Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Nowoczesna rehabilitacja - jakie daje możliwości?

 

Współcześnie istnieje coraz więcej technik rehabilitacji umożliwiających chorym stosunkowo szybki powrót do sprawności po wypadku komunikacyjnym, urazie czy udarze. Każdorazowo terapię dostosowuje się indywidualnie do konkretnego przypadku – do sytuacji, w jakiej znalazł się dany pacjent (stan ostry, podostry bądź przeciążeniowy, pourazowy lub pooperacyjny). Po przeprowadzeniu wywiadu i diagnostyki dobiera się najbardziej optymalną metodę rehabilitacji (np. trening motoryczny, terapię manualną czy trening propriocepcji), wspierając ją dodatkowo wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń.

 

Głównym zadaniem ćwiczeń, poza minimalizacją skutków schorzenia bądź urazu i zahamowaniem ich postępu, jest odzyskanie przez pacjenta równowagi psychicznej. Dzięki powróceniu do sprawności i łatwiejszemu wykonywaniu codziennych czynności chorzy stają się bardziej niezależni, co znacząco wpływa na ich samopoczucie.

Rehabilitacja ortopedyczna 

W przypadku rehabilitacji ortopedycznej, osoby po operacjach bądź przebytym urazie mogą przystąpić do niej już od pierwszych dni. Taką pomoc i opiekę zapewnia pacjentom Centrum TriVita, znajdujące się w miejscowości Porąbka (woj. śląskie). Dla każdego chorego układa się indywidualny program rehabilitacyjny, ustalając go w oparciu o konsultacje zespołu – fizjoterapeuty i lekarza ortopedy. Przy układaniu uwzględnia się historię medyczną pacjenta, jego ograniczenia i możliwości, mając na względzie zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu.

W rehabilitacji ortopedycznej celem jest jak najszybszy powrót chorego do sprawności sprzed urazu. Program leczenia jest skupiony na przywróceniu funkcjonalności elementów układu ruchowego, nierzadko jednak wymaga poszerzenia o wzmocnienie bądź odbudowę tkanki mięśniowej pacjenta. Terapii tego rodzaju poddaje się m.in. osoby po stłuczeniach i urazach kończyn, skręceniach stawów i zwichnięciach, złamaniach kości, urazach aparatu więzadłowo-torebkowego, jak również po wszelkiego typu urazach komunikacyjnych.

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna jest dedykowana pacjentom wymagającym indywidualnego, kompleksowego i długotrwałego leczenia. Jej celem jest przywrócenie pacjentowi wszystkich funkcji utraconych z powodu wypadku bądź choroby.

Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z oferty Centrum TriVita, mają zapewnioną zarówno rehabilitację wczesną (poszpitalną), jak i późną – po opuszczeniu Oddziału Udarowego. Pomoc w placówce otrzymają m.in. pacjenci po udarze mózgu (również z towarzyszącymi niedowładami), po krwotoku mózgowym czy po operacji naczyniowej (tętniak mózgu). Centrum specjalizuje się także w leczeniu chorych z niedowładami kończyn o różnej etiologii, z porażeniami nerwów i polineuropatią. Przeprowadza rehabilitację neurologiczną u osób po operacjach dysku, urazach rdzenia kręgowego czy w stanach przewlekłych po wcześniejszych rehabilitacjach. Ustala programy rehabilitacji dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą Parkinsona i Huntingtona.

W przypadku tego rodzaju terapii niezmiernie istotnym czynnikiem jest czas jej podjęcia. Kadra specjalistów Centrum TriVita skupia się w trakcie leczenia na utrzymaniu tych funkcji mózgu, które nie uległy uszkodzeniu w wyniku urazu czy choroby. Ryzyko pogorszenia się stanu pacjenta jest minimalizowane przez ciągłą stymulację jego mózgu, przeprowadzaną przez fizjoterapeutów i neurologopedów – stymulowanie „plastyczności mózgu”. Prócz tego zadaniem zespołu jest nauczenie chorego nowych strategii ruchowych, umożliwiających mu funkcjonowanie pomimo niepełnosprawności, jak również wdrażanie elementów profilaktyki wtórnej. 

Nowoczesna rehabilitacja – co to znaczy?

Wraz z rozwojem technologicznym techniki zabiegowe stosowane w poszczególnych dziedzinach medycyny stają się coraz doskonalsze i skuteczniejsze. Nie inaczej jest z rehabilitacją, rozrastającą się o kolejne metody oparte na zaawansowanej aparaturze. Nowoczesny sprzęt stanowi znaczące ułatwienie dla terapeutów, a także otwiera nowe możliwości przed samymi pacjentami – zwiększa efektywność ćwiczeń, coraz częściej skracając czas powrotu do sprawności.

Wykorzystywane urządzenia rehabilitacyjne można uszeregować w grupach podzielonych pod względem obszarów, jakie są dzięki nim usprawniane, funkcji czy przeznaczenia w danej dziedzinie rehabilitacji. Poza podstawowymi elementami wyposażenia gabinetów (m.in. kozetki, leżanki, stoły do pionizacji, gimnastyki biernej czy terapii manualnej) można tu wymienić przeróżne kabiny do zawieszeń z ciężarkami, pasami i linkami, szyny i rotory do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych, jak również aparaturę do fizykoterapii, hydroterapii, urządzenia do reedukacji chodu, trakcji kręgosłupa czy platformy do rehabilitacji równowagi...

czytaj więcej: www.tourmedica.pl

autor: tourmedica

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.