Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Relacja ze szkoleń OBPON: "Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r.".

 

W lutym i marcu odbył się kolejny cykl szkoleń dla pracodawców osób niepełnosprawnych zorganizowany przez OBPON. Wykłady poprowadziła Wiceprezes OBPON.ORG Edyta Sieradzka. Tematem tegorocznych szkoleń były "Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r.".

W ubiegłym roku ustawa o rehabilitacji zmieniła się aż cztery razy. Niektóre zmiany weszły w życie dopiero 1 stycznia br. Zmiany są na tyle istotne, że ten lutowo-marcowy cykl szkoleń w dużej mierze został poświęcony właśnie tematowi zmian w ustawie.

Na początku Edyta Sieradzka zwróciła uwagę na dwa wyroki sądu odnoszące się do skarg na decyzje Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie zobowiązania do zwrotu środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. To bardzo ważne wyroki w kontekście dofinansowań, o które ubiegają sie pracodawcy osób niepełnosprawnych.

W obydwu przypadkach sąd podważył wymagania PFRON.

Zmiany, które weszły do ustawy zostały na szkoleniu bardzo szczegółowo omówione. Temu poświęcona była główna część panelowa.

W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw znalazły się ważne zmiany. Nowelizacja ustawy weszła w życie, poza kilkoma wyjątkami, 6 czerwca 2018 r.

Jedna z ważnych zmian w tej ustawie dotyczy jednoinstancyjności w PFRON w kwestii refundacji składek dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy i uzyskiwania przez pracodawców miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Kolejna istotna zmiana dotyczy zakresu funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). Między innymi w kwestii wsparcia osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym.

Jak podkreślała Edyta Sieradzka, ta zmiana spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem.

1 października 2018 r. weszła w życie zmiana dotycząca podmiotów zobowiązanych do osiągania 2 procent wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Druga nowelizacja dotyczy przywrócenia kodu 02-P na orzeczenia po 23 października 2018 r.

Edyta Sieradzka przypomniała w nawiązaniu do tego sytuację z czerwca 2018 r. kiedy to jedna z osób niepełnosprawnych wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z przepisami w związku z tym, że poza tym iż ma ona wskazany w orzeczeniu stopień niepełnosprawności, ma również wpisany symbol 02-P, który świadczy o chorobie psychicznej (przez co ta osoba czuła się dyskryminowana). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zakazujący wpisywania symbolu "02-P" był dla tej osoby korzystny, ale za to mniej korzystny dla samych pracodawców (szczególnie w kontekście uzyskania dofiansowania i udzielani a ulg).

Ministerstwo jednak bardzo szybko dokonało nowelizacji w ustawie z dnia 13 września 2018 r. Ustawa weszła w życie 23 października 2018 r. i od tego dnia orzeczenia o niepełnosprawności znów mogą zawierać symbol schorzenia 02-P.

Zmienione zostało też brzmienie art. 6b w ust. 3 ustawy o rehabilitacji, z którego wynika, że po 23 października 2018 r. oprócz stopnia niepełnosprawności na orzeczeniu mogą być wpisane nie więcej niż trzy symbole schorzeń.

Kolejna omówiona kwestia dotyczyła całkowicie nowej ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa weszła w życie dopiero 1 stycznia 2019 r. Dopisany został w niej art. 23 i art. 35, w art. 26a ustawy o rehabilitacji nastąpiła zmiana w terminowości ponoszenia kosztów płacy w przypadku ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie. Art. 35 pomocny jest dla wielu przedsiębiorców, bowiem wprowadzony jest przepis przejściowy.

Ustawa ta wprowadza jednak pewne zamieszanie w przypadku właściwego wyliczenia kosztów płacy do dofinansowań, co zaznaczyła Pani Prezes mówiąc, że "tworząc tą ustawę nikt nie przemyślał tego żeby zmienić od razu definicję kosztów płac. Wtedy sprawa byłaby zamknięta, jasna i czytelna.". A tak pozostaje czekać na kolejną nowelizację, która zapewne określi już nową definicję kosztów płac.

 

Ostatnie w tej części omówienie dotyczyło nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Ta nowelizacja weszła w życie również 1 stycznia 2019 r.

Dotychczasowa kontrola przeprowadzana w zakładach pracy przez PFRON zmieniona została na audyt, który przeprowadzał będzie dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. Po zakończeniu takiego audytu będzie pracodawcom wydawany raport.

Kilka takich audytów już zdążyło się odbyć i, jak mówiła Edyta Sieradzka, między kontrolą a audytem nie ma w zasadzie większej różnicy.

 fot. P.Świerżewski (na zdjęciu: E.Sieradzka - ekspert OBPON)

W dalszej części prowadząca szkolenie wyjaśniała jak należy odpowiednio wypełniać wnioski i formularze, a także omówiła istotne procedury. Wskazywała, gdzie najczęściej popełniane są błędy.

Warto wspomnieć, że aby być zwolnionym z wpłat na PFRON należy osiągnąć 6 procentowy wskaźnik osób niepełnosprawnych. Te 6 procent powinno wynikać z etatów. Innym sposobem na uzyskanie tych 6 procent jest posiłkowanie się schorzeniami szczególnymi, które obniżają wpłatę na PFRON. Coraz więcej jest więc firm, które szukają pracowników niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Te dwa stopnie pozwalają podwyższyć wskaźnik, a tym samym obniżyć wpłatę na PFRON. Zatrudniając osobę ze stopniem znaczym, która posiada dodatkowo zaświadczenie od lekarza o schorzeniu szczególnym, taki etat liczy się jako trzy, a w przypadku osoby ze stopniem umiarkowanym razy dwa. Dzięki temu ów wskaźnik podnosi się. Dotyczy to firm, które zatrudniają powyżej 25 pracowników i nie osiągają 6 procentowego wskażnika, czyli są zobowiązane do wpłat na PFRON.

Kolejna część dotyczyła uprawnień pracowników niepełnosprawnych. Edyta Sieradzka wskazywała zalety dobrego regulaminu pracy, który jest niezwykle pomocny w tym zakresie. Przypomniała o należnych turnusach rehabilitacyjnych przysługujących pracownikom ze stopniami znacznym i umiarkowanym. Szczegółowo też omówione zostały kwestie związane z urlopem dodatkowym, kiedy pracownik go nabywa i kiedy może wykorzystać. Również temat dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy, która powinna być przeznaczona na tzw. rehabilitację, i która przysługuje każdemu pracownikowi z niepełnosprawnością.

Po tej części Edyta Sieradzka przeszła już do tematu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Po 1 stycznia 2019 r. żadne procedury w tym zakresie nie zmieniły się, wzory pozostały te same. Jednak należy pamiętać o zmianie w ustawie dotyczącej terminowości kosztów płacy 2 procent w zakresie składek do ZUS.

Omówiona została m.in. kwestia sprawozdań finansowych, które średnie i duże firmy zobowiązane są wysyłać do PFRON. Z tego obowiązku zwolnione są mikro i małe firmy. Edyta Sieradzka przedstawiła bardzo szczegółowo jak powinno wyglądać oświadczenie sprawozdawcze. Przeanalizowała też jak prawidłowo powinny być wypełnione poszczególne wnioski.

Niezależnie od zmian, które zachodzą w ustawach, temat dofinansowań do wynagrodzeń zawsze wart jest powtórzeń. Wciąż, co pokazały szkolenia, pracodawcy mają sporo wątpliwości i problemów. Wciąż wielu z nich gubi się, kiedy trzeba prawidłowo wypełnić wnioski czy formularze. Ubiegłoroczne zmiany w ustawie o rehabilitracji na pewno im tego nie ułatwią. Dlatego bardzo pomocne są szkolenia w tym zakresie. Ponadto dają one możliwość, aby być ze wszystkim na bieżąco.

Po zakończonym szkoleniu - ekspert OBPON - Pani Edyta Sieradzka, wciąż jeszcze pozostawała do dyspozycji tych pracodawców, którzy chcieli skorzystać z indywidualnej konsultacji.

 

autor:
Piotr Świerżewski
redaktor OBPON

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w
Szkoleniu OBPON "Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r.".

 

Zapraszamy na kolejne spotkania z ekspertem OBPON -
Panią Małgorzatą Tylewicz-Piwnik i szkolenie pt.:

"ABC ZATRUDNIANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.