Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Porzuceni pracownicy dostaną świadectwa

 

Jeśli firma nie wyda zatrudnionemu świadectwa pracy, to może on żądać zobowiązania jej do tego przez sąd. W przypadku gdy pracodawca już nie istnieje lub gdy wytoczenie powództwa byłoby niemożliwe z innych przyczyn (np. z powodu faktycznego porzucenia działalności przez przedsiębiorcę bez jej formalnego zakończenia), pracownik ma prawo żądać ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa przed sądem.

 

Takie zmiany przewiduje najnowsza wersja prezydenckiego projektu nowelizacji kodeksu pracy. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu poprawki do niego wprowadziła sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach (w uzgodnieniu z Kancelarią Prezydenta RP i resortami sprawiedliwości oraz rodziny, pracy i polityki społecznej).

W trakcie wcześniejszych prac nad prezydenckimi propozycjami najwięcej wątpliwości budziły zmiany dotyczące świadectw pracy. Poprzednia wersja projektu zakładała, że sądy miałyby wydawać orzeczenia zastępujące świadectwa pracy (w sytuacjach gdy pracownicy nie mogą ich uzyskać od pracodawcy). Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości (MS) zmiana ta wywołałaby niepożądane skutki. Wskazywali je w trakcie wcześniejszych posiedzeń podkomisji ds. nowelizacji kodeksu pracy.

– Żądanie wydania świadectwa pracy nie jest roszczeniem, więc nie podlega zasadom przedawnienia. Termin występowania z takimi żądaniami byłby więc nieograniczony. Zatem praktycznie każdy emeryt w Polsce, któremu brakuje świadectwa pracy za dany okres zatrudnienia, byłby uprawniony do żądania wydania orzeczenia zastępującego ten dokument – wskazywał sędzia Paweł Mroczkowski, dyrektor departamentu legislacyjnego prawa cywilnego w MS.

Tym samym wiele osób mogłoby w ten sposób podejmować próby podwyższania swoich świadczeń (a sądy miałyby problemy z ich rozpatrywaniem). Ostatecznie projekt przewiduje, że z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa lub ustalenia uprawnienia do otrzymania takiego dokumentu można wystąpić tylko przed upływem przedawnienia (w stosunkach pracy – co do zasady – następuje ono trzy lata od momentu, gdy roszczenie stało się wymagalne). W przypadku obu wymienionych żądań sąd będzie musiał ustalić co najmniej okres i rodzaj wykonywanych obowiązków, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (gdy określenie tego ostatniego będzie niemożliwe, sąd ma wskazać, że rozwiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę). Prawomocny wyrok w sprawie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa lub postanowienie ustalające uprawnienie do otrzymania świadectwa będą zastępowały ten dokument.

– Przepisy skonsultowane z resortami sprawiedliwości i pracy są moim zdaniem optymalne. Przewidują mechanizm, który zabezpieczy osoby pozostawiane bez świadectw pracy – podkreślił Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do II czytania

 

Łukasz Guza

Gazeta Prawna

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.