Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PFRON dla organizacji pozarządowych

 

Organizacje pozarządowe są najważniejszym partnerem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2015 r. PFRON sukcesywnie zwiększa środki w planie budżetowym, które są przekazywane organizacjom działającym w najważniejszych obszarach życia społecznego, zawodowego i kulturalnego. W latach 2009–2018 Fundusz ogłosił 31 konkursów, ale budżet na realizację tegorocznych jest największy i wynosi prawie 279 mln zł (278 971 000 zł).

 

Dzięki funduszom przekazanym w ramach konkursu „Szansa – Rozwój – Niezależność” realizowane będą 572 projekty udzielające wsparcia ponad 150 tys. osób z niepełnosprawnościami. Ponad 88 mln zł przekazanych zostanie na realizację 223 projektów w placówkach, w których planowane jest udzielenie wsparcia 22 tys. osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

- Środki finansowe otrzyma 397 organizacji, które podejmują inicjatywy wspierające wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, poprawiające jakość ich życia, zwiększające samodzielność i aktywność społeczną. Wśród kierunków pomocy zwracamy też uwagę na projekty, które zapewniają dostęp do informacji i promują pozytywne postawy społeczne względem osób z niepełnosprawnościami – wyjaśnia Marlena Maląg, Prezes Zarządu PFRON.

Konkurs „Szansa – Rozwój – Niezależność”

Konkurs „Szansa – Rozwój – Niezależność” dotyczy działań na rzecz osób niepełnosprawnych, podejmowanych przez organizacje pozarządowe i obejmuje zarówno umowy jednoroczne, jak i wieloletnie, które zabezpieczają m.in. działalność placówek udzielających pomocy w zakresie rehabilitacji ciągłej. Tym samym kwota wsparcia PFRON na zadania zlecane organizacjom pozarządowym zwiększyła się o 32 mln zł.

Dzięki środkom PFRON co roku udaje się zorganizować liczne kursy, warsztaty, turnieje sportowe, koncerty czy festiwale. Wsparciem objęte są osoby ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Środki Funduszu umożliwiają zarówno wsparcie działań mających na celu wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, jaki i zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami, wzrost aktywności w różnych dziedzinach życia, zapewnienie dostępu do informacji, poprawę jakości funkcjonowania oraz upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych.

Ponadto ponad 1 mld zł Fundusz przekazuje samorządom – województwom i powiatom – na realizację programów sprzyjających zawodowej i społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz niwelujących bariery architektoniczne, w czym udział biorą również organizacje pozarządowe. Dofinansowanie ze środków publicznych otrzymuje w ten sposób m.in. 712 Warsztatów Terapii Zajęciowej i 115 Zakładów Aktywności Zawodowej w całej Polsce.

Konferencje „Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi”

29 kwietnia br. w Zielonej Górze i Kielcach zainaugukonrowano cykl krajowych konferencji „Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, poświęconych współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu zorganizowanym na Uniwersytecie Zielonogórskim wzięła udział Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg. Podczas spotkań omawiane będą działania, które podejmuje trzeci sektor, przy współpracy PFRON, na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

- Rozwijanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych to konieczność prowadzenia stałej współpracy. To współpraca centralna, z samorządami gminnymi, miejskimi, wiejskimi czy powiatowymi, ale także z trzecim sektorem, który w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych odgrywa istotną rolę. Przygotowując mapę drogową postępowania z osobami niepełnosprawnymi czy tworzenia dla nich solidarnościowego funduszu, tę współpracę realizujemy – przypomniała podczas spotkania minister Elżbieta Rafalska.

- Szeroka koalicja na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w skład której wchodzą ministerstwo, samorządy i organizacje pozarządowe, służy wsparciu osób z niepełnoprawnościami, ich aktywizacji zawodowej i społecznej. Zarówno podczas tej konferencji, jak i przy okazji kolejnych, które będziemy organizować we wszystkich miastach wojewódzkich, chcemy pokazać, jakie środki Funduszu są rozdysponowywane również dla trzeciego sektora – powiedziała Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg i podkreśliła, że środki pochodzą z różnych obszarów: konkursów, dotacji dla samorządów i programów Rady Nadzorczej Funduszu.

Konferencje odbyły się we wszystkich województwach w Polsce. Ich celem jest budowanie mocnej „Koalicji na rzecz osób niepełnosprawnych”.

 

autor: PFRON

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.