Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Ogłoszenie z dnia 29 listopada 2019 r. pierwszego otwartego konkursu pt. „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” o finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza pierwszy otwarty konkurs pt. „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” o finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B i zaprasza do składania wniosków.

 

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 29 listopada 2019 roku do 21 stycznia 2020 roku, do godziny 10.00.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację badania mogą wystąpić:

 1. uczelnie - szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.),
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183),
 3. instytuty badawcze, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1350),
 4. inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki dotyczącej przynajmniej jednego z wymienionych obszarów: niepełnosprawności, edukacji, kultury, różnorodności społecznej i kulturowej, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawowe warunki realizacji konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie Szczegółowych zasad finansowania badań w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”. Szczegółowe zasady finansowania badań w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” określone są w Załączniku nr 2c do Ogólnych zasad finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przyjętym jako załącznik do uchwały nr 65/2019 Zarządu PFRON z dnia 22 października 2019 r.

Szczególne warunki realizacji konkursu

 1. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na dofinansowanie badań; złożenie wniosku wspólnego uznaje się za wypełnienie tego warunku przez każdego Wnioskodawcę odrębnie.
 2. Jeden wniosek może być składany wyłącznie w ramach jednego modułu.
 3. Dofinansowanie ze środków PFRON nie może przekroczyć 120.000 zł.
 4. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 5% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem.
 5. Realizacja projektu badawczego dofinansowanego ze środków PFRON musi rozpocząć się najpóźniej 1 lipca 2020 roku i nie może trwać dłużej niż 10 miesięcy.

Szczegółowe zasady składania wniosków

 1. Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca winien zapoznać się ze Szczegółowymi zasadami finansowania badań w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”.
 2. Warunkiem zakwalifikowania wniosku do etapu oceny merytorycznej jest spełnienie wymogów określonych w załączniku nr 1 do Szczegółowych zasad finansowania (….): „Opisie modułów”.
 3. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej) wysyłając je na adres: konkurs@pfron.org.pl
 4. Wniosek należy sporządzić na formularzu „Wniosek o dofinansowanie (…)” będącym załącznikiem nr 3 do Szczegółowych zasad finansowania badań w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”.
 5. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku na adres, o którym mowa w pkt. 3.
 6. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone w formie elektronicznej.
 7. Wniosek, aby spełniał wymogi konkursowe musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wnioskodawcy) albo przez pełnomocnika.
 8. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do podpisania wniosku było dołączone do wniosku (w formie skanu).
 9. W trakcie trwania konkursu korespondencja w sprawie wniosku odbywać się będzie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu skrzynki: konkurs@pfron.org.pl oraz adresu e-mail Wnioskodawcy wskazanego we wniosku.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi ogółem 360.000 zł.
  • dla jednostek sektora finansów publicznych – 120.000 zł,
  • jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 240.000 zł.
 2. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych przez Zarząd PFRON w ramach konkursu jest posiadanie środków finansowych na realizację zadania.

Ważny link

Ogólne zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

 

 

PFRON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.