Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Środki z SFWON na Fundusz Dostępności

 

Mniej restrykcyjne dla samorządów są przepisy ustawy o dostępności, którą po konsultacjach społecznych opublikowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR). Projekt tego aktu prawnego zapowiada powołanie funduszu, z którego będzie można czerpać środki na dostosowanie do pożądanych realiów.

 

Opracowanie OBPONPo około pół roku od przekazania do konsultacji społecznych projektu ustawy o dostępności wiemy już, co te konsultacje do dokumenty wniosły. Uwag zgłoszonych zaś było mnóstwo, a ich nadawcami były w znacznie mierze samorządy, ponieważ pierwotne przepisy uderzały w nie w zasadzie dosłownie. Część tych uwag ustawodawca uwzględnił.

Szersza definicja beneficjenta

Spośród wielu zmian należy wyodrębnić trzy. Pierwszą jest rozszerzenie definicji adresata tychże regulacji. W pierwszej wersji chodziło wyłącznie o osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji (Dz. U. z 2018  roku, poz. 511 ze zm.). Ergo – wykluczyłoby to pozostałe osoby, które nie posiadają orzeczenia potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną, a mimo to mają trudności w załatwieniu swoich spraw w urzędzie, przychodni czy innej publicznej instytucji. Postanowiono przyjąć definicję, wedle której adresatem ustawy będą osoby ze szczególnymi potrzebami, czyli takie, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne albo okoliczności, w jakich się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub środki, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na równi z innymi obywatelami. Łącznie będzie to 65 tys. jednostek sektora finansów publicznych. W ten sposób z przepisów skorzystają rzeczywiście ci, którzy tego potrzebują.

Zmiana w certyfikatach

Następna sprawa to certyfikowanie obiektów. Pierwotnie wszystkie podmioty publiczne występowały do PFRON-u o specjalny certyfikat potwierdzający, że spełniają wymagania dotyczące dostępności na poziomie wynikającym z przepisów. Brak takiego dokumentu skutkowałby poważną karą pieniężną. Ale to już przeszłość, gdyż obecna wersja nie zakłada w ogóle certyfikowania podmiotów publicznych. O certyfikat będą mogły fakultatywnie występować organizacje pozarządowe oraz prywatne podmioty, m.in. przedsiębiorstwa. Ich wydawaniem będą zaś zajmowały się instytucje wybrane w konkursie przez resort. Tutaj nie wszyscy eksperci są zadowoleni. „Trochę szkoda tej decyzji, bo odpowiednio skonstruowany system certyfikacji mógłby ukonkretnić to, czy w danych instytucjach standardy dostępności są faktycznie spełnione. Dlatego warto, żeby MIR wrócił do tego pomysłu w przyszłości”– twierdzi Adam Zawisny z Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia w wypowiedzi dla „Dziennika Gazety Prawnej”. Co ciekawe, niektóre z kontrowersyjnych zapisów wciąż w ustawie są, jak choćby prawo do złożenia skargi do PFRON, gdy dana instytucja nie zapewniła osobie dostępności w preferowany przez nią sposób oraz obowiązek zatrudniania koordynatora ds. dostępności (poza np. jednostkami policji, kultury czy szpitalami).

Powstanie Fundusz Dostępności

Nowością jednak jest wskazanie źródła finansowania działań służących zapewnieniu lub poprawie dostępności, a zwłaszcza budynkach użyteczności publicznej. Ma nim być Funduszu Dostępności (FD), który będzie prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a zasilany pieniędzmi pochodzącymi m.in. z dotacji budżetowej, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności oraz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z Funduszu będzie można pobierać wsparcie jako pożyczkę lub kredyt udzielany na preferencyjnych warunkach, w tym z możliwością częściowego umorzenia lub dotacji. W latach 2020-22 do FD w formie dotacji budżetowej ma trafić łącznie 110 mln zł.

 

To jednak na razie tyle co do konkretów. W projekcie ustawy bowiem próżno szukać zapisów określających chociażby wysokość pomocy oraz ewentualnych dodatkowych kryteriów jej uzyskania. „Wydaje się, że zainteresowanie pieniędzmi będzie duże, więc dobrze, gdyby trafiały faktycznie do tych podmiotów, które nie mają innych środków, aby dostosować się do standardów dostępności, i które są ważne dla osób z niepełnosprawnościami” - mówi Adam Zawisny.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktorOBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.