Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Małopolska przystąpiła do Partnerstwa dla Osób z Niepełnosprawnościami

 

Marszałek województwa Witold Kozłowski i prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg - w obecności wicepremier Beaty Szydło - podpisali w poniedziałek w Starym Sączu porozumienie dotyczące realizacji w Małopolsce programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”.

 

Ma ono usprawnić współpracę pomiędzy PFRON, a zarządami województw przy finansowaniu projektów wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu stowarzyszenia ubiegające się o dofinansowanie projektów będą mogły uzyskać również dofinansowanie wkładu własnego.

– Dzięki porozumieniu, które dzisiaj zostało zawarte możemy skierować dużo szerszą pomoc do osób niepełnosprawnych. Włączamy do realizacji projektów bardzo silnie partnerów społecznych. Jestem pewna, że te pieniądze dla trafią tam, gdzie są największe potrzeby. Cieszę się, że województwa zaczynają się aktywnie włączać w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami – podkreśliła podczas spotkania wicepremier Beata Szydło.

– Podpisane dziś porozumienie to kolejny ważny krok w działalności PFRON, który jest gwarancją wsparcia osób niepełnosprawnych w rehabilitacji zawodowej. Dzięki podpisanemu porozumieniu będziemy mogli jeszcze więcej środków przeznaczać dla Małopolski na rzecz osób niepełnosprawnych – podkreśliła prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg.

Jak podkreśliła prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienie ma być ma być wsparciem dla działalności organizacji pozarządowych, które, po wyłonieniu z konkursu, będą mogły wspierać aktywny udział osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. 

– Naszym obowiązkiem jest troska o tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, borykają się z niepełnosprawnościami. Podpisując porozumienie podkreślamy, że o osoby zmagające się z niepełnosprawnościami musimy dbać w sposób szczególny – mówił z kolei marszałek Witold Kozłowski.

Podczas spotkania z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami premier Szydło zapowiedziała także próbę stworzenia nowego programu, który zapewni wsparcie budowy i utrzymania ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami. Prezes PFRON zapewniła z kolei, że będą podjęte prace nad zmianami systemowymi które zapewnia wsparcie osób z niepełnosprawnościami n w ośrodkach opiekuńczych.

Pierwsze Partnerstwo podpisane zostało z województwem podkarpackim w 2016 roku. Od tego czasu PFRON podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy 9 umów na kwotę ponad 2 mln zł. W sumie będzie ich 22, a realizowane będą przez 9 organizacji pozarządowych. Projekty obejmują rozszerzenie funkcjonujących w województwie podkarpackim Zakładów Aktywności Zawodowej, rozwijają mieszkalnictwo chronione oraz aktywizują zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne i zapewniają im usługi opiekuńcze.

Od stycznia br. projekt jest już realizowany także w województwie świętokrzyskim. W najbliższych miesiącach podobny dokument będzie przyjęty przez kolejne województwa, między innymi łódzkie i podlaskie.

– Jesteśmy w trakcie rozmów i przygotowań do podpisania umów a dialog jaki prowadzimy z władzami województw wpisuje się w budowanie koalicji na rzecz osób niepełnosprawnych, na której Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bardzo zależy – podkreśla prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg.

Strategicznym celem programu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami osiągany poprzez zintensyfikowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Wsparcie uzyskane w programie umożliwi realizację projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, dofinansowanych ze środków europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

PFRON

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.