Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wsparcie PFRON dla niepełnosprawnych studentów

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych efektywnie wspiera studentów niepełnosprawnych za pomocą dwóch programów ,,Aktywny samorząd” oraz ,,Absolwent”. Współpraca z uczelniami wyższymi obejmuje m.in. organizację konkursu ,,Otwarte drzwi” oraz studia podyplomowe ,,specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”. Podejmowane działania skutecznie wpływają na aktywizację osób niepełnosprawnych.

 

Realizacja programów przeznaczonych dla studentów niepełnosprawnych jest ważnym elementem rehabilitacji społecznej i zawodowej. Pozwala na przygotowywanie  pracowników cenionych na rynku pracy i nabywanie przez nich potrzebnych umiejętności – podkreśla Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON. – Zależy nam również na podtrzymywaniu i rozwijaniu współpracy z uczelniami wyższymi jako ważnymi partnerami procesu rehabilitacji zawodowej.

Moduł II programu „Aktywny samorząd” pozwala na dofinansowanie lub refundację kosztów opłat za naukę (czesnego), a także dofinansowanie w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Dotyczy on studentów lub doktorantów z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, odbywających naukę  na każdym etapie szkoły wyższej (w tym studia podyplomowe), szkole policealnej lub kolegium albo mających otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. W roku 2020 Fundusz przeznaczył na realizację tej części programu 65 mln złotych.

Drugim programem realizowanym z myślą o studentach niepełnosprawnych jest ,,Absolwent”. Ma on umożliwić wejście na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej. Obejmuje kilka obszarów wsparcia: zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych, odbycie stażu aktywizacyjnego oraz wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia. Budżet przeznaczony na realizację programu wynosi w roku 2020 ponad 8,5 mln złotych.

Współpraca z uczelniami wyższymi

PFRON wspiera nie tylko niepełnosprawnych studentów. Podejmujemy współpracę z uczelniami, aby promować rozwój badań na temat różnych wymiarów niepełnosprawności oraz kształcenie w tym obszarze.

Obok wspomnianego programu ,,Absolwent” współpraca obejmuje także organizację konkursów badawczych skierowanych m.in. do uczelni wyższych. Konkursy te: „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”, „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” oraz „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” podejmują tematykę niepełnosprawności zarówno z perspektywy nauk ścisłych, jak i humanistycznych. Jesienią 2020 roku ogłoszone zostaną kolejne edycje konkursów” „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” oraz „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych”. Poza tym, od 17 lat PFRON organizuje konkurs ,,Otwarte drzwi”. Dotyczy on najlepszych prac magisterskich i doktorskich oraz projektów kół naukowych, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społeczno-kulturowym. W bieżącym roku termin składania prac upływa 15 października.

Wynikiem współpracy z kilkoma uczelniami w Polsce jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej , w którym PFRON jest liderem, pt. ,,Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”, i otwarcie studiów podyplomowych na kierunku specjalista ds. zarządzania rehabilitacją na czterech uczelniach w Polsce, m.in. Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Wydawany przez PFRON kwartalnik naukowy ,,Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” ma interdyscyplinarny charakter. W składzie Rady Programowej i wśród recenzentów czasopisma są specjaliści z zakresu rehabilitacji i niepełnosprawności nie tylko z polskich, ale też zagranicznych uczelni.

Należy podkreślić zaangażowanie PFRON w organizację wspólnie z uczelniami, np. Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II czy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, konferencji naukowych poruszających problemy aktualne dla osób niepełnosprawnych oraz badaczy tych zagadnień. Współpraca podtrzymywana jest także poprzez aktywny udział przedstawicieli PFRON w charakterze prelegentów w konferencjach czy sympozjach dotyczących tematu niepełnosprawności.

Efektem szeroko zakrojonej współpracy są także wykłady i hospitacje odbywające się dla studentów specjalizacji „praca socjalna”, np. przy współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Fundusz odpowiada za bardzo konkretne obszary wsparcia osób niepełnosprawnych i współpracy z ich partnerami w przestrzeni życia społecznego i zawodowego. Przede wszystkim wsłuchujemy się w głosy tych środowisk i rozwijamy wsparcie dla różnorodnych aktywności osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zwracamy uwagę na sposób komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi, a także na innowacje, które mogą stanowić dla nich wsparcie.

 

PFRON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.