Wyniki wyszukiwania

Strona 2483 z 2671
Znalezionych artykułów: 26703

KOMUNIKAT OBPON.ORG - WAŻNE: - Możliwość zmiany składki wypadkowej ustalonej przez ZUS dla danej firmy od 1 kwietnia 2013 r. a uzyskiwanie dofinansowań za marzec i kwiecień 2013 r.

Kategorie: Aktualności, Dofinansowania z PFRON, Komunikaty OBPON, Komunikaty OBPON.org

PYTANIE nr 1. Pracodawca wypłaca wynagrodzenia do 10 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Od kiedy ma zmienić procent składki wypadkowej (zmiana nastąpiła 1 kwietnia 2013 r.), wyliczając koszty płacy w poz. 52 na INF-D-P?

 

PYTANIE nr 2. Pracodawca wypłaca wynagrodzenia do...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Interwencja Senatora Władysława Ortyla w sprawie upływu terminu obowiązywania Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008

Kategorie: Aktualności, Dofinansowania z PFRON, Komunikaty OBPON, Komunikaty OBPON.org

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org informuje o uzyskaniu przez Senatora Władysława Ortyla odpowiedzi na skierowane przez niego do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka Kamysza w dniu 7 marca 2013 r. oświadczenie senatorskie w sprawie...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: INTERPELACJA POSELSKA dot. restrykcyjnych kar nakładanych na prowadzących zakłady pracy chronionej w wyniku kontroli urzędów skarbowych i PFRON pod kątem przestrzegania terminu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji wraz ODPOWIEDZIĄ PANA Jarosława Dudy - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Kategorie: Komunikaty OBPON

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje pracodawców, iż niestety z udzielonej odpowiedzi przez PANA Jarosława Dudę - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską wynika, iż zdaniem BON - PFRON może nakładać kary...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: INTERPELACJE POSELSKIE dot. restrykcyjnych kar nakładanych na prowadzących zakłady pracy chronionej w wyniku kontroli urzędów skarbowych i PFRON pod kątem przestrzegania terminu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji wraz z ODPOWIEDZIAMI Pana Jarosława Dudy - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Kategorie: Aktualności

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje pracodawców, iż niestety z udzielanych odpowiedzi przez PANA Jarosława Dudę - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na interpelacje poselskie wynika, iż zdaniem BON - PFRON może nakładać kary...

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON konsekwencje przekształceń ZPChr - w odniesieniu do środków ZFRON - podmiotów, które zachowały ZFRON na podstawie art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 13.03.2013 R. komentarz - Małgorzata Tylewicz Piwnik

Kategorie: Aktualności, Komunikaty OBPON, Stanowiska, interwencje

Organizacja OBPON.org informuje, że na prośbę pracodawców osób niepełnosprawnych, którzy utracili status zpchr,  ale zachowali środki ZFRON na podstawy przepisu art. 33 ust. 7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.