Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

ZAPTANIE OBPON DO BON: inicjatywa dokonania zmian w projekcie rozporządzenia o ZFRON oraz prośba o uzasadnienie zmian

Artykuł nie posiada streszczenia
W dniu 15.07.2009r. firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wystosowała do Pana Ministra, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy pismo z inicjatywą dokonania zmian w projekcie rozporządzenia o zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz z prośbą o uzasadnienie niektórych zmian.

Pismo przedstawiamy poniżej

Krzysztof Kuncelman właściciel OBPON


15.07.2009r.

Sz. Pan Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107, poz. 891), wprowadzono nowy przepis § 9 ust. 2a, który stanowi, iż nie uznaje się za dokonanie wydatku ze środków funduszu rehabilitacji wydatku, który został sfinansowany ze środków innych niż zgromadzone na rachunku bankowym funduszu, a następnie zrefundowany ze środków tego funduszu.

Z kolei przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zawiera katalog rodzajów wydatków (w ramach puli ogólnej § 2 ust. 1 pkt 1-10, pomocy indywidualnej § 2 ust. 1 pkt 11, indywidualnych programów rehabilitacji § 2 ust. 1 pkt 12 oraz wspólnych zadań pracodawców § 2 ust. 1 pkt 13), na które można przeznaczać środki funduszu rehabilitacji. Wskazuje na to wyraźnie sposób sformułowania tego przepisu: „§ 2. 1. Środki funduszu rehabilitacji przeznacza się na następujące rodzaje wydatków:”, po którym następuje wymienienie dopuszczonych rodzajów wydatków w ramach poszczególnych pul.

Analiza przytoczonych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że każdy wydatek objęty katalogiem z rozporządzenia (§ 2 ust. 1), który został uprzednio sfinansowany ze środków innych niż zgromadzone na rachunku zfron (np. z konta obrotowego przedsiębiorcy, środków niepełnosprawnego pracownika), a następnie dokonano jego refundacji (z konta zfron na konto obrotowe, czy na konto pracownika) nie będzie uznany za wydatek ze środków zakładowego funduszu. Nie ma przy tym znaczenia, z której puli dokonano wydatku i kto wydatku dokonał, czy pracodawca czy osoba niepełnosprawna, przepis odnosi się bowiem do okoliczności dokonania wydatku z innych środków niż zgromadzone na rachunku zfron.

Z treści ww. przepisów wynikałoby zatem, że wprowadzony zakaz refundacji obejmuje także wydatki z puli pomocy indywidualnej dla niepełnosprawnych pracowników. Inny sposób wykładni byłby niezgodny z gramatycznym brzmieniem tego przepisu.

Informujemy również, że taki zapis przepisu § 9 ust. 2a rozporządzenia stanowi dużą uciążliwość dla pracodawców udzielających pomocy indywidualnej osobom niepełnosprawnym, co niestety w przypadkach przyznawania z dużą częstotliwością drobnych kwot pomocy (jak w sytuacji np. zakupu leków przez osoby niepełnosprawne) może doprowadzić do zmniejszenia wsparcia zatrudnionych pracowników. Nie rozumiemy intencji wprowadzenia tego zakazu odnośnie wydatków z puli pomocy indywidualnej, gdyż w istocie wprowadza on niepotrzebne bariery biurokratyczne, które nie są wymagane dla zapewnienia zgodności wydatkowania środków zfron z przepisami prawa

W związku z powyższym występujemy z inicjatywą wprowadzenia zmiany do przepisu § 9 ust. 2a rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która polegałaby na sprecyzowaniu, iż zakaz refundacji dotyczy jedynie wydatków ponoszonych w ramach pomocy de minimis.

Równocześnie, w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z prośbą o udostępnienie treści uzasadnienia do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107, poz. 891).


PLIK DO POBRANIA >>>

podpisał:
Krzysztof Kuncelman - właściciel
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 opracowanie: Anna Pałecka - Błaszczyk, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.