Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: ZAZ-y z pilnym apelem do PFRON-u i BON-u

Środki z Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA) są możliwe do wykorzystania przez zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) dopiero po uzyskaniu na to zgody ze strony PFRON-u – wynika z przedstawionej niedawno interpretacji przepisów oraz wzoru stosownego wniosku. „Nie tak miało być” - odpowiadają ZAZ-y i domagają się szybkiej modyfikacji przepisów.

 

Cios po dwóch miesiącach

Chodzi o przepisy umożliwiające skorzystanie z 20 proc. środków zgromadzonych przez ZAZ-y na ich Zakładowych Funduszach Aktywności na cele związane z ochroną miejsc pracy przed negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa – analogicznie do Zakładowych Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) w zakładach pracy chronionej. Wedle pierwotnych przepisów warunkiem wykorzystania środków było złożenie wniosku do prezesa PFRON-u. Tyle tylko, że przepisy funkcjonowały już dobre dwa miesiące, a wzór wniosku pojawił się dopiero 27 maja. Wiele ZAZ-ów zaś postanowiło zaś wykorzystać środki z ZFA wcześniej biorąc nawet kredyty bankowe, które mają zostać pokryte pieniędzmi z Funduszu Aktywności. Jednakże nie tylko PFRON wciąż żadnej takiej zgody nie wydał, ale z pisma, jakie Ogólnopolski Związek Pracodawców ZAZ (OPZ ZAZ) otrzymał z PFRON-u wynika, że w ramach uzgodnień dokonanych z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) ustalono, że wyrażenie akceptacji lub jej odmowa uzyskają formę decyzji administracyjnej. Przepisy ustawowe bowiem nie określają trybu i terminy wydania zgody.

Dominująca gorycz

Co więcej, będzie ona miało charakter zgody uprzedniej. Oznacza to, że dopiero jej uzyskanie pozwoli wykorzystać pieniądze ZFA w sposób w niej określony. „Naszym zdaniem jest to zaostrzenie wymagań na poziomie procedur oraz wydłużenie czasu potrzebnego na otrzymanie zgody, co praktycznie uniemożliwia skorzystanie z pomocy” - mówi na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” Ewa Wójcik, prezes OZP ZAZ. Nadmienia z wielkim rozgoryczeniem, że zakłady tego rodzaju muszą przejść skomplikowaną procedurę, aby skorzystać z rozwiązania skierowanego bezpośrednio dla nich. Tymczasem trzeba przede wszystkim brać pod uwagę, że zakłady aktywności zawodowej zatrudniają osoby niepełnosprawne, które często nie znalazłyby pracy nigdzie indziej.

„To nasze własne pieniądze”

Ewa Wójcik podkreśla, że środki ZFA to pieniądze, które zakłady same wypracowują. „Nie pochodzą z budżetu państwa czy budżetu PFRON, co mogłoby uzasadniać wprowadzanie dodatkowych obostrzeń w sięganiu po nie” - tłumaczy prezes organizacji. Dlatego ten podmiot zdecydował się wystąpić do PFRON-u oraz BON o zmianę i przyjęcie prostego rozwiązania. Ma ono polegać na tym, że ZAZ opłaci faktury, np. za zakup maseczek, środków do dezynfekcji lub związane z stałymi kosztami prowadzonej działalności, z konta podstawowego, zaś po otrzymaniu zgody PFRON-u na pokrycie ich pieniędzmi ZFA dokona ich przesunięcia z rachunku tego funduszu na konto podstawowe i zaksięguje jako wydatki zapłacone z ZFA.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.