Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Rozpoczęcie realizacji projektu iPFRON+

Kolejny etap cyfryzacji PFRON

 

W dniu 27 marca 2020 r. Fundusz podpisał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę na dofinansowanie projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - system iPFRON+”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Wartość projektu wynosi 22 470 497,92 zł a okres realizacji od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r.

Wniosek dotyczący realizacji systemu iPFRON+ uzyskał największą liczbę punktów, w Rundzie V konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 wyraźnie deklasując inne projekty rywalizujące o dofinansowanie.

Realizacja projektu wpisuje się w strategię nakreśloną przez Prezesa Zarządu PFRON Pana Krzysztofa Michałkiewicza, który wskazuje, że

jesteśmy nowoczesną, otwartą i opartą na cyfryzacji instytucją, która poprzez większą dostępność programów i projektów realnie wspiera osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W podobnym tonie jeszcze na etapie przygotowywania projektu wypowiadała się ówczesna Prezes Zarządu PFRON, a obecnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg:

myślę, że system iPFRON+ pozwoli nam jeszcze lepiej świadczyć usługi skierowane do osób niepełnosprawnych, pracodawców czy organizacji pozarządowych. Można postawić taką tezę, że ten projekt jest kolejną cegiełką do tego, by sektor publiczny stawał się coraz bardziej otwarty, przejrzysty i przyjazny każdemu obywatelowi. To również przykład naszego strategicznego zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.

Z kolei zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych Pani Dorota Habich podkreśla, że

system iPFRON+ będzie istotnym ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, korzystających z programów wsparcia Funduszu. System wyposażony zostanie w narzędzia aktywnie wspierające osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a załatwienie sprawy możliwe będzie w pełni bez wychodzenia z domu. Trudny czas, który obecnie przeżywamy, pokazał, jak ważne jest wdrażanie nowoczesnych narzędzi informatycznych ułatwiających uzyskanie niezbędnej pomocy przez osoby z niepełnosprawnością.

Założenia do projektu oraz dokumentacja konkursowa zostały opracowane przez zespół SOW, usytuowany w Departamencie ds. Programów, zajmujący się na co dzień wdrażaniem i rozwojem nowoczesnych e-usług oferujących dostęp do wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Zespół tworzą skupieni na realizacji misji PFRON pasjonaci i propagatorzy nowoczesnych technologii, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Zespołem kieruje dr Dariusz Łazar, a koncepcje merytoryczne e-usług koordynuje ekspert ds. projektów Daniel Cymbaluk.

Wsparcie PFRON bez wychodzenia z domu

Głównym rezultatem powstałym w wyniku realizacji projektu będzie zintegrowany system informatyczny iPFRON+, który zapewni kompleksową obsługę programów i zadań realizowanych bezpośrednio przez PFRON w postaci e-usługi niewymagającej wizyty w Funduszu (stopień dojrzałości cyfrowej 4).

Kompleksowa e-usługa realizowana przy pomocy systemu iPFRON+ obejmie wszystkie obecne i przyszłe programy wsparcia - realizowane bezpośrednio przez PFRON takie jak: 

 1. Zajęcia klubowe w WTZ,
 2. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołulub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (Moduł IV),
 3. Partnerstwo na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 4. Wsparcie inicjatyw,
 5. STABILNE ZATRUDNIENIE osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej,
 6. Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus",
 7. Pilotażowy program „ABSOLWENT”,
 8. Pilotażowy program „PRACA-INTEGRACJA,
 9. Zadania Zlecane organizacjom pozarządowym na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji (…),
 10. Pomoc ze środków Funduszu dla prowadzącego Zakład Pracy Chronionej na podstawie art. 32 ustawy o rehabilitacji (…),
 11. Szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Architektura funkcjonalna systemu iPFRON+

System wyposażony zostanie w moduły funkcjonalne wspierające e-usługę z perspektywy różnych grup użytkowników. System składać się będzie z modułów zawierających narzędzia wspierające bezpośrednio świadczenie e-usługi oraz moduły zapewniające wsparcie informacyjne. 

 • Moduł Beneficjenta – zawierać będzie narzędzia dla wnioskodawcy. Kluczowe funkcje obejmują możliwość tworzenia, edycji i składania wniosków o dofinansowanie oraz rozliczania otrzymanych środków finansowych. Moduł zawierać będzie narzędzia komunikacji z podmiotem udzielającym dofinansowania oraz ułatwiający przygotowanie wniosków dla ON z różnymi typami niepełnosprawności zestaw narzędzi, m.in. wirtualny asystent z symulatorem rozmowy, głosowe wypełnianie wniosku, generowanie wniosków na podstawie wniosków złożonych w poprzednich okresach. 
 • Moduł ON – zawierać będzie narzędzia dla osoby z niepełnosprawnością – beneficjenta ostatecznego otrzymującego wsparcie (w zależności od Programu Wsparcia wnioskodawcą jest podmiot udzielający wsparcia lub bezpośrednio ON). Moduł ON zawierać będzie kompleksowy panel informacyjny dotyczący wsparcia otrzymanego w przeszłości oraz możliwego do uzyskania w przyszłości, możliwość zgłaszania potrzeb oraz oceny otrzymanego wsparcia, możliwość przejścia wstępnej procedury rekrutacji online do projektów finansowanych ze środków PFRON, możliwość wypełniania ankiet po zakończeniu cyklu wsparcia lub po zakończeniu ustalonego okresu.
 • Moduł Generatora Programów Wsparcia – umożliwi samodzielne projektowanie w Systemie przez PFRON zmian w Programach Wsparcia bez konieczności stosowania długotrwałych procedur zamówień publicznych i zlecania wykonawcom zewnętrznym kosztownych usług wdrażania nowych rozwiązań. Elastyczność i konfigurowalność rozwiązania ma na celu znaczne wydłużenie żywotności Systemu, m.in. poprzez opóźnienie konieczności refaktoryzacji kodu.
 • Moduł Oceny Programów Wsparcia – realizować będzie proces oceny złożonych wniosków. W tym module będą zaszyte zasady i kryteria oceny. Informacje z Modułu będą uwzględniane w Module Projektowania i Generowania Analiz, co wesprze proces ewaluacji i przyczyni się do jego skrócenia. Moduł umożliwi wymianę korespondencji z wnioskodawcą w trakcie procedury oceny i będzie wspierać wybór projektów o najwyższej jakości wsparcia ON.
 • Moduł Ewidencji Wsparcia – będzie służyć do gromadzenia, przetwarzania i weryfikacji danych o wsparciu udzielonym ON w ramach Programów Wsparcia, w tym danych osobowych beneficjentów ostatecznych (ON) oraz osób udzielających wsparcia. Moduł umożliwiać będzie nadzór nad wysoką jakością wsparcia udzielanego ON za pomocą e-usług.
 • Moduł Projektowania i Generowania Analiz – umożliwi pracownikom PFRON projektowanie i generowanie analiz nt. aktywności ON i NGO oraz innych podmiotów działających na ich rzecz. Moduł będzie miał możliwość monitorowania wykorzystania środków Funduszu w ramach różnych form pomocy udzielanych przez PFRON, co umożliwi bardziej efektywne zarządzanie środkami oraz lepsze dopasowanie oferty pomocy oraz sposobów jej udzielania do faktycznych potrzeb ON.
 • Moduł PFRON – zawierać będzie narzędzia dla pracowników PFRON związane z obsługą programów wsparcia, w tym z obsługą środków finansowych oraz analityką i sprawozdawczością.

 Informacje dla wykonawców

Projektowana architektura systemu iPFRON+ umożliwi budowę i rozwój e-usługi w oparciu o rozwiązania oferowane przez szeroki krąg dostawców oprogramowania.

Ogłoszenie postępowania przetargowego na zaprojektowanie, budowę, wdrożenie oraz utrzymanie systemu informatycznego iPFRON+ planowane jest w trzecim kwartale bieżącego roku.

 

 

 

PFRON

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.