Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” - decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że – zgodnie z zapowiedzią - na wniosek Zarządu nastąpiła zmiana w planie finansowym PFRON na 2019 rok polegająca na zwiększeniu o kwotę 31,971 mln zł środków przeznaczonych na realizację zadań zlecanych w 2019 roku. Aktualnie jest to kwota 278,971 mln zł. Tym samym jest to najwyższa od dziesięciu lat kwota przeznaczona na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów.

 

W związku z powyższym, Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia kolejnych dofinansowań organizacjom pozarządowym na realizację w 2019 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach kolejnej decyzji Zarząd PFRON udzielił dofinansowań w wysokości 32 810 889,00 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, w następujący sposób:

 1. 90% kwoty dofinansowania ogółem proponowanej przez komisję konkursową, przy zachowaniu 100% kwoty dofinansowania proponowanej przez komisję w § 6270 (wydatki inwestycyjne) na realizację 223 wniosków uwzględnionych na liście rankingowej nr 1) - projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, a w konsekwencji:
  • zwiększenie wysokości już udzielonego dofinansowania na realizację 176 wniosków (z 80 do 90% kwoty dofinansowania ogółem proponowanej przez komisję konkursową),
  • udzielenie dofinansowania na realizację 47 wniosków znajdujących się na liście rezerwowej nr 1) projektów proponowanych dofinansowania.
 2. 80% kwoty dofinansowania ogółem proponowanej przez komisję konkursową, przy zachowaniu 100% kwoty dofinansowania proponowanej przez komisję w § 6270 (wydatki inwestycyjne) na realizację 17 wniosków znajdujących się na listach rezerwowych 2), 5) i 6) projektów proponowanych do dofinansowania

W ramach realizacji nowo dofinansowanych 64 wniosków planowane jest we wszystkich okresach finansowania objęcie wsparciem 6 431 osób niepełnosprawnych.

Dzięki decyzji Zarządu PFRON z dnia 12 kwietnia 2019 r. wszystkie 393 wnioski pozytywnie ocenione merytorycznie w ramach kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” uzyskały dofinansowanie.

 

Tabela przedstawia informacje o udzielonych dofinansowaniach, w ujęciu narastającym.

Kierunek pomocy,
lista rankingowa

Liczba wniosków dofinansowanych

Kwota dofinansowania narastająco (w zł)

Kierunek 1

29

16 886 418,00

Kierunek 2

393

174 547 547,00

Kierunek 2, lista rankingowa 1)

223

88 811 581,00

Kierunek 2, lista rankingowa 2)

31

13 137 835,00

Kierunek 2, lista rankingowa 3)

14

4 919 060,00

Kierunek 2, lista rankingowa 4)

33

17 953 495,00

Kierunek 2, lista rankingowa 5)

39

20 529 579,00

Kierunek 2, lista rankingowa 6)

53

29 195 997,00

Kierunek 3

93

10 256 229,00

Kierunek 4

19

1 805 886,00

Kierunek 5

31

3 170 748,00

Kierunek 6

7

3 220 055,00

Razem

572

209 886 883,00

 

W ramach realizacji 572 projektów dofinansowanych ze środków PFRON, zgłoszonych w kierunkach  pomocy 1, 2, 3 , 4, 5 i 6 planowane jest objęcie wsparciem  150  587 osób niepełnosprawnych, w tym
22 313 dzieci i młodzieży oraz 128 274 osób dorosłych. W przypadku umów wieloletnich wsparcie osób niepełnosprawnych dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Informujemy, że Zarząd PFRON zwiększył o 109 886 883 zł wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie wynoszącą zgodnie z ogłoszeniem 100 mln zł.Łączna kwota udzielonych dofinansowań przekracza kwotę alokacji na konkurs o  ponad 109%.  

Objęte dofinansowaniem w konkursie „Szansa-Rozwój-Niezależność” zostały wszystkie wnioski pozytywnie ocenione merytorycznie, złożone w kierunkach pomocy 1, 2 i 6.

 

Kierunek pomocy 2...

czytaj więcej: www.pfron.org.pl

 

źródło: PFRON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.