Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

WAŻNE: Wnioski Wn-D, Wn-U-G i Wn-U-A - stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii

Stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii - termin i bezpieczna forma składania wniosków Wn-D, Wn-U-G i Wn-U-A

 

W związku z nadzwyczajną sytuacją, związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a tym samym ewentualnych utrudnień w składaniu papierowych wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-D, Wn-U-G, Wn-U-A, wraz z załącznikami) przyjęte zostają zasady, o których mowa poniżej.

Wnioski Beneficjentów, którzy wybrali papierową formę ich składania, złożone do PFRON po terminie przewidzianym w przepisach prawa (odwołanie do rozporządzenia), ze względu na ograniczenia wynikające z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, w tym konieczność pozostawania w domu z obawy o zdrowie własne i innych osób, będą uznawane za wnioski złożone terminowo. W takiej sytuacji Wnioskodawca powinien przesłać, w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi:

 1. wniosek o wsparcie wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z dotychczasowymi zasadami) – do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON, gdy Beneficjent jest już zarejestrowany w SODiR lub do Biura PFRON (al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa), gdy występuje z wnioskiem zgłoszeniowym,
 2. wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie lub refundację wg załączonego wzoru (docx 40 KB) – do Biura PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. We wniosku o przywrócenie terminu należy wskazać przyczyny niedotrzymania terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń lub refundację składek.

Przekroczenie terminu

Przekroczenie terminu na złożenie korekty wniosku w formie papierowej, nie spowoduje pozostawania korekty bez rozpatrzenia. Wnioski korygujące można złożyć w najbliższym możliwym okresie.

Fundusz zachęca - zwłaszcza teraz - osoby składające wnioski w formie papierowej (które dotychczas nie korzystały z formy elektronicznej lub z różnych względów od niej odstąpiły) do zmiany sposobu składania wniosków (Wn-D, Wn-U-G i Wn-U-A) na wersję elektroniczną przez udostępniony w tym celu bezpłatny System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (dalej: SODiR).

Za pośrednictwem SODiR osoby korzystające z wyżej wskazanego wsparcia PFRON, mogą wysyłać wnioski i korekty wniosków, a ponadto - w razie wątpliwości w kwestii uzupełniania wniosków - wysyłać za pośrednictwem modułu Korespondencja pytania do Funduszu. Wniosek złożony elektronicznie, pozwala na jego szybkie zweryfikowanie w SODiR, a tym samym skraca czas oczekiwania na wypłatę wsparcia. Wnioskodawca bezpośrednio po wysłaniu wniosku ma podgląd, czy dokument został przyjęty i pozytywnie zweryfikowany przez system. Jeżeli wniosek zostanie błędnie wypełniony, a tym samym skierowany „do korekty”, to osoba wysyłająca dokumenty ma możliwość niezwłocznego złożenia poprawnej korekty. Osoba korzystająca z SODiR posiada stały dostęp do korespondencji, która generuje się bezpośrednio po złożeniu dokumentu, co pozwala na szybszy przepływ informacji z PFRON.

Dane do logowania

Aby otrzymać dane do logowania do SOiDR (jednorazowe hasło i login) Wnioskodawca, który jest już zarejestrowany w SODiR - może przesłać do Funduszu na adres skrzynki właściwego terytorialnie Oddziału PFRON prośbę o udostępnienie danych umożliwiających zalogowanie. Prośba o nadanie nowego hasła i loginu powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko/pełna nazwa Beneficjenta, adres, NIP, REGON, numer PFRON, login do logowania się w SODiR (o ile jest znany w sytuacji wcześniejszego korzystania z SODiR). Dodatkowo prośba powinna być podpisana przez wnioskodawcę, bądź osobę upoważnioną, dla której Wnioskodawca przedłożył w Funduszu stosowne pełnomocnictwo. Login oraz jednorazowe hasło zostaną wysłane Wnioskodawcy - ze względów bezpieczeństwa – pisemnie.

Zdalne załatwianie spraw 

Jednocześnie Fundusz przypomina, iż w związku z aktualnym, ogłoszonym stanem epidemii - w trosce o zdrowie Państwa, jak również pracowników PFRON -  osobiste załatwianie wszelkich spraw, związanych z refundacją składek na ubezpieczenia społeczne oraz z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Biurze i Oddziałach PFRON jest niemożliwe. Wobec czego zachęcamy do korzystania przede wszystkim z komunikacji elektronicznej. Aktualnie wnioski dotyczące refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, można złożyć:

 • za pośrednictwem Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji,
 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora (w przypadku złożenia wniosku w placówce Poczty Polskiej decydująca jest data stempla pocztowego, natomiast w razie skorzystania z usług innego operatora pocztowego - data wpływu pisma do PFRON),
 • w samoobsługowych punktach obsługi kancelaryjnej udostępnionych w wojewódzkich oddziałach PFRON oraz w Biurze PFRON.

PFRON przypomina również, iż pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz osoby niepełnosprawne ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, mogą skorzystać z telefonicznych konsultacji pod numerem (22) 581-84-10 (wew. 1). Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Przed wykonaniem telefonu należy przygotować dane umożliwiające identyfikację Beneficjenta w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (numer PFRON, a w przypadku braku rejestracji w SODiR - nr NIP lub REGON). Ponadto możliwe jest zadanie pytania na skrzynkę mailową: sod@pfron.org.pl .

W tym trudnym czasie, który zmusza nas do zmiany dotychczasowych standardów pracy, liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie. Podejmujemy wszelkie niezbędne i zalecane środki ostrożności i dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Państwu w dalszym uzyskiwaniu wsparcia PFRON.

Rozporządzenie

§ 4.1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 651), § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019, poz. 1218)

 

 ŻRÓDŁO: PFRON

 

 

DZIAŁANIA OBPON NA RZECZ PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRACOWNIKÓW
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

[kliknij w banner poniżej]

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.