Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wiceminister Michałkiewicz: chcemy, by nowe programy wsparcia ruszyły w tym półroczu

 

Chcemy, żeby nowe programy społeczne dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnością, zaczęły funkcjonować w tym półroczu – podkreślił  wiceminister resortu rodziny Krzysztof Michałkiewicz. Programy zakładają, m.in. dostosowanie mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

1 stycznia br. weszła w życie ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Zapisy nowej regulacji nakładają na resort rodziny obowiązek opracowania rocznego planu działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością. Przyjęcie planu MRPiPS ogłosiło pod koniec stycznia.

Rozwiązania zaproponowane przez resort rodziny dotyczą, m.in. dostosowania mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tworzenia dodatkowych przeznaczonych dla nich usług czy zapewnienia opiekunom tzw. opieki wytchnieniowej.

Usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnością

Wiceminister Michałkiewicz przypomniał, że pod koniec lutego minister rodziny Elżbieta Rafalska podpisała pierwszy program finansowany ze środków SFWON: usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnością. Program ten jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, do ukończenia przez nich 75. roku życia.

Wiceminister poinformował, że w związku z tym odbyło się spotkanie z przedstawicielami urzędów wojewódzkich, podczas którego dyskutowano o tym, jak dotrzeć do gmin z informacją o tym projekcie.

- W ustawie jest zapisane, że projekty mogą być realizowane przez samorządy terytorialne, za pośrednictwem wojewodów i tak też będzie realizowany ten projekt – powiedział wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodał, że wnioski do wojewodów o dofinansowanie usług opiekuńczych gminy mogą składać do 29 marca. Następnie wojewoda sporządzi listę rekomendowanych wniosków i przekaże ją do MRPiPS. Ma na to czas do 30 kwietnia. Do 17 maja resort rodziny zatwierdzi wnioski do realizacji.

- Następnie podpiszemy umowy z wojewodami, oni z gminami i wtedy projekt będzie mógł być realizowany – podkreślił wiceminister Michałkiewicz.

Programy „Mój dom”

Wiceszef MRPiPS przypomniał, że samorządy będą także mogły skorzystać z pakietu programów „Mój dom”. Celem tych programów będzie zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami odpowiednich warunków mieszkaniowych.

- W jednym z programów skoncentrujemy się na instalacji wind i budowie podjazdów w domach tego pozbawionych, aby uczynić je dostępnymi dla osób z niepełnosprawnością – zadeklarował wiceminister Michałkiewicz.

- Ponadto planujemy stworzyć w gminach centra opiekuńczo-mieszkalne, w których świadczona będzie opieka dla osób z niepełnosprawnością, wymagających tego typu usług. Chcemy, żeby były tam świadczone całodobowe usługi w ramach funkcjonujących na terenie centrów mieszkań dla osób niepełnosprawnych – podkreślił.

Jak dodał, takie mieszkania miałyby być dostępne na określony czas, a „w szczególnych przypadkach także bez ograniczeń czasowych”.

Trzecim programem w ramach pakietu „Mój dom” będzie „Mieszkanie bez barier”. Polegać ma na pomocy w wynajęciu mieszkania dla osób z niepełnosprawnością lub wsparciu w zamianie mieszkania na bardziej dostosowane oraz dofinansowaniu likwidacji barier i doposażenia w zakresie konkretnych potrzeb osób niepełnosprawnych, które będą w nich zamieszkiwać.

Wskazał, że obecnie prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o tym, jak ten projekt skonstruować.

- Pracujemy nad tym programem, rozmowy są zaawansowane, ale potrzeba nam jeszcze nieco czasu, zanim zaczniemy go szeroko konsultować – dodał.

- Chcemy, żeby wszystkie programy społeczne zaczęły funkcjonować jeszcze w tym półroczu – powiedział wiceminister Michałkiewicz.

Działania innych resortów

Wiceminister zwrócił uwagę, że programy finansowane z Solidarnościowego Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych są realizowane także przez inne resorty.

- Ministerstwa przygotowały swoje programy, które potem będą realizowane przy naszej współpracy – powiedział.

Wiceminister Michałkiewicz przypomniał, że wśród działań zaplanowanych na bieżący rok, znalazł się, m.in. program Ministerstwa Cyfryzacji (MC), który ma ułatwić osobom z niepełnosprawnością dostęp do szybkiego internetu. MC zamierza również przygotować usługę asystenta głosowego, który będzie wspierał osoby z niepełnosprawnościami w dostępie do stron internetowych.

Innym programem realizowanym w ramach SFWON-u jest działanie Ministerstwa Zdrowia, dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej.

Wiceminister poinformował również, że prowadził rozmowy z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Jacyną na temat podniesienia kwoty dofinansowania wózków dla osób z niepełnosprawnością.

- Teraz, wraz z funduszami z PFRON-u, możemy dofinansować kupno na kwotę około 7,5 tys. złotych, a wózki często kosztują dużo drożej – wskazał.

Na realizację wszystkich zakładanych działań Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym roku będzie miał do dyspozycji około 650 mln zł.

 

www.niepelnosprawni.pl

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.