Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Polacy pozytywnie o rynku pracy

 

Ponad połowa Polaków ocenia obecną sytuację na rynku pracy w Polsce dobrze lub bardzo dobrze – wynika z kwietniowego raportu CBOS. Dla porównania, w 2014 r. takiego zdania był zaledwie co piąty badany. „Obecnie opinie w tym zakresie są najlepsze w historii” – czytamy w opracowaniu.

 

W marcu br. 58 proc. badanych wypowiadało się dobrze o krajowym rynku pracy. To wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu z marcem 2018 r. Co ciekawe, w 2014 r. takiego zdania było zaledwie 20 proc. ankietowanych – wynika z raportu CBOS „Sytuacja na rynku pracy w ocenach i doświadczeniach Polaków”.

„Odsetek negatywnych opinii na temat rynku pracy w Polsce zmniejszył się w ciągu roku z 16 proc. do 11 proc., w tym niezmiennie tylko nieliczni (1 proc.) pozostają zdecydowanie krytyczni. Mniej więcej jedna piąta respondentów (21 proc., spadek o 2 pkt proc.) uważa, że sytuacja na krajowym rynku pracy jest przeciętna (ani dobra, ani zła)” – czytamy w raporcie.

Jak zaznacza CBOS, obecnie opinie w tym zakresie są najlepsze w historii, co koresponduje z najniższą notowaną przez Główny Urząd Statystyczny rejestrowaną stopą bezrobocia po 1990 r. W lutym br. wyniosła ona 6,1 proc. i była ponad dwa razy niższa niż 6 lat temu (14,4 proc.). Szacunki MRPiPS wskazują, że w marcu spadła do 5,9 proc.

– Bardzo cieszą nas te doniesienia. Świadczą one o tym, że w końcu mamy do czynienia w Polsce z rynkiem pracownika. Systematyczny wzrost zadowolenia w tym obszarze pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku – ocenia minister Elżbieta Rafalska.

A jak, zdaniem Polaków, wyglądać będzie rynek pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Tylko 7 proc. badanych przewiduje negatywne zmiany w tym zakresie i nikt nie spodziewa się radykalnego pogorszenia. Blisko połowa, bo 48 proc. ankietowanych jest zdania, że w ciągu roku sytuacja na rynku pracy się nie zmieni, a 31 proc. przewiduje poprawę.

Co ciekawe, trzy czwarte (75 proc.) Polaków ocenia swoją sytuację zawodową jako mniej lub bardziej stabilną, a utraty pracy obawia się nieco ponad jedna piąta (22 proc.). Osoby bezrobotne i poszukujące pracy można obecnie spotkać w niespełna co ósmej rodzinie (12 proc.) – wynika z uzyskanych deklaracji.

– Praca stanowi znaczną część naszej codzienności, a poczucie stabilizacji i pewności zatrudnienia przekłada się na jakość życia całej rodziny. Cieszę się, że z roku na rok to poczucie stabilizacji rośnie – mówi minister Elżbieta Rafalska.

 

MRPIPS

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.