Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Czy będą zmiany w „Aktywnym Samorządzie”? Odpowiada prezes PFRON

W Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, 3 grudnia, rozmawiamy z nowym prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztofem Michałkiewiczem oraz Dorotą Habich, zastępcą prezesa zarządu PFRON ds. programowych, pytając o budżet Funduszu na przyszły rok oraz o realizację programu „Aktywny Samorząd”.

 

Krzysztof Michałkiewicz, prezes PFRON i Dorota Habich, z-ca prezesa PFRON:

„Przed nami dyskusja, czy nie należy zaktualizować priorytetów działań PFRON, pod kątem bieżącej polityki społecznej.

Propozycja budżetu PFRON na rok 2020, jeśli chodzi o wydatki, to około 6 mld złotych. To duży wzrost w stosunku do roku 2019 we wszystkich pozycjach, zarówno w programach, jak i wsparciu samorządów. Każdego roku mamy coraz więcej wniosków składanych zarówno przez samorządy, jak i organizacje pozarządowe. Chcemy także coraz lepiej odpowiadać na potrzeby osób niepełnosprawnych. Pamiętajmy jednak, że budżet, a w tym plan finansowy PFRON, nie został jeszcze zatwierdzony przez parlament.

W programie „Aktywny Samorząd” w 2020 roku nie planujemy wprowadzać zasadniczych zmian. Znaczne modyfikacje wdrożyliśmy już w tym roku. Dotyczyło to m.in. dofinansowania do zakupu elektrycznego wózka, wsparcia osób niesłyszących w uzyskaniu prawa jazdy, czy pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku w stopniu umiarkowanym.

Wystąpiliśmy także do NFZ, aby zwiększył poziom finansowania wózków elektrycznych, by to wsparcie było jeszcze większe. Reakcja była pozytywna, rozpoczęto prace nad modyfikacją zarządzenia ministra zdrowia dotyczącego tego obszaru. Nie wiemy, czy te prace już się zakończyły.

Zmian było dużo, ale oczywiście zawsze jesteśmy otwarci na ewentualne korekty – tak, by wsparcie było jak najbardziej efektywne dla osób potrzebujących. Z końcem listopada zakończyła się kadencja Rady Nadzorczej PFRON i w tej chwili jesteśmy w trybie powoływania nowej. Na początku roku odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji i wtedy będzie można wprowadzić ewentualne zmiany, jeśli okażą się konieczne.

W tym roku w ramach rządowego programu „Dostępność plus” rozszerzyliśmy wsparcie o możliwość zakupu skutera inwalidzkiego, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. W „Programie wyrównywania różnic między regionami III” rozpoczęliśmy dofinansowanie likwidacji barier w budynkach wielorodzinnych”.

 

autor: Beata Dązbłaż

www.niepelnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.