłki, palić papierosy i pić kawę.

W niemieckiej hierarchii struktury pracowniczej i kierowniczej stopień organizacji społecznej jest wyższy niż w innych państwach gospodarczo rozwiniętych. Obsługa taśm produkcyjnych w RFN ma wyższy poziom umiejętności i wiedzy technicznej, przez co wymaga mniejszego nadzoru administracyjnego. Stąd stosunek ilościowy urzędników do robotników jest w Niemczech dużo mniejszy niż we Francji, Wielkiej Brytanii, czy Polsce.

Także różnice płacowe w Niemczech między różnymi kategoriami zaszeregowania są mniejsze niż we Francji, Wielkiej Brytanii, czy Polsce. Zdaniem niemieckich polityków, zarówno tych z CDU jak i SPD (odpowiedzialnych za szeroko rozumiany rynek pracy), duże różnice w płacy mogłyby niekorzystnie wpływać na morale i podważać zaufanie pracobiorców do swoich bezpośrednich przełożonych czy innych osób na kierowniczych stanowiskach. Podobny stosunek do tej kwestii mają niemieccy prywatni pracodawcy, stąd wszelkie premie są rozpatrywane na stosunkowo niskim poziomie organizacyjnym, w sposób „jawny”.

Niemieccy socjolodzy pracy opracowali model optymalny na wykorzystanie wszystkich sił występujących na rynku pracy. W przyszłości mają być tworzone tandemy młodych i starych pracowników, którzy będą się uczyli od siebie. Tylko 20 procent wiedzy zawodowej i umiejętności nabywa się w „szkole”, resztę zdobywa każdy bezpośrednio w pracy, poprzez wymianę doświadczeń z kolegami.

 

~catrw

www.salon24.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.