Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Zaproszenie na Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Organizacji OBPON.ORG (Siedziba Organizacji OBPON.ORG, 27 listopada 2019 r.)

Zarząd Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG działając na podstawie art. 22 Statutu, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków Organizacji OBPON.ORG w dniu 27 listopada 2019 r. (środa), podczas którego zostaną podsumowane dotychczasowe, jak również bieżące działania Organizacji a także zostaną przedstawione plany działań w najbliższym okresie.

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Członków Organizacji "Ogólnopolska Baza Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG"

 

Zarząd Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
OBPON.ORG działając na podstawie art. 22 Statutu, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków Organizacji OBPON.ORG, które odbędzie się:

 

27 listopada 2019 r. - środa

w godzinach: 10:00-14:00

Siedziba Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych - OBPON.ORG

ul. A. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Protokolanta
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Ogólnego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 6. Wysłuchanie sprawozdania Prezesa Zarządu z dotychczasowej działalności Zarządu oraz dalszych planów działania
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2018
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2018
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018
 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019
 11. Udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie obrad.

 

UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU:

Zarząd "Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG" przypomina, że w przypadku reprezentacji wieloosobowej lub uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym przez pełnomocnika niezbędne jest przedłożenie na Zgromadzeniu Ogólnym pełnomocnictwa (zwykła forma pisemna) do działania na Zgromadzeniu Ogólnym udzielonego przez organ bądź osoby uprawnione do reprezentacji w danym podmiocie.

Zarząd "Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG" mając na uwadze względy organizacyjne, zwraca się z prośbą o uprzednie zgłoszenie i uzgodnienie z Biurem Zarządu OBPON.ORG zamiaru wzięcia udziału w Zgromadzeniu Ogólnym przez więcej niż jedną osobę z danego podmiotu członkowskiego.

 

PLAN SPOTKANIA:

26.11.2019 r. (wtorek)
19:00 - uroczysta kolacja Członków Organizacji OBPON.ORG w Zamku Dubiecko

27.11.2019 r. (środa)
10:00 - 14:00 - obrady Walnego Zgromadzenia w siedzibie Organizacji OBPON.ORG

 

Z RAMIENIA ORGANIZACJI OBPON.ORG UDZIAŁ W SPOTKANIU WEZMĄ:

Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu OBPON.ORG
Edyta Sieradzka - Wiceprezes Zarządu OBPON.ORG
Małgorzata Tylewicz-Piwnik - Wiceprezes Zarządu OBPON.ORG

 

"Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Członków Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG - będzie to doskonała okazja do integracji środowiska pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, wspólnych dyskusji oraz wymiany poglądów".

 

W imieniu Zarządu
"Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG"

Krzysztof Kuncelman
Prezes Zarządu Organizacji OBPON.ORGProsimy o potwierdzenie obecności na Zgromadzeniu Ogólnym do 10.11.2019 roku.
Wypełnioną, podpisaną i opieczętowaną kartę proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@obpon.pl

Uwaga:
Naszym Klientom oferujemy pomoc w transporcie i zorganizowaniu noclegu w trakcie trwania Zgromadzenia Ogólnego. W przypadku zainteresowania noclegiem, prosimy o kontakt pod numerem tel. (16) 679 16 16 lub emailem na adres biuro@obpon.plKARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich Członków naszej Organizacji.

INFORMACJE O HOTELU:

Zamek Dubiecko
ul. Zamkowa 13
37-750 Dubiecko

www.zamek.dubiecko.com
recepcja@dubiecko.com
tel. (16) 651 10 58

Hotel Dubiecko

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.