Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON.ORG: PFRON odracza terminy płatności lub umożliwia rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpłat obowiązkowych

KOMUNIKAT OBPON: Szanowni Państwo, efekty działań naszej Organizacji są już widoczne, potwierdzeniem tego są prace rządu i ministerstw przy zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt 21.03.2020 r.). oraz określone reakcje instytucji, w tym przypadku PFRON, czego dowodem jest komunikat na ich stronie w kwestii odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu wpłat obowiązkowych. To bardzo ważna informacja i możliwość dla zdecydowanej większości pracodawców. Cały czas trwają prace naszego Zarządu nad uwagami do projektu ww. ustawy. Zarząd Organizacji OBPON.ORG jest w stałym kontakcie z Panią Marleną Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, której na bieżąco przekazujemy swoje uwagi i sugestie. W Ministerstwie trwają wytężone prace w związku z ww. ustawą. Decyzje odnośnie przyjęcia ustawy zapadną na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP w dniu 27.03.2020 roku. Uwagi naszej Organizacji zostały już 21-22 marca br. przesłane pocztą elektroniczną do Ministerstwa. Cenne uwagi dodatkowe mogą zostać jeszcze wzięte pod uwagę, dlatego apelujemy do wszystkich pracodawców o przesyłanie swoich uwag do projektu ustawy w trybie pilnym. Wszystkie rzeczowe i potrzebne uwagi przesyłamy na bieżąco do ministerstwa. Uwagi prosimy wysyłać na e-mail: biuro@obpon.pl

Jeszcze w dniu 20.03.2020 r. wysłaliśmy do PFRON nasz apel w sprawie

możliwości odroczenia terminów płatności danin publicznych w tym należności wobec PFRON i zapytanie o inne instrumenty wsparcia w okresie epidemii SARS-CoV-2

KOMUNIKAT PFRON Z DNIA 23.03.2020 R:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje przedsiębiorców o możliwości wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ulgi poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty w przypadku problemów z uregulowaniem należności z tytułu wpłat na PFRON.

 

Aby skorzystać z ulg, należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Wniosek powinien zawierać

 • imię i nazwisko bądź pełną nazwę firmy,
 • dane adresowe (miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności),
 • identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 • prośbę o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpłat na Fundusz ze wskazaniem okresu zadłużenia,
 • uzasadnienie:
  • przyczyny powstania zadłużenia,
  • przyczyny braku możliwości jednorazowego uregulowania zaległości,
  • proponowane warunki spłaty (ilość lub kwota rat, termin płatności rat),
 • podpis wraz z pieczątką imienną ze wskazaniem zajmowanego stanowiska – pamiętaj, że wniosek musi podpisać osoba upoważniona do reprezentacji firmy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, podpisz wniosek osobiście. Jeśli pracujesz w spółce, która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – osoby upoważnione do reprezentacji wymienione są w Dziale drugim w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Inne uprawnienia wynikają z umów, osobistych upoważnień bądź udzielonych pełnomocnictw.

Jeżeli we wniosku zostaną wykryte braki, zostaniesz wezwany o ich uzupełnienie. Jeśli ich nie usuniesz, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

W przypadku zaległości już objętych decyzją ratalną bądź odroczeniową możesz złożyć wniosek o zmianę tej wydanej decyzji w części rat, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Wniosek wraz z dokumentami można przesłać elektronicznie

 • za pomocą portalu ePUAP oraz
 • z uwagi na wyjątkowe okoliczności w formie scanu na skrzynkę e-mail dw_rozliczenia@pfron.org.pl

jak również wysłać pocztą.

We wniosku powinieneś wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. W związku z tym wymagane jest złożenie dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej:

 1. w przypadku pełnej księgowości - sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, ) za lata 2018-2019, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
  w przypadku, gdy nie ma obowiązku sporządzania ww. sprawozdań finansowych – wyciągów z księgi przychodów i rozchodów lub zeznań podatkowych rocznych PIT za ww. okres, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
 2. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, które powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony;
 3. oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy powinno być aktualne na dzień złożenia oświadczenia;
 4. formularza (obowiązującego od dnia 15.11.2014 r.) informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.). Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony;

Formularz - pomoc de minimis. (xlsx 77 KB) 

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Fundusz prosi o nadesłanie formularza informacji przedstawianych przez podmiot przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810). Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony.

Formularz - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. (pdf 306 KB)

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. Euro, nie będziemy mogli udzielić Ci ulgi.

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze drogowego transportu towarów limit pomocy de minimis wynosi 100 tys. Euro, dla sektora rolnictwa limit wynosi 20 tys. Euro, a dla sektora rybołówstwa i akwakultury 30 tys. Euro.

 

źródło: PFRON (23.03.2020)

 

Apel OBPON.org w sprawie możliwości odroczenia terminów płatności danin publicznych w tym należności wobec PFRON i zapytanie o inne instrumenty wsparcia w okresie epidemii SARS-CoV-2

20.03.2020 R. OBPON.ORG

Szanowni Państwo, poniżej zapytanie do PFRON w sprawie możliwości odroczenia terminów płatności danin publicznych - w tym należności wobec PFRON i zapytanie o inne instrumenty wsparcia pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, w okresie epidemii SARS-CoV-2.

Szanowni Państwo,

na prośbę pracodawców zrzeszonych w naszej Organizacji oraz firm z nami współpracujących zwracamy się do Państwa z prośbą o pilne wskazanie instrumentów prawnych, z których mogliby obecnie skorzystać pracodawcy osób niepełnosprawnych, a które stanowiłyby znaczące dla nich wsparcie w tym trudnym dla wszystkich okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

Wielu pracodawców w najbliższym czasie zamierza skorzystać z możliwości odroczenia terminów płatności danin publicznych i tu pojawia się pytanie o możliwość odroczenia terminów płatności należności wobec PFRON.

Problem w szczególności dotyczy pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej, którzy nie przekazują zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego, a są zobligowani do ich przekazywania na podstawie przepisów odrębnych na ZFRON (60%) i PFRON (40%).

Jak aktualnie wygląda procedura ubiegania się o ten instrument wsparcia?

Czy została w jakiś sposób uproszczona? Jak długo trwa? Z wiadomych względów pracodawcy nie mogą sobie pozwolić na powstanie zaległości we wpłatach na PFRON powyżej 100 zł, dlatego też zasadne jest pytanie, w jakim terminie od dnia złożenia wniosku przez pracodawcę PFRON jest w stanie taki wniosek rozpatrzyć?

Kolejny temat podnoszony przez pracodawców dotyczy terminów wypłat dofinansowań. Czy pracodawcy mogę liczyć na skrócenie terminów oczekiwania na wypłatę miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Czy aktualnie PFRON pracuje nad jakimiś rozwiązaniami, które dodatkowo mogłyby wesprzeć pracodawców zatrudniających grupy osób szczególnie narażone na ryzyko zarażenia koronawirusem?

Bardzo prosimy o pilne ustosunkowanie się do powyższych zagadnień.

Zarząd Organizacji OBPON.org

Krzysztof Kuncelman - Prezes
Edyta Sieradzka - Wiceprezes
Małgorzata Tylewicz - Piwnik - Wiceprezes

 

 

czytaj więcej:

Komunikat OBPON.org: Interwencja OBPON.org w sprawie odwołanych posiedzeń komisji lekarskich ZUS, a także składów orzekających w zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności w okresie epidemii SARS-CoV-2

Komunikat OBPON.org: Apel OBPON.org w sprawie możliwości odroczenia terminów płatności danin publicznych w tym należności wobec PFRON i zapytanie o inne instrumenty wsparcia w okresie epidemii SARS-CoV-2

Komunikat OBPON.org: ZNAMY KWOTY PODWYŻSZONEGO DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Komunikat OBPON.org: Apel Organizacji OBPON.org do Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg - w związku z sytuacją pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością w obliczu epidemii koronawirusa w Polsce.

Komunikat OBPON.org: Czy środki ochrony przed zarażeniem koronawirusem (maski, preparaty do dezynfekcji itp.) mogą być finansowane z ZFRON? - pytanie do BON 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.